Search result for

cum

(137 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cum-, *cum*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativetop up

English-Thai: Longdo Dictionary
cumulative record(n phrase) ระเบียนสะสม
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cum[PREP] มาพร้อมกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไปด้วยกับ, กับ, Syn. together with, with
cum[SL] ถึงจุดสุดยอด, Syn. come
cumber[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. hamper, hinder
cumulate[VT] ทำให้รวมกัน, See also: รวมเป็นหนึ่ง, Syn. merge
cumulate[VI] รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate[VT] รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumbersome[ADJ] ยุ่งยาก, See also: ซึ่งทำให้ลำบาก
cumbersome[ADJ] อุ้ยอ้าย, See also: เทอะทะ, Syn. burdensome, unwieldy, heavy
cummerbund[N] แถบผ้าคาดเอวของผู้ชาย
cumulative[ADJ] ซึ่งสะสมเพิ่มขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cum(คัม) prep กับ,ด้วยกัน,ด้วย,พร้อมกัน,มีส่วนด้วยกัน ; -Phr. (cum grano (salis) ทางหนีทีไล่) -Phr. (cum laude ด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม)
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
cumlaude(คูม เลา'เด) ด้วยเกียรตินิยม
cumshaw(คัม'ชอ) n. ของขวัญ,ของรางวัล,ทิป
cumulate(คิว'มะเลท) {cumulated,cumulating,cumulates} vt.,adj. สะสม,กองกัน,กองขึ้น,เพิ่มขึ้น,ซ้อนกัน, See also: cumulation n. ดูcumulate
cumulative(คิว'มิวเลทิฟว) adj. ทับทวีขึ้น,สะสมขึ้น,เพิ่มขึ้น,เพิ่มทวี, See also: cumulativeness n., Syn. increasing
cumulo-Pref. "เมฆซ้อน"
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)

English-Thai: Nontri Dictionary
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cumulateหินคูมูเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cumulated first marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated proportion divorcedสัดส่วนสะสมของผู้หย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulativeสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [มีความหมายเหมือนกับ distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative fertilityภาวะเจริญพันธุ์สะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulative frequencyความถี่สะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative net fertilityภาวะเจริญพันธุ์สุทธิสะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuminเทียนขาว [การแพทย์]
Cumulative Effectsผลที่ยาสะสมในร่างกาย,ผลสะสม,ฤทธิ์ที่สะสม [การแพทย์]
Cumulative Frequencies, Classความถี่สะสมของชั้น [การแพทย์]
cumulative frequencyความถี่สะสม,  ความถี่สะสมของค่าที่เป็นไปได้ค่าใด หมายถึงผลรวมของความถี่ของค่านั้น กับความถี่ของค่าที่ต่ำกว่าทั้งหมดหรือสูงกว่าทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cumulative frequency curve [ogive]เส้นโค้งของความถี่สะสม, เส้นโค้งที่ได้จากการปรับเส้นตรงที่โยงต่อระหว่างจุดซึ่งแทนคู่อันดับของค่าตัวแปร และค่าของความถี่สะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cumulative Rateอัตราสะสม [การแพทย์]
cumulative runoffcumulative runoff, ปริมาณน้ำท่าทับทวี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cumuliform cloudเมฆก่อตัวในทางตั้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name ) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
cumin (n ) ยี่หร่า
cumulativeการทับทวี
cumulativeต่อยอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm cumming, I'm cumming- ฉัน cumming, ฉัน cumming \ n การ-อะไร? Gas Pills (2008)
They have poured insults over you like buckets of cum.พวกมันใส่ไฟแก เหมือนกับเอาขยะมาเททิ้ง Episode #1.5 (2008)
Cume hay forbearnar...... Excalibur (2008)
I know that cloud. It's a cumulonimbus.ผมรู้จักนั่น มันคือเมฆฝน Up (2009)
Did you know that the cumulonimbus forms when warm air rises over cool air?คุณรู้มั้ยฮะ กำลังก่อตัว เมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นเหนืออากาศเย็น Up (2009)
See? Cumulonimbus.เห็นยัง พายุ Up (2009)
You know she graduated cum laude at Yale.รู้ไหม เธอจบกฎหมายจากเยล \ เกียรตินิยมด้วย Drag Me to Hell (2009)
- I'm actually right in the middle of moving this very cumbersome and time-sensitive appliance, so I...ซึ่งมันสำคัญมาก ไม่มีเวลาแล้วด้วย ดังนั้น ผม... Chuck Versus the Best Friend (2009)
I don't have cumin, but I probably have cinnamon.ฉันไม่มีคิวมิน แต่ฉันน่าจะมีซินนามอนนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's cumin.นั่นคูมิน Remains of the J (2009)
The last thing I need is for you running diva over a goddamn cum factory.สิ่งเดียวที่่ฉันต้องการจากเธอคือ เเม่งอย่าก่อเรื่องวุ่นวายโรงถ่ายหนัง Fix (2009)
Unser picked up two of your cum divas in a low-rent hooker sting.อันเซอร์จับกุมนักเเสดงของนายสองคน ข้อหาค้าบริการทางเพศ Fa Guan (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยกิตสะสม[N] cumulative credit, Example: อาจารย์ที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้รับครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมถึงเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลก็จบการศึกษาได้ปริญญาเท่านั้น, Count unit: หน่วยกิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkkasān) EN: refer to a document   
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
แบบสะสม[adj.] (baēp sasom) EN: cumulative   
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUM    K AH1 M
CUMBY    K AH1 M B IY0
CUMBO    K AH1 M B OW0
CUMBEE    K AH1 M B IY2
CUMBER    K AH1 M B ER0
CUMBIE    K AH1 M B IY0
CUMMINS    K AH1 M IH2 N Z
CUMMING    K AH1 M IH0 NG
CUMMICK    K AH1 M AH0 K
CUMINGS    K UW1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumber    (v) (k uh1 m b @ r)
cumuli    (n) (k y uu1 m y u l ai)
Cumbria    (n) (k uh1 m b r i@)
Cumnock    (n) (k uh1 m n @ k)
cumbers    (v) (k uh1 m b @ z)
cumulus    (n) (k y uu1 m y u l @ s)
cumbered    (v) (k uh1 m b @ d)
cumbrous    (j) (k uh1 m b r @ s)
cumbering    (v) (k uh1 m b @ r i ng)
Cumberland    (n) (k uh1 m b @ l @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孜然[zī rán, ㄗ ㄖㄢˊ, ] cumin [Add to Longdo]
孜然芹[zī rán qín, ㄗ ㄖㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] cumin [Add to Longdo]
枯茗[kū míng, ㄎㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] cumin [Add to Longdo]
榔槺[láng kāng, ㄌㄤˊ ㄎㄤ, ] cumbersome; awkward and clumsy [Add to Longdo]
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, / ] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration [Add to Longdo]
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, / ] cumulonimbus (cloud) [Add to Longdo]
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cumulus; heap cloud [Add to Longdo]
累积剂量[lèi jī jì liàng, ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] cumulative dose [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] cumbersome [Add to Longdo]
茴香籽[huí xiāng zǐ, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄗˇ, ] cumin; fennel seed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cum \cum\ (k[u^]m; k[oo^]m), prep. [L. with prep.]
   with; together with; along with; as, I work at home in an
   office-cum-bedroom.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cum \cum\ (k[u^]m), n.
   same as {semen[2]}; -- also spelled {come}. [vulgar slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cum
   n 1: the thick white fluid containing spermatozoa that is
      ejaculated by the male genital tract [syn: {semen}, {seed},
      {seminal fluid}, {ejaculate}, {cum}, {come}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top