ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsman

K R AE1 F T S M AH0 N   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsman-, *craftsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsman[N] ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman[N] ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship[N] ฝีมือ
craftsmanship[N] หัตถศิลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
handicraftsmann. ช่างการฝีมือ,ช่างหัตถกรรม, Syn. craftsman
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Normally, I'm a fan of your craftsmanship, if not your methods.ผมชื่นชมฝีมือคุณ แต่ไม่ใช่วิธีการ Chuck Versus the Marlin (2008)
No patience, No craftsmanship.ไม่อดทน ไม่มีฝีมือ Heaven and Hell (2008)
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง? Episode #1.1 (2009)
The black and white. The craftsmanship.ด้านขาวและดำ ฝีมือ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
-That's amazing craftsmanship. -oh, wellนี่มันเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งจริงๆ\ โอ้ คือ The Lovely Bones (2009)
A clock without a craftsman.นาฬิกาที่ไม่ได้ตั้งเวลา Watchmen (2009)
-You have the hands of a craftsman.-คุณมีพรสวรรค์ The American (2010)
Perhaps a closer look... Details of such craftsmanshipบางที เจ้าควรมองให้ใกล้อีกนิด... รายละเอียดของงานชิ้นนี้ Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanA good craftsman takes pride in his work.
craftsmanThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftsmanThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ[N] artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
นายช่าง[N] craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง
การช่าง[N] craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (chang fīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman   FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ศิลปกร[n.] (sinlapakøn) EN: craftsman   FR: homme de l'art [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTSMAN    K R AE1 F T S M AH0 N
CRAFTSMAN    K R AE1 F S M AH0 N
CRAFTSMANSHIP    K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP    K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsman    (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)
craftsmanship    (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman, #16,291 [Add to Longdo]
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, ] craftsman engaged in carving characters [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker {m} | Handwerker {pl}craftsman | craftsmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフトマン[, kurafutoman] (n) craftsman [Add to Longdo]
技工[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
細工[さいく, saiku] (n,vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) [Add to Longdo]
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
職人[しょくにん, shokunin] (n,adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P) [Add to Longdo]
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
職人根性[しょくにんこんじょう, shokuninkonjou] (n) spirit of true craftsman; (craftsman's) pride in his work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsman \Crafts"man\ (kr?fts"man), n.; pl. {Craftsmen} (-men).
   One skilled in some trade or manual occupation; an artificer;
   a mechanic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsman
   n 1: a professional whose work is consistently of high quality;
      "as an actor he was a consummate craftsman"
   2: a creator of great skill in the manual arts; "the jewelry was
     made by internationally famous craftsmen" [syn: {craftsman},
     {crafter}]
   3: a skilled worker who practices some trade or handicraft [syn:
     {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top