Search result for

cookie

(57 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cookie-, *cookie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
cookie[N] บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล

English-Thai: Nontri Dictionary
cookie(n) ขนมคุกกี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]
Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some tough cookies, boy.เด็กอะไรหัวแข็งจริง Oh, God! (1977)
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's not fortune cookies.มันไม่คุกกี้โชคลาภ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's no cookies.ที่ไม่คุกกี้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And Oreo cookie, what's the best part of an Oreo cookie?ความทรงจำได้กลายมาเป็นน้ำตา ที่รินไหลออกมาเอง.. Full House (1987)
Steph, what all this baloney and cookie talk is getting to is that every position in the family is special in it's own wayตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในบ้าน Full House พวกเรามีความสุขกันมาก ครั้งแรกที่เจอกัน ผมทำได้ไม่ดีนัก Full House (1987)
So far I'm the soggy part of the sandwich and the throwaway part of the cookie.ผมเคยบอกว่าผมอยากเป็นบอดี้การ์ดของพวกคุณ ผมหวังว่าคุณจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเกาหลี Full House (1987)
Look, this is my cookie-jar money. I've got to see what I'm buying.ฉันทุบกระปุกมานะ ฉันต้องเห็นของก่อนซื้อ Punchline (1988)
I'll give you some cookies.แถมคุกกี้ให้ด้วยนะ Casualties of War (1989)
Want some cookies?อยากทานคุ้กกี้มั้ย Field of Dreams (1989)
- Cookie?- คุกกี้มั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cookieA cookie almost choked the baby.
cookieCookie is under 5 years old.
cookieCookie is under the table.
cookieCookie is younger than Kate by ten years.
cookieCookie jumped over Kate.
cookieCookie likes a story of adventure.
cookieCookie's house is made of wood.
cookieCookie's house is under repair.
cookieCookie's mother died of cancer.
cookieCookie turned over in his sleep.
cookieCookie was raised by Kate.
cookieHe is making cookies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุกกี้[N] cookie, Example: พ่อชอบกินคุกกี้กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นอาหารเช้า, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งจำพวกขนมเค้ก แต่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ แบนๆ แล้วอบให้กรอบ, Notes: (อังกฤษ)
ทองพลุ[N] a kind of Thai snack, See also: cookies prepared by frying flour, Syn. ท้องพลุ, ขนมทองพลุ, Example: มารี กีมาร์ ได้สอนการทำขนมหวานจำพวก ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง ขนมผิงและอื่นๆ ให้แก่ผู้ทำงานอยู่กับเธอ, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ขนมแป้งทอดชนิดหนึ่ง ทอดเป็นก้อนกลมแล้วผ่ายัดไส้ภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกกี้[n.] (khukkī) EN: cookie   FR: cookie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COOKIE    K UH1 K IY0
COOKIES    K UH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cookie    (n) (k u1 k ii)
cookies    (n) (k u1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cookie {n}; Online-Identifikator {m} [comp.]cookie [Add to Longdo]
Keks {m} | Kekse {pl}cookie [Am.] | cookies [Add to Longdo]
Krümelmonster {n}cookie monster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie [Add to Longdo]
クーキー[, ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P) [Add to Longdo]
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
ビスケット[, bisuketto] (n) cookie; biscuit; (P) [Add to Longdo]
ビスケット生地[ビスケットきじ, bisuketto kiji] (n) cookie dough; biscuit dough [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
ボーロ[, bo-ro] (n) small, round cookie (por [Add to Longdo]
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei [Add to Longdo]
干菓子;乾菓子[ひがし, higashi] (n) (See 生菓子・1) dried candies; dried confectionary; cookies [Add to Longdo]
蕎麦ボーロ[そばボーロ, soba bo-ro] (n) (uk) buckwheat cookie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クッキー[くっきー, kukki-] cookie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cookey \Cook"ey\, Cookie \Cook"ie\, n.
   See {Cooky}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cookie
   n 1: any of various small flat sweet cakes (`biscuit' is the
      British term) [syn: {cookie}, {cooky}, {biscuit}]
   2: the cook on a ranch or at a camp [syn: {cookie}, {cooky}]
   3: a short line of text that a web site puts on your computer's
     hard drive when you access the web site

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cookie
  n.
 
   A handle, transaction ID, or other token of agreement between cooperating
   programs. ?I give him a packet, he gives me back a cookie.? The claim check
   you get from a dry-cleaning shop is a perfect mundane example of a cookie;
   the only thing it's useful for is to relate a later transaction to this one
   (so you get the same clothes back). Syn. {magic cookie}; see also {fortune
   cookie}. Now mainstream in the specific sense of web-browser cookies.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top