Search result for

crane

(99 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crane-, *crane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crane[VT] เคลื่อนที่โดยปั้นจั่น
crane[VI] ชะเง้อ
crane[VT] ชะเง้อ
crane[N] ปั้นจั่นยกของหนัก, Syn. lift, derrick, davit
crane[N] รางสำหรับให้กล้องเคลื่อนที่
crane forward[PHRV] ชะโงก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
crane(n) ปั้นจั่น,นกกระเรียน,นกกระสา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cranes (Birds)นกกระเรียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crane operator (vt ) ผู้ควบคุมรถเครน ,ผู้ควบคุมปั้นจั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crane!เครน John Doe (2013)
Just send us the biggest crane in New York!ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร! แค่ส่งปั้นจั่นที่ใหญ่ที่สุดมาในนิวยอร์กก็พอ James and the Giant Peach (1996)
Gantry crane that's over the Machine.ปั้นจั่นที่มากกว่าเครื่อง Contact (1997)
Stand by, crane-cam...กล้องมุมสูงรอ The Truman Show (1998)
Crane-cam.เปลี่ยนมุม The Truman Show (1998)
Are you related to Southern Crane?คุณเป็นญาติกับ นกกระสาใต้หรือเปล่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Li Mu Bai is your defeated and you don't know his master Southern Crane?ไล มู ไบ เป็นศัตรูผู้พ่ายแพ้ของคุณ แล้วคุณไม่รู้จักอาจารณ์เขา นกกระสาใต้หรือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Be you Li or Southern Crane...ไม่ว่าคุณคือไล หรือนกกระสาใต้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Crane is runไปกันเถอะ Sex Is Zero (2002)
The crane!หมัดนกกระเรียน! Around the World in 80 Days (2004)
Boring. A crane flies."- นกกระสาบินไป I Heart Huckabees (2004)
Someone get a crane.ใครเรียกรถเครนทีซิ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craneAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
craneAs she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.
craneChizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
craneCranes are big beautiful birds.
craneHe craned his neck to see the procession.
craneHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
craneHow beautiful and free they the cranes were! Sadako sighed and closed her eyes.
craneI can't even make a crane, she said to herself.
craneIf a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.
craneIt was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.
craneIt was the last crane she ever made.
craneNow she was so weak, but the crane made Sadako feel stronger inside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นจั่น[N] crane, See also: davit, Example: ปั้นจั่นโรยสายสลิงลงคล้องช้างไม้หิ้วขึ้นบนรถบรรทุกอย่างง่ายดาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องยกของหนักประกอบด้วยเสาและรอก, เครื่องจักรสำหรับยกของหนัก
ถงาด[V] crane the neck, See also: pass, assume an attitude as though ready to leap, Syn. เยื้องท่า, ชะโงก, เงื้อม, Thai definition: ทำท่าเผ่น, ผ่านไป
ชะเง้อ[V] crane (one's head), See also: stretch, raise up (one's head), look up, Syn. ชะแง้, ชะเง้อชะแง้, Ant. หด, Example: ผู้ที่นั่งรถไฟไม่ควรชะเง้อออกไปนอกรถเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: ชูคอเพื่อดู
ชะเง้อชะแง้[V] crane (one's neck), See also: raise up (one's head), look up, Syn. ชะเง้อ, ชะแง้
ชะแง้[V] crane (one's head), See also: look up, raise up (one's head), Syn. ชะเง้อ, ชะเง้อชะแง้, Example: นักดาราศาสตร์ชะแง้ดูดวงดาวทุกค่ำคืน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น, Thai definition: เฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อ
แม่แรง[N] jack, See also: crane, derrick, Syn. รอก, เครื่องทุ่นแรง, Example: เราไม่มีแม่แรงจึงต้องใช้กระดานคัดรถขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องสำหรับดีดงัดหรือยกของหนัก
แหงนคอ[V] crane, See also: raise one's head up, Syn. เงยคอ, แหงน, Ant. ก้ม, Example: เขาแหงนคอดูรูปภาพอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai definition: หงายหน้าขึ้น, เงยหน้าขึ้นดูที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะโหลก[n.] (hūakalōk) EN: skull ; cranium   FR: crâne [m]
