ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

councillor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -councillor-, *councillor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
councillor(n) สมาชิกสภา, Syn. council member

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, สมาชิกสภาท้องถิ่น, สภาเทศบาล., See also: councilorship, councillorshipn.
privy councillorn. องคมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
councillor(n) สมาชิกสภา, ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
councillor๑. กรรมการ๒. มนตรี๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Councillor, Privyองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Councillor, Privyองคมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Councillor Hamann. - Commander.ท่านส.ส. ฮามันน์, ท่านผู้บัญชาการ The Matrix Reloaded (2003)
- Only Councillor Hamann's opening prayer.-ท่านเทศมนตรีเพิ่งกล่าวเปิดงานเท่านั้น The Matrix Reloaded (2003)
- Councillor Hamann.-ท่านเทศมนตรี ฮามานน์ The Matrix Reloaded (2003)
But, first, you gotta give the Councillor a drink.แต่ก่อนอื่นคุณต้องไปเลี้ยงเหล้าท่านสมาชิกสภาซะก่อน RocknRolla (2008)
Look, tell the Councillor to stop fucking about with his little bat and balls and send him inside.ฟังนะ ไปบอกไอ้สส.ให้เลิกวุ่นวาย... กับไอ้ลูกกับไม้เทนนิส แล้วเข้ามาได้แล้ว RocknRolla (2008)
He only paid a hundred pounds for that lighter he's making the Councillor sweat like he stole it himself.เขาจ่ายค่าไฟแช็กไปแค่พันปอนด์ ทำเอาท่านสส.เหงื่อแตกอย่างกับเขาขโมยมาเอง RocknRolla (2008)
Now, the Councillor just needs a few hours with a right rotten tart--ตอนนี้ท่านสส.ต้องการเวลากับคุณโสฯคนนี้ซะหน่อย... RocknRolla (2008)
Don't worry about that, the Councillor can wait.อย่าห่วงไปเลย ท่านสส.รอได้อยู่แล้ว RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
councillorI'm a councillor, too.
councillorIn this program, Councillor Carter introduces himself and explains what this area is all about.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [ m ]
เทศมนตรี[thēsamontrī] (n) EN: municipal councillor ; member of a municipal council  FR: conseiller municipal [ m ] ; conseiller communal [ m ]
เทศมนตรี[thētsamontrī = thētsamontrī] (n, exp) EN: municipal councillor  FR: conseiller municipal [ m ] ; conseiller communal [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
councillor (n) kˈaunsələr (k au1 n s @ l @ r)
councillors (n) kˈaunsələz (k au1 n s @ l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
議士[ぎし, gishi] (n) councillor; councilor; legislator [Add to Longdo]
区議会議員[くぎかいぎいん, kugikaigiin] (n) ward assemblyman; ward councillor [Add to Longdo]
顧問官[こもんかん, komonkan] (n) councillor; councilor [Add to Longdo]
参院[さんいん, san'in] (n) (abbr) (See 参議院) House of Councillors; (P) [Add to Longdo]
参院議員[さんいんぎいん, san'ingiin] (n) member of the House of Councillors [Add to Longdo]
参院選[さんいんせん, san'insen] (n) (abbr) (See 参議院選挙) House of Councillors election [Add to Longdo]
参議[さんぎ, sangi] (n, vs) councillor; councilor; participation in government [Add to Longdo]
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) House of Councillors; (P) [Add to Longdo]
参議院議員[さんぎいんぎいん, sangiingiin] (n) member of the House of Councillors [Add to Longdo]
参議院選挙[さんぎいんせんきょ, sangiinsenkyo] (n) House of Councillors election [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Councilor \Coun"cil*or\ (koun"s?l-?r), n.
   A member of a council. [Written also {councillor}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The distinction between councilor, a member of a
      council, and counselor, one who gives counsel, was not
      formerly made, but is now very generally recognized and
      observed.
      [1913 Webster] councilorship

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 councillor
   n 1: a member of a council [syn: {council member}, {councillor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top