Search result for

dattes

(84 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dattes-, *dattes*, datte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dattes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dattes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Matsuhashi Shinzou ~ ~ [My heart was filled with bittersweet happiness] (atashi no kokoro wa setsunai shiawase datta)Matsuhashi Shinzou [หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสุขที่ขมปนหวาน] (atashi no kokoro wa setsunai shiawase datta) Heavenly Forest (2006)
Kimi no daisukidatta uta machi ni nagareru Welcome back. Sore wa guuzen ga boku ni kureta sarigenai okurimonoSore wa guuzen ga boku ni kureta sarigenai okurimono Koizora (2007)
Yappari hitokoishikute Ima ga daisukidatte chyuchona doshinaide ieruIma ga daisukidatte chyuchona doshinaide ieru Koizora (2007)
You're under arrest for the murder of Derrick James, Lauren Salinas, the kidnapping andattempted murder of a crime scene investigator, armed robbery, grand theft auto, assault and battery but most of all...คุณถูกจับกุมข้อหาฆ่าเดอริค เจมส์, ลูเลน ซะลีนัส จับเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีอาชญากรรมเป็นตัวประกัน พกอาวุธปล้นธนาคาร เป็นการขโมยครั้งใหญ่ไปโดยอัตโนมัติ Veritas (2008)
- I want my Milk Duds.- Ich will nur meine Schokodatteln. Seems Like Old Times (1980)
I don't want credit cards. I want my Milk Duds.Ich will keine Kreditkarten, nur Schokodatteln. Seems Like Old Times (1980)
We don't have Milk Duds, you want a Clark bar?Wir haben keine Schokodatteln. Wollen Sie Schokomokka? Seems Like Old Times (1980)
Have a date.Da, eine Dattel. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- It's a date.- Eine Dattel. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bad dates.Schlechte Datteln. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I was so taken aback, I was speechless.Hör mal. Ich war so verdattert. Ich konnte nichts sagen. Pauline at the Beach (1983)
There were almond, fig and pomegranate... medlar and date trees...Es gab Mandelbäume, Feigenbäume, Granatapfelbäume, Mispeln, Dattelbäume Wanderers of the Desert (1984)
It was known that the Harkonnens, the former rulers of Arrakis would leave many suicide troops behind.Man wusste, dass die Harkonnen, ihre Vorgänger... viele Selbstmordattentäter zurücklassen würden. Dune (1984)
Sugar dates.Süße DatteIn! Aladdin (1992)
Sugar dates and figs.Süße DatteIn und Feigen! Aladdin (1992)
Sugar dates and pistachios.Süße DatteIn und Pistazien! Aladdin (1992)
Coconuts, bananas and dates.Kokos, Bananen und Datteln. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Would you care for a date?Eine Dattel gefällig? Robin Hood: Men in Tights (1993)
-How about next Thursday?- Ich bin total verdattelt Euretwegen. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Stay out of this, old fart.Misch dich nicht ein, Dattergreis. The Bandit (1996)
These are very special dates from Madagascar.Datteln aus Madagaskar. Surviving Picasso (1996)
We need a suicide-bomber as a volunteer.Wir brauchen einen freiwilligen Selbstmordattentäter. The Terrorist (1998)
Why you acting so spooked, Jack?Warum siehst du so verdattert aus, Jack? The Gamekeeper (1998)
Pay what you like. A doughnut, a few dates, a cucumber...Geben Sie, was Sie wollen, einen Krapfen, zwei Datteln, eine Gurke... Girl on the Bridge (1999)
They work in small groups of five suicide infiltrators.Sie arbeiten in Fünfergruppen von Selbstmordattentätern. Show and Tell (1999)
I'll give you a few dates.Ich gebe dir ein paar Datteln. Freedom (2000)
Then you walk away. And he just stands there, amazed... like he can't believe what happened.Und wenn du weggehst, steht er da, total verdattert, als fasse er nicht, was passierte. Kiss and Tell (2000)
It's date nut.Ein Dattelnussbrot. University (2001)
- The date nut bread.- Das Dattelnussbrot. University (2001)
They're dates, Obelix.Das sind Datteln, Obelix. Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002)
This suicide bomber is Mamud Rashed Faheen, a suspected terrorist who we believe has been associated with fundamentalist groups.Der Selbstmordattentäter Mamud Rashed Faheen, ein mutmaßlicher Terrorist mit Verbindung zu fundamentalistischen Gruppierungen. Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
- He's singing to his persimmons tonight.- Der singt seinen Dattelpflaumen vor. Teach Me Tonight (2002)
It's impossible to guard against every madman willing to suicide themselves.Gegen fanatische Selbstmordattentäter gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Episode #1.2 (2003)