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
กบาล[n.] (kabān) EN: skull ; head   FR: crâne [m]
กะลาหัว [n.] (kalāhūa) EN: skull ; head   FR: crâne [m]
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: skull ; cranium ; head   FR: crâne [m]
กะโหลกศีรษะ[n.] (kalōk sīsa) EN: cranium   FR: crâne [m]
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
กระเรียน[n.] (krarīen) EN: Sarus crane   FR: grue [f]
แม่แรง[n.] (maēraēng) EN: jack ; crane ; derrick   FR: levier [m] ; cric [m]
แหงนคอ[v. exp.] (ngaēn khø) EN: crane ; raise one's head up   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRANE    K R EY1 N
CRANED    K R EY1 N D
CRANER    K R EY1 N ER0
CRANES    K R EY1 N Z
CRANEY    K R EY1 N IY0
CRANE'S    K R EY1 N Z
CRANESBILL    K R EY1 N Z B IH2 L
CRANESBILLS    K R EY1 N Z B IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crane    (v) (k r ei1 n)
craned    (v) (k r ei1 n d)
cranes    (v) (k r ei1 n z)
crane-fly    (n) - (k r ei1 n - f l ai)
crane-flies    (n) - (k r ei1 n - f l ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, / ] crane, #9,191 [Add to Longdo]
起重机[qǐ zhòng jī, ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] crane, #34,285 [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] crane; stork, #53,714 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] crane [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kran {m} | Kräne {pl}crane | cranes [Add to Longdo]
Krananlage {f}crane system [Add to Longdo]
Kranausleger {m}; Kranauskragung {f}crane cantilever arm [Add to Longdo]
Kranbahn {f}; Kranlaufbahn {f}crane runway [Add to Longdo]
Kranbrücke {f}crane bridge [Add to Longdo]
Kranfahrer {m}; Kranführer {m}crane operator [Add to Longdo]
Kranfahrmotor {m}crane travel motor [Add to Longdo]
Kranich {m} [ornith.] | Kraniche {pl}crane | cranes [Add to Longdo]
Krankopfträger {m}crane endcarriage [Add to Longdo]
Kranschalter {m}crane switch [Add to Longdo]
Kranspannweite {f}crane span [Add to Longdo]
Krantechnik {f}crane technology [Add to Longdo]
Kranträgeraufhängung {f}crane beam suspension [Add to Longdo]
Lastgabel {f}crane fork [Add to Longdo]
Rundlaufkran {m}crane on circular runway [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
カナダ鶴[カナダづる, kanada duru] (n) (uk) sandhill crane (Grus canadensis) [Add to Longdo]
ガントリークレーン[, gantori-kure-n] (n) gantry crane [Add to Longdo]
クレーン[, kure-n] (n) crane; (P) [Add to Longdo]
クレーン車[クレーンしゃ, kure-n sha] (n) (mobile) crane [Add to Longdo]
ジブクレーン[, jibukure-n] (n) jib crane [Add to Longdo]
タワークレーン[, tawa-kure-n] (n) tower crane [Add to Longdo]
トラッククレーン[, torakkukure-n] (n) truck crane [Add to Longdo]
葦田鶴[あしたず, ashitazu] (n) (arch) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
蚊トンボ;蚊蜻蛉[かトンボ(蚊トンボ);かとんぼ(蚊蜻蛉), ka tonbo ( ka tonbo ); katonbo ( ka tonbo )] (n) (1) (See 大蚊) crane fly; daddy longlegs (insect of family Tipulidae); (2) (derog) a tall, gangly person; string bean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cran \Cran\ (kr[a^]n), Crane \Crane\ (kr[=a]n), n. [Scot., fr.
   Gael. crann.]
   A measure for fresh herrings, -- as many as will fill a
   barrel. [Scot.] --H. Miller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crane \Crane\ (kr[=a]n), n. [AS. cran; akin to D. & LG. craan,
   G. kranich, krahn (this in sense 2), Gr. ge`ranos, L. grus,
   W. & Armor. garan, OSlav. zerav[i^], Lith. gerve, Icel.
   trani, Sw. trana, Dan. trane. [root]24. Cf. {Geranium}.]
   1. (Zool.) A wading bird of the genus {Grus}, and allied
    genera, of various species, having a long, straight bill,
    and long legs and neck.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European crane is {Grus cinerea}. The
      sand-hill crane ({Grus Mexicana}) and the whooping
      crane ({Grus Americana}) are large American species.
      The Balearic or crowned crane is {Balearica pavonina}.
      The name is sometimes erroneously applied to the herons
      and cormorants.
      [1913 Webster]
 
