Search result for

curr

(151 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curr-, *curr*
English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
cryptocurrency(n ) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curry[N] แกงเผ็ด
curry[N] เครื่องแกง, Syn. curry powder
curry[VT] ปรุงแกงเผ็ด
curry[VT] ทำความสะอาดให้ม้า, See also: แปรงขนให้ม้า
curry[VT] ทำให้หนังยืดหยุ่นและกันน้ำ
current[N] กระแสเงิน
current[N] กระแสน้ำ, See also: กระแสลม, Syn. flow
current[ADJ] ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน, See also: ซึ่งเกิดขึ้นอยู่, Syn. modern
current[N] แนวโน้ม, Syn. tendency
current[ADJ] เป็นที่ยอมรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curr(เคอ) {curred,curring,currs} vi. ส่งเสียงฟี้อย่างแมว,ส่งเสียงรัวเหมือนเครื่องยนต์
currant(เคอ'เรินทฺ) n. ลูกเกด,ลูกองุ่นแห้ง,ต้นไม้ของผลไม้ดังกล่าว
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
current accountn. บัญชีกระแสรายวัน
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
currentlyadv. ปัจจุบัน,ในเวลานี้, Syn. presently
curricula(เคอริค'คิวละ) pl.ของcurriculum
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร

English-Thai: Nontri Dictionary
currant(n) ลูกเกด,องุ่นแห้ง
currency(n) กระแสเงินตรา
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
current(n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม
curriculum(n) หลักสูตร
curry(n) แกง,แกงกระหรี่
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน
occurrence(n) เหตุการณ์,การปรากฏขึ้น
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
currencyเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
current decayการเสื่อมกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
current expenseค่าใช้สอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
current instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งปัจจุบัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
current marriageการสมรสครั้งปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current population statisticsสถิติประชากรปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current regulatorตัวคุมค่ากระแส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
current school statisticsสถิติโรงเรียนปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
current tax paymentการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
current-off timeเวลาปลอดกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currant Jellyสีมูกปนเลือด [การแพทย์]
Currencyเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency Basket ตะกร้าเงินตรา
เงินตราสกุลต่างๆ ที่รวมผสมกันในการคำนวณ หาหน่วยของมูลค่าหรือดัชนีชี้วัดเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่ง ในตะกร้าเงินตราสกุลต่างๆ จะมีส่วนประกอบของเงินสกุลใดมากหรือน้อยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการหาค่าเงิน นั้น สำหรับดัชนีชี้วัดค่าเงินบาทของไทยก็ใช้วิธีคำนวณหาค่าจากเงินตราสกุลต่างๆ หลายสกุลรวมกันในลักษณะตะกร้า โดยเงินในตะกร้าจะใช้เงินสกุลที่ไทยใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ดอลลาร์ลสหรัฐ มาร์กเยอรมันนี เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ เป็นต้น ดดยน้ำหนักของตะกร้าเงินที่ใช้คำนวณค่าจะอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงิยสกุลที่ไทยใช้ในการค้าระหว่างประเทศมาก [สิ่งแวดล้อม]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency crisesวิกฤตการณ์เงินตรา [TU Subject Heading]
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency Depreciation การลดค่าของเงิน
การลดค่าลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุล หนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ คำว่า การลดค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "depreciation" นี้จะใช้กับการแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัว หรือในตลาดเสรี ส่วนการลดค่าของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ที่มีการประกาศลดค่าของเงิน อย่างเป็นทางการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "devaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Currency futuresตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
current assets (n) สินทรัพย์หมุนเวียน
current events (n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว Night and Fog (1956)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ The Old Man and the Sea (1958)
Before it was light, he had his baits out and was drifting with the current.ก่อนที่จะถูกแสงจริงๆเขามี เหยื่อของเขา ออกมาและได้รับการดริฟท์ที่มี ในปัจจุบัน The Old Man and the Sea (1958)
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี The Old Man and the Sea (1958)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์... Suspiria (1977)
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว The Blues Brothers (1980)
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
It just manages electrical current.มันแค่เป็นกระแสแม่เหล็กเท่านั้นเอง Return to Oz (1985)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
currThe current king is present at the party.
currThe Japanese yen is a stable currency.
currThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
currWe currently have 200 well organized sales office all over Japan.
currThat university's curriculum covers natural science and social science.
currWe couldn't row against the strong current.
currWhen I entered kitchen, she was making chicken curry with rice.
currWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.
currThe current is rapid around here.
currThe current rate is about one airplane crash every two weeks, measuring all serious accidents to all types of transport jets.
currI'm quitting my current job as of the end of the month.
currDrive into the raging current of time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสรายวัน[N] current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ล่าสุด[ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
ฝากเผื่อเรียก[N] current deposit, Example: เราน่าจะนำเงินก้อนนี้ไปฝากประจำประเภทฝากเผื่อเรียกจะดีที่สุด, Thai definition: ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้
ประจ๋อประแจ๋[V] flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
สกุล[N] currency, Example: ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเยนแล้วแข็งตัวขึ้นมากเป็นลำดับ, Thai definition: ประเภทของเงิน
สายน้ำ[N] current, See also: stream, tide, undertow, course, Example: เกาะแก่งของแต่ละสายน้ำไม่อำนวยต่อการสัญจรขนส่งสินค้า, Count unit: สาย, Thai definition: กระแสน้ำที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēnsaphat) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī krasaērāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiwan) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account   FR: compte courant [m]
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
เดินสะพัด[v.] (doēnsaphat) EN: circulate ; be current   
ดุลบัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (dun banchī doēnsaphat) EN: balance on current account   
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRO    K UH1 R OW0
CURRY    K ER1 IY0
CURRY    K AH1 R IY0
CURRYS    K AH1 R IY0 Z
CURREY    K ER1 IY0
CURRIN    K AO1 R IH2 N
CURRIE    K ER1 IY0
CURREN    K ER1 AH0 N
CURRAN    K ER1 AH0 N
CURRYS    K ER1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curry    (v) (k uh1 r ii)
Currie    (n) (k uh1 r ii)
currant    (n) (k uh1 r @ n t)
current    (n) (k uh1 r @ n t)
curried    (v) (k uh1 r i d)
curries    (v) (k uh1 r i z)
currish    (j) (k @@1 r i sh)
currants    (n) (k uh1 r @ n t s)
currency    (n) (k uh1 r @ n s ii)
currents    (n) (k uh1 r @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Curry {m,n} [cook.]curry [Add to Longdo]
Currysuppe {f} [cook.]mulligatawny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
インドカレー屋[インドカレーや, indokare-ya] (n) Indian curry shop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咖哩[kā li, ㄎㄚ ㄌㄧ˙, ] curry [Add to Longdo]
咖喱[gā lí, ㄍㄚ ㄌㄧˊ, ] curry [Add to Longdo]
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union [Add to Longdo]
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] current address; place of residence [Add to Longdo]
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, / ] curriculum vitae; career information; career [Add to Longdo]
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume [Add to Longdo]
币制[bì zhì, ㄅㄧˋ ㄓˋ, / ] currency system [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong [Add to Longdo]
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] current trends; the present situation; how things are going [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
現位置[げんいち, gen'ichi] current position [Add to Longdo]
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curr \Curr\ (k[^u]r), v. i. [Prob. imitative.]
   To coo. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
      The owlets hoot, the owlets curr.    --Wordsworth.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top