ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credulity

K R IH0 D UW1 L AH0 T IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credulity-, *credulity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulity[N] ความเชื่อคนง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credulity(ครีดู'ลิที) n. ความเชื่อคนง่ายเกินไป,ความไว้วางใจคนง่ายเกินไป, Syn. trust
incredulity(อินคริดูล' ลิที) n. ความไม่เชื่อถือ, ความกังขา, ความสงสัย, Syn. disbelief, doubt)

English-Thai: Nontri Dictionary
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
incredulity(n) ความไม่เชื่อ,ความไม่เลื่อมใส,ความสงสัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความงมงาย[N] credulity, See also: blind faith, blind worship, gullibility, Syn. การหลงเชื่อ, Example: การบูชาราหูเป็นความงมงายที่ชาวบ้านเชื่อว่าทำแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้น, Thai definition: การหลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น
ความงมงาย[N] credulity, See also: blind faith, blind worship, gullibility, Syn. การหลงเชื่อ, Example: การบูชาราหูเป็นความงมงายที่ชาวบ้านเชื่อว่าทำแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้น, Thai definition: การหลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDULITY K R IH0 D UW1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credulity (n) krˈɪdjˈuːlɪtiː (k r i1 d y uu1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credulity \Cre*du"li*ty\ (kr?-d?"l?-t?), n. [L. credulitas, fr.
   credulus: cf. F. cr['e]dulit['e]. See {Credulous}.]
   Readiness of belief; a disposition to believe on slight
   evidence.
   [1913 Webster]
 
      That implict credulity is the mark of a feeble mind
      will not be disputed.          --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credulity
   n 1: tendency to believe readily

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top