ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cresting

K R EH1 S T IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cresting-, *cresting*, crest
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Typically, these type of slopes drop precipitously after cresting, meaning it could end suddenly, at any moment.โดยปกติแล้ว การลาดเอียงแบบนี้ จะตกลงทีเดียวหลังจากที่มันขึ้นถึงระดับสูงสุด หมายความว่ามันอาจจะหยุดลงอย่างฉับพลัน ตอนไหนก็ได้ The Happening (2008)
And when the fun is done gaze upon the sunset cresting over Mount Leftovers.และเมื่อทานกันจนอิ่มแล้ว ก็ชมภาพพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม.. ผ่านทิวเขาเศษอาหาร.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRESTING    K R EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cresting    (v) krˈɛstɪŋ (k r e1 s t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cresting \Crest"ing\, n. (Arch.)
   An ornamental finish on the top of a wall or ridge of a roof.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crest \Crest\, v. t. [imp. & p. p. {Crested}; p. pr. & vb. n.
   {Cresting}.]
   1. To furnish with, or surmount as, a crest; to serve as a
    crest for.
    [1913 Webster]
 
       His legs bestrid the ocean, his reared arm
       Crested the world.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mid groves of clouds that crest the mountain's brow.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with lines or streaks, like, or regarded as like,
    waving plumes.
    [1913 Webster]
 
       Like as the shining sky in summer's night, . . .
       Is crested with lines of fiery light. --Spenser.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top