   2. Any arm which swings about a vertical axis at one end,
    used for supporting a suspended weight.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A machine for raising and lowering heavy weights, and,
    while holding them suspended, transporting them through a
    limited lateral distance. In one form it consists of a
    projecting arm or jib of timber or iron, a rotating post
    or base, and the necessary tackle, windlass, etc.; -- so
    called from a fancied similarity between its arm and the
    neck of a crane See Illust. of {Derrick}.
    [1913 Webster]
 
   4. An iron arm with horizontal motion, attached to the side
    or back of a fireplace, for supporting kettles, etc., over
    a fire.
    [1913 Webster]
 
   5. A siphon, or bent pipe, for drawing liquors out of a cask.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A forked post or projecting bracket to support
    spars, etc., -- generally used in pairs. See {Crotch}, 2.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) The American blue heron ({Ardea herodias}).
    [Local, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Crane fly} (Zool.), a dipterous insect with long legs, of
    the genus {Tipula}.
 
   {Derrick crane}. See {Derrick}.
 
   {Gigantic crane}. (Zool.) See {Adjutant}, n., 3.
 
   {Traveling crane}, {Traveler crane}, {Traversing crane}
    (Mach.), a crane mounted on wheels; esp., an overhead
    crane consisting of a crab or other hoisting apparatus
    traveling on rails or beams fixed overhead, as in a
    machine shop or foundry.
 
   {Water crane}, a kind of hydrant with a long swinging spout,
    for filling locomotive tenders, water carts, etc., with
    water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crane \Crane\ (kr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Craned}
   (kr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Craning}.]
   1. To cause to rise; to raise or lift, as by a crane; -- with
    up. [R.]
    [1913 Webster]
 
       What engines, what instruments are used in craning
       up a soul, sunk below the center, to the highest
       heavens.               --Bates.
    [1913 Webster]
 
       An upstart craned up to the height he has.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. To stretch, as a crane stretches its neck; as, to crane
    the neck disdainfully. --G. Eliot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 crane \crane\, v. i.
   to reach forward with head and neck, in order to see better;
   as, a hunter cranes forward before taking a leap.
   --Beaconsfield. Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The passengers eagerly craning forward over the
      bulwarks.                --Howells.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crotch \Crotch\ (kr[o^]ch; 224), n.; pl. {Crotches}
   (kr[o^]ch"[e^]z). [Cf. {Crotchet}, {Crutch}.]
   1. The angle formed by the parting of two legs or branches; a
    fork; the point where a trunk divides; as, the crotch of a
    tree. more specifically, the space on the human torso
    between the two legs; also, the corresponding part between
    the legs of a pair of pants, which is in contact with the
    crotch of the wearer; as, pants with a tight crotch have
    become very popular.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Naut.) A stanchion or post of wood or iron, with two arms
    for supporting a boom, spare yards, etc.; -- called also
    {crane} and {crutch}. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Billiards) In the three-ball carom game, a small space at
    each corner of the table. See {Crotched}, below.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Crane
   n 1: United States writer (1871-1900) [syn: {Crane}, {Stephen
      Crane}]
   2: United States poet (1899-1932) [syn: {Crane}, {Hart Crane},
     {Harold Hart Crane}]
   3: a small constellation in the southern hemisphere near Phoenix
     [syn: {Grus}, {Crane}]
   4: lifts and moves heavy objects; lifting tackle is suspended
     from a pivoted boom that rotates around a vertical axis
   5: large long-necked wading bird of marshes and plains in many
     parts of the world
   v 1: stretch (the neck) so as to see better; "The women craned
      their necks to see the President drive by" [syn: {crane},
      {stretch out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top