ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convalescence

K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convalescence-, *convalescence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convalescence(n) การพักฟื้น, See also: การฟื้นจากไข้, Syn. recovery, recuperation
convalescence(n) ระยะพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น, การฟื้นจากไข้, ระยะพักฟื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
convalescence(n) การพักฟื้น, การฟื้นไข้, การกลับคืนดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convalescenceการพักฟื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convalescence serum; serum, convalescent; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescenceการพักฟื้น, มีเชื้อโรคอยู่แต่ไม่มีอาการ [การแพทย์]
Convalescence Stageระยะพักฟื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I'm secretly hoping it's a midlife crisis, which means you're halfway to an early death, affording me a blissful, demented convalescence spent peeing on your grave.และตอนนี้ฉันก็แอบหวังลับๆว่า วิกฤติวัยกลางคน ของนายซึ่งหมายถึง นายมาครึ่งทางของชีวิตแล้ว ทำให้ฉันเต็มไปด้วยความสุข ถ้าฉันได้ไปฉี่ใส่ Britney/Brittany (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักฟื้น[phakfeūn] (v) EN: recuperate ; recover ; convalesce  FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVALESCENCE K AA2 N V AH0 L EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convalescence (n) kˌɒnvəlˈɛsns (k o2 n v @ l e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
回復期[かいふくき, kaifukuki] (n) convalescence [Add to Longdo]
快方[かいほう, kaihou] (n) convalescence [Add to Longdo]
快癒[かいゆ, kaiyu] (n, vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]
病み上がり[やみあがり, yamiagari] (n, adj-no) convalescence [Add to Longdo]
病後[びょうご, byougo] (n-adv, n-t) convalescence [Add to Longdo]
平癒[へいゆ, heiyu] (n, vs) recovery; convalescence [Add to Longdo]
予後[よご, yogo] (n, adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convalescence \Con`va*les"cence\, Convalescency
 \Con`va*les"cen*cy\, n. [L. convalescentia: cf. F.
   convalescence.]
   The recovery of heath and strength after disease; the state
   of a body renewing its vigor after sickness or weakness; the
   time between the subsidence of a disease and complete
   restoration to health.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convalescence
   n 1: gradual healing (through rest) after sickness or injury
      [syn: {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top