ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coronet

K AO0 R AH0 N EH1 T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coronet-, *coronet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coronet(คอ'ระนิท) n. มงกุฎเล็ก,รัดเกล้าของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For transport here aboard the coronet.ให้ขนของขึ้นยาน เดอะโคโรเน็ตนี้แล้ว Voyage of Temptation (2010)
I'll hit the remote and blow the coronet to bits.ข้าจะกดรีโมท แล้วเดอะโคโรเน็ตก็จะเป็นเศษยาน Voyage of Temptation (2010)
Big mess at The Coronet Hotel.ยุ่งเหยิงสุดๆเลยที่โรงแรม Coronet Booked Solid (2013)
Gunfire broke out early this day on the Coronet Bridge.มีเหตุยิงสะเทือนขวัญวันนี้ที่สะพานโครนอล Criminal (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORONET    K AO0 R AH0 N EH1 T
CORONETS    K AO0 R AH0 N EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coronet    (n) kˈɒrənɛt (k o1 r @ n e t)
coronets    (n) kˈɒrənɛts (k o1 r @ n e t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロネット[, koronetto] (n) coronet [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
金冠[きんかん;こんかん(ok), kinkan ; konkan (ok)] (n) (1) (きんかん only) gold crown (tooth); (2) golden crown; coronet; crown made out of gold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coronet \Cor"o*net\ (k?r"?-n?t), n. [Dim. of OE. corone crown;
   cf. OF. coronete. See {Crown}, and cf. {Crownet}, {Cronet}.]
   [1913 Webster]
   1. An ornamental or honorary headdress, having the shape and
    character of a crown; particularly, a crown worn as the
    mark of high rank lower than sovereignty. The word is used
    by Shakespeare to denote also a kingly crown.
    [1913 Webster]
 
       Without a star, a coronet, or garter. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   Note: The coronet of the Prince of Wales consist of a circlet
      of gold with four crosses patt['e]e around the edge
      between as many fleurs-de-lis. The center crosses are
      connected by an arch which is surmounted by a globe or
      cross. The coronet of a British duke is adorned with
      strawberry leaves; that of a marquis has leaves with
      pearls interposed; that of an earl raises the pearls
      above the leaves; that of a viscount is surrounded with
      pearls only; that of a baron has only four pearls.
      [1913 Webster]
 
   2. (Far.) The upper part of a horse's hoof, where the horn
    terminates in skin. --James White.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anc. Armor) The iron head of a tilting spear; a coronel.
    --Crose.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coronet
   n 1: a small crown; usually indicates a high rank but below that
      of sovereign
   2: margin between the skin of the pastern and the horn of the
     hoof

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top