ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deal out

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deal out-, *deal out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal out[PHRV] แจกไพ่, See also: แจกจ่ายไพ่
deal out[PHRV] ลงโทษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not be too eager to deal out death and judgment.อย่าได้กระหายในการลงโทษโดนการฆ่าหรือตัดสินชีวิตใคร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Don't make a big deal out of it. You too, Evan.Evan. The Butterfly Effect (2004)
I hate making a big deal out of it.ชั้นไปก่อเรื่องมาน่ะ The Lake House (2006)
"For whatever measure you deal out to others,"ท่านตวงให้เขาด้วยทะนานใด" Gridiron Gang (2006)
We're not gonna make a bigger deal out of this than it already is.เราจะไม่ทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญมากไปกว่านี้ ไม่ ไม่ทำ The Holiday (2006)
- You're making a big deal out of...- ไม่สำคัญอะไรหรอกน่ะ The Devil Wears Prada (2006)
I know. I made too big a deal out of it.ฉันตื่นตูมเกินไป ฉันรู้ Music and Lyrics (2007)
Peggy's making such a big deal out of this.ไม่เข้าใจว่าทำไมเพ็กกี้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วย Back in Business (2008)
- Look, I appreciate it, but you're making way too big a deal out of this.- ฉันปลื้มใจนะ แต่เธอกำลังทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะ The Ex-Files (2008)
Don't make a big deal out of this, Bryan. Just sign the paper.อย่าทำเป็นเรื่องมากหน่อยเลยไบรอัน แค่เซ็นต์ใบอนุญาติ Taken (2008)
Anyway, I just don't want to make a big deal out of one little dirty word.ถึงงั้นก็เถอะ ผมไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามเพียงแค่คำหยาบคำเดียว Orphan (2009)
Look, you're making too big a deal out of this.เธอทำเป็นเรื่องใหญ่โต Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deal outI'll deal out three to each.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกไพ่[V] hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   

Japanese-English: EDICT Dictionary
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deal out
   v 1: administer or bestow, as in small portions; "administer
      critical remarks to everyone present"; "dole out some
      money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a
      blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
      {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel
      out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish
      out}, {allot}, {dole out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top