And the one about the tiger and dried persimmons?Und das mit dem Tiger und dem vertrockneten Dattelpflaumenbaum. Oseam (2003)
That's not the work of a bunch of suicide bombers!Das waren keine Selbstmordattentäter. Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2003)
Imagine them blown up by a suicide bomb or coughing up blood from a poison gas attack.Stell dir mal vor, sie würden bei einem Selbstmordattentat getötet. Oder husteten plötzlich Blut aufgrund eines Gasanschlags. Terra Firma (2003)
And if I back up anymore, my extension cord might damage the miniature date palm. - The what?Wenn ich zurück gehe, macht das Kabel die Dattelpalme kaputt. Keg! Max! (2003)
Dates.- Datteln. Hidalgo (2004)
Planning a suicide bombing.... geplante Selbstmordattentate. The Manchurian Candidate (2004)
Apple pie and tart make me fart hard.DieDatteln von Zypern, kratzenmir den Hintern. G.O.R.A. (2004)
You freaked out, ha?Was ist? Ihr seid ja alle verdattert! Nu? G.O.R.A. (2004)
- I liked the fruit!Die Datteln. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
His brother Saleem was recruited by Hamas as a shahid, a suicide bomber.iSein Bruder Saleem wurde von der Hamas rekrutiert, als Shahid, als Selbstmordattentäter. Bête Noire (2004)
Their leaders say that suicide bombers are all they have to fight with.Ihre Führer sagen, die Selbstmordattentäter seien ihre einzige Waffe. Bête Noire (2004)
This guy's not a suicide bomber.Der Kerl ist kein Selbstmordattentäter. Bête Noire (2004)
Your second biggest export is secondhand goods followed closely by dates, for which you lose 5 cents a pound.Ihr zweitgrösstes Exportgut sind Gebrauchtwaren, dicht gefolgt von Datteln, bei denen Sie 5 Cent pro Pfund draufzahlen. Syriana (2005)
Whatever the weapon is, consider this a suicide bomber.Egal welche Waffe, betrachten Sie ihn als Selbstmordattentäter. The Interpreter (2005)
Remember the profile of suicide bombers and how there isn't one?Wie war das mit dem fehlenden Profil von Selbstmordattentätern? The Interpreter (2005)
When we stop for a break you'll get two dates.Beim nächsten Halt bekommst du zwei Datteln. Bab'Aziz - The Prince That Contemplated His Soul (2005)
Let the paki monkey climb up and shoo them away.- Der Dattelfresser kann hochklettern. Adam's Apples (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทผลัม[n.] (inthaphalam) EN: date palm   FR: dattier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DATTILO    D AA0 T IY1 L OW0
DATTILIO    D AA0 T IY1 L IY0 OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dattel {f} | Datteln {pl}date | dates [Add to Longdo]
Dattelpalme {f} [bot.]date tree; date palm [Add to Longdo]
Dattelpflaumbaum {m}persimmon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
へりくだって[, herikudatte] (exp) cap in hand [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
下って;降って[くだって, kudatte] (conj) (1) (See 下る) humble conjuction used when referring to oneself in a letter to one's superior; (2) after a time; later [Add to Longdo]
何だったら[なんだったら, nandattara] (exp) (See 何なら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything [Add to Longdo]
何だっていい;何だって良い[なんだっていい, nandatteii] (exp) (col) (See 何でもいい) (it doesn't matter what) anything is OK [Add to Longdo]
何時だって[いつだって, itsudatte] (exp) (See 何時でも) always; at any time [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
金玉が上がったり下ったり[きんたまがあがったりくだったり, kintamagaagattarikudattari] (exp) being held in suspense; being on edge [Add to Longdo]
主立った;重立った[おもだった, omodatta] (adj-f) (See 主立つ) chief; leading; important; prominent [Add to Longdo]
手伝って着せる[てつだってきせる, tetsudattekiseru] (v1) to help (a person) dress [Add to Longdo]
節くれだった[ふしくれだった, fushikuredatta] (adj-f) rough and bony [Add to Longdo]
先だって(P);先達て;先立って[せんだって(先だって;先達て)(P);さきだって, sendatte ( saki datte ; sendatsu te )(P); sakidatte] (n-adv,n-t) recently; the other day; (P) [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) [Add to Longdo]
脱兎[だっと, datto] (n) dashing or bounding away; with lightning speed [Add to Longdo]
脱兎さん[だっとさん, dattosan] (n) Datsun (motor car from Nissan Motor Company) [Add to Longdo]
脱兎のごとく(oK)[だっとのごとく, dattonogotoku] (adv) (at) high speed; as fast as one can; with lightning speed [Add to Longdo]
脱党[だっとう, dattou] (n,vs) defection from or leaving a (political) party [Add to Longdo]
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever [Add to Longdo]
表立った[おもてだった, omotedatta] (adj-f) public; open; formal; official [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダット[だっと, datto] DAT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top