หรือคุณหมายถึง dagür?
Search result for

daguer

(6 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daguer-, *daguer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe find some daguerreotypes, some forgotten Vivian Maier photographs.บางทีเราอาจเจอพวกสแตมป์เก่าๆ ของที่ถูกลืมของวิเวียน เมเออร์ รูปภาพ Identity Crisis (2012)
Just racy daguerreotypes.แค่เป็นการถ่ายรูป Faes Wide Shut (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daguerreotype    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダゲレオタイプ[, dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
銀板写真[ぎんばんしゃしん, ginbanshashin] (n) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top