ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culinary

K Y UW1 L IH0 N EH2 R IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culinary-, *culinary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culinary[ADJ] เกี่ยวกับการทำอาหาร, See also: เกี่ยวกับการทำครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culinary(คิว'ละนารี) adj. เกี่ยวกับครัว,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว

English-Thai: Nontri Dictionary
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
Well, that's beyond despicable. That's culinary terrorism.ใช่ นั่นมันยิ่งกว่าขี้อิจฉาอีก นั้นมันการใช้ความรุนแรงทางอาหาร Smiles of a Summer Night (2007)
if school is ever canceled, the following nonstructured outings are permissible... the Met, the Morgan Library, the French Culinary Institute, the New York Stock Exchange.ถ้าโรงเรียนหยุด สิ่งที่ไม่ได้วางแผนก็ย่อมตามมา การพาไปข้างนอกจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ เดอะเม็ท The Nanny Diaries (2007)
Took a knife skills course at the culinary academy.ฉันลงเรียนคอร์สสอนการใช้มีด ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร Chuck Versus the Cougars (2008)
Your resume says that you minored in French culinary arts.ประวัติของคุณบอกว่าคุณเคยเรียน ศิลปะการทำอาหารฝรั่งเศส Up in the Air (2009)
In this way your other senses will become heightened to bring you an exciting, new culinary experience.ในวิธีนี้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นจะดีขึ้น ทำให้คุณตื่นเต้นกับประสบการณ์ทางอาหารแบบใหม่ When in Rome (2010)
Don't fret your culinary disappointments.อย่าท้อแท้กับเรื่องอาหารพวกนี้เลย The Substitute (2010)
First up is Joey Morena, who's fluent in Vietnamese and has had 10 years of experience in the culinary field.คนแรก โจอี้ โมเรน่า เก่งภาษาเวียดนาม บวกประสบการณ์ 10 ปีในวงการอาหาร Friends with Benefits (2011)
Culinary crisis in features.บทความเรื่องวิกฤตการณ์อาหารโลก While You Weren't Sleeping (2011)
Certified culinary arts.ประกาศนีย์บัตรศิลปการปรุงอาหาร Prisoner of War (2011)
Go eat everywhere land under heaven culinary delicacy. You think how is it?ผมไม่รู้ Spellbound (2011)
You are a hopeless stoner who attends the culinary institute.นายมันคนเมากัญชาที่สะเออะไปเรียนทำขนม The Perks of Being a Wallflower (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULINARY    K Y UW1 L IH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culinary    (j) kˈʌlɪnəriː (k uh1 l i n @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
炊事[すいじ, suiji] (n,vs) cooking; culinary arts; (P) [Add to Longdo]
料理学校[りょうりがっこう, ryourigakkou] (n) cookery school; cooking school; culinary school; culinary academy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culinary \Cu"li*na*ry\ (k?"l?-n?-r?), a. [L. culinarius, fr.
   culina kitchen, perh. akin to carbo coal: cf. F. culinare.]
   Relating to the kitchen, or to the art of cookery; used in
   kitchens; as, a culinary vessel; the culinary art.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culinary
   adj 1: of or relating to or used in cooking

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top