ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creep in

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creep in-, *creep in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creep in[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep in[PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา
creep into[PHRV] คืบคลานเข้ามา, See also: เล็ดลอดเข้ามา
creep into[PHRV] ค่อยๆ เกิดขึ้น, See also: ค่อยๆเข้ามา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know a lot of things, and I know more about that crystal than you do, and I know that she's using it to creep inside of you.ผมรู้หลายๆเรื่อง และผมรู้เรื่องเกี่ยวกับ คริสตัลมากกว่าเธอ และผมรู้ว่าเธอใช้มัน History Repeating (2009)
Second thoughts creep in.ที่หลงคิดใน The Debarted (2009)
And for her to creep in on your first night here.และหล่อนก็ค่อยๆเข้ามาในคืนแรกของนายที่นี่ Fermentation Family (2011)
So, the creep in 26 fell asleep and he has a huge bag of chips.คนประหลาดแถวที่ 26 หลับไปแล้ว เขามีมันฝรั่งถุงใหญ่ที่กินได้ทั้งหมู่บ้าน Grave New World (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
忍び込む;忍込む[しのびこむ, shinobikomu] (v5m,vi) to creep in; to steal in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creep in
   v 1: enter surreptitiously; "He sneaked in under cover of
      darkness"; "In this essay, the author's personal feelings
      creep in" [syn: {sneak in}, {creep in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top