ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coypu

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coypu-, *coypu*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coypu(คอย'พู) n. สัตว์ใช้ฟันแทะจำพวก Myocastor coypus -pl. coypus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coypu (n) kˈɔɪpuː (k oi1 p uu)
coypus (n) kˈɔɪpuːz (k oi1 p uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヌートリア[, nu-toria] (n) nutria (Myocastor coypus); coypu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coypu \Coy"pu\ (koi"p??), n. [Native name.] (Zool.)
   A South American rodent ({Myopotamus coypus}), allied to the
   beaver. It produces a valuable fur called {nutria}. [Written
   also {coypou}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coypu
   n 1: aquatic South American rodent resembling a small beaver;
      bred for its fur [syn: {coypu}, {nutria}, {Myocastor
      coypus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top