Search result for

dèches

(64 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dèches-, *dèches*, dèche
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dèches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dèches*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dechlorination การลดคลอรีน
การลดปริมาณบางส่วนหรือทั้งหมดของคลอรีนที่ เหลืออยู่ในของเหลว โดยใช้กระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Decholinเดโคลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But walking along the Ardeche river is very restful, a real contact with nature.Wenn ich dagegen am Ufer der Ardèche spazierengehe, fühle ich mich so entspannt und eins mit der Natur. Autumn Tale (1998)
On the opposite bank. Over there.Ja, gegenüber, in der Ardèche, da vorne. Autumn Tale (1998)
It's in the Ardeche, no?- Ihr Gut liegt in der Ardèche, nicht wahr? Autumn Tale (1998)
Hiking in Ardeche, bivouac, climbing.Wanderung im Ardèche-Tal, Biwak, Klettertour. Camping 2 (2010)
Visiting the whole of the Ardeche?Hast du die Ardèche durchquert? Goodbye First Love (2011)
And him? Franck Perrot chestnut spread maker in Ardeche.Und der: "Franck Perrot, Maronencreme-Hersteller in der Ardèche". Avis de mistral (2014)
- I moved to Ardeche with my wife. We're having a kid.Ich lebe mit meiner Frau in der Ardèche. Avis de mistral (2014)
I'll buy you a huge vegetable garden in the Ardèche.Mein Hase, ich kauf dir einen riesigen Gemüsegarten in der Ardèche! The Discord (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บรรทุกลง [v. exp.] (banthuk long) FR: décharger
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ฉีก[v.] (chīk) EN: tear ; rip ; rend ; rupture   FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratuk) EN: get an electric shock   FR: recevoir une décharge électrique
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากนิวเคลียร์[n. exp.] (kāk niūkhlīa) FR: déchet nucléaire [m]
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
กำจัดขยะ[n. exp.] (kamjat khaya) EN: dispose of rubbish   FR: éliminer les déchets
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat khaya) EN: waste disposal ; garbage disposal   FR: élimination des déchets [f]
การนำขยะกลับมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam khaya klap mā chai mai) FR: recyclage des déchets [m]
ขาด[adj.] (khāt) FR: déchiré ; déchiqueté
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะอันตราย[n. exp.] (khaya antarāi) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m]
ขยะนิวเคลียร์[n. exp.] (khaya niukhlīa) EN: nuclear waste   FR: déchet nucléaire [m]
ขยะพิษ[n. exp.] (khaya phit) EN: hazardous waste   FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
ขนถ่าย[v.] (khonthāi) EN: transfer ; ship ; discharge   FR: décharger
เครื่องทำลายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thamlāi ēkkasān) EN: shredder   FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off   FR: déclencher ; tirer ; décharger
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor   FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
นำขยะกลับมาใช้ใหม่[v. exp.] (nam khaya klap mā chai mai) EN: recycle waste   FR: recycler les déchets
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render   FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out   FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
รอยฉีก[n. exp.] (røi chīk) FR: déchirure [f] ; accroc [m]
สวะ[n.] (sawa) EN: rubbish ; trash ; refuse ; ruck   FR: rebut [m] ; déchet [m]
ทะเลบ้า[n. exp.] (thalē bā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea   FR: mer déchaînée [f]
ท่อน[X] (thǿn) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]   FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer
ถอดรองเท้า[v. exp.] (thøt røngthāo) EN: take off one's shoes ; remove one's shoes   FR: se déchausser
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing   FR: déchiré ; en lambeaux

CMU English Pronouncing Dictionary
DECH    D EH1 K
DECHINE    D AH0 CH IH1 N
DECHINE    D EH1 CH IH2 N
DECHERT    D EH1 K ER0 T
DECHERD    D EH1 CH ER0 D
DECHENE    D EH1 K IY0 N
DECHANT    D EY1 CH AH0 N T
DECHELLIS    D EH1 K EH0 L AH0 S
MORDECHAI    M AO1 R D AH0 K AY2
DECHRISTOPHER    D AH0 K R IH1 S T AA0 F ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
出違う[でちがう, dechigau] (v5u,vi) to miss a visitor [Add to Longdo]
楓鳥[かえでちょう;カエデチョウ, kaedechou ; kaedechou] (n) (1) (uk) black-rumped waxbill (Estrilda troglodytes); (2) estrildid (any bird of family Estrildidae); waxbill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德昌[Dé chāng, ㄉㄜˊ ㄔㄤ, ] (N) Dechang (place in Sichuan), #82,869 [Add to Longdo]
德钦[Dé qīn, ㄉㄜˊ ㄑㄧㄣ, / ] (N) Dechen, Chinese Deqin (town in Kham prov. of Tibet, pres. Yunnan), #88,088 [Add to Longdo]
末底改[Mò dǐ gǎi, ㄇㄛˋ ㄉㄧˇ ㄍㄞˇ, ] Mordechai (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top