Search result for

cornices

(46 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornices-, *cornices*, cornice
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cornices มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cornices*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornice[N] ส่วนบนสุดของผนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
cornicle(คอร์'นิเคิล) n. ส่วนที่ยื่นคล้ายเขาเล็ก ๆ ปุ่ม
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corniceบัวคอร์นิซ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corniculateมีติ่งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
corniceไม้คิ้ว ไม้บัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These buildings have Queen Anne detail like a corbeled cornice.ตึกนี้มีลายละเอียดของยุค"ควีน แอนน์" เหมือนมีคานยื่นรับส่วนบนสุดของผนัง The Plain in the Prodigy (2009)
Foie gras and cornichons.ฟอล กลา และ คอลิชอล Pilot (2010)
No, but for real, cornice should be just up here.ไม่นะ แต่ความจริงแล้ว คอร์นิคน่าจะอยู่แถวนี้นะ The Townie (2010)
We're gunning for the summit ridgeline... and Conrad's burrowing through this overhanging cornice.เราเล็งไปที่ยอดสันเขา คอนราดกำลังบุกฝ่าชะง่อนเขา Meru (2015)
Yeah. Look at the moldings. Look, look at the cornice.- ดูการหล่อนั่นสิ บัวประดับนั่น *batteries not included (1987)
It's a Rolls Royce Corniche!Das ist ein Rolls Royce Corniche. Diva (1981)
Monaco, via the Grande Corniche, and all the other corniches,Nach Monaco, Große Corniche, Mittlere Corniche, Kleine Corniche, Happy Easter (1984)
In the world of the nuclear missile, it is the Savile Row suit, the Rolls-Royce Corniche, the Ch鈚eau Lafite 1945.In der Welt der Atomraketen ist sie der Maßanzug aus der Savile Row. Der Rolls-Royce Corniche. Der 1945er Château Lafite. The Grand Design (1986)
Well, I guess we have our mission.von GOSSIP GIRL: 252 CORNICE AVENUE. TROVA LA STRONZA. The Townie (2010)
No, but for real, Cornice should be just up here.Nein, aber in Wahrheit sollte Cornice gleich hier sein. The Townie (2010)
A classic Rolls Corniche.Ein klassischer Rolls Corniche. New Year's Eve (2013)
They're called cornichon.Man nennt sie Cornichons. Dieser "New Yorker" The Party (2014)
Yes, this is Pine of the Nefertiti Hotel in the Corniche.Ja, mein Name ist Pine, vom Nefertiti Hotel an der Corniche. Episode #1.1 (2016)
Er, yes, Corniche Bar, please.Ah, ja, die Corniche Bar, bitte. Episode #1.1 (2016)
- Corniche Bar.- Corniche Bar. Episode #1.1 (2016)
Okay, so we have, uh... truffles, saucissons, cornichons...Gut, es gibt Trüffel, Saucissons, Cornichons... Kinbaku (2016)
No cornichons.Keine Cornichons. Kinbaku (2016)
This is Miss Dorothy Cornick.Und das ist Miss Dorothy Cornick. The Monster of Blackwood Castle (1968)
Miss Wilson and Miss Cornick.Miss Wilson und Miss Cornick. The Monster of Blackwood Castle (1968)
Miss Cornick, what are you doing here?Miss Cornick, was tun Sie hier? The Monster of Blackwood Castle (1968)
- Miss Cornick is my assistant.- Miss Cornick ist meine Kollegin. Kollegin? The Monster of Blackwood Castle (1968)
I would suggest that Miss Cornick should take Jane to my place for a while. Meanwhile we'll watch Mr Fairbanks.Ich schlage vor, dass Miss Cornick Jane in meine Wohnung bringt, während wir uns um Fairbanks kümmern. The Monster of Blackwood Castle (1968)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสม[N] Aegiceras cornicalatum, Syn. ต้นแสม, Example: พื้นที่บริเวณนั้นเป็นอ่าวมีภูเขากำบัง หรือมีหมู่ต้นไม้ใหญ่บังลม เช่นดงมะพร้าว ดงแสมและป่าโกงกางเพื่อทำหน้าที่เป็นแนวต้านลม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Avicennia วงศ์ Verbenaceae คือ แสมขาว (A. alba Bl.) แสมทะเล (A. marina Vierh.) และ แสมดำ (A. officinalis Linn.)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตงกวาเล็ก[n. exp.] (taēng kwā lek) FR: cornichon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNICK    K AO1 R N IH0 K
CORNICHE    K AO1 R N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornice    (n) (k oo1 n i s)
cornices    (n) (k oo1 n i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgesims {n}principal cornice [Add to Longdo]
Fries {m}cornice [Add to Longdo]
Kranzgesims {n} [arch.]cornice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーニス[, ko-nisu] (n) cornice [Add to Longdo]
回り縁;回縁;廻縁[まわりぶち;まわりえん, mawaribuchi ; mawarien] (n) cornice [Add to Longdo]
角状[かくじょう, kakujou] (adj-no) horned; horn-shaped; hornlike; corneous; corniculate [Add to Longdo]
角目鳥[つのめどり;ツノメドリ, tsunomedori ; tsunomedori] (n) (uk) horned puffin (Fratercula corniculata) [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
都草;百脈根[みやこぐさ;ミヤコグサ, miyakogusa ; miyakogusa] (n) (uk) bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus, esp. Lotus corniculatus var. japonicus); birdsfoot trefoil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top