ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contralto

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contralto-, *contralto*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contralton. เสียงต่ำที่สุดของผู้หญิง,นักร้องหญิงเสียงต่ำดังกล่าว .adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำดังกล่าว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contralto    (n) kˈəntrˈæltou (k @1 n t r a1 l t ou)
contraltos    (n) kˈəntrˈæltouz (k @1 n t r a1 l t ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントラルト[, kontoraruto] (n) contralto (ita [Add to Longdo]
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contralto \Con*tral"to\ (? or ?), n. [It., fr. contra + alto.
   See {Alto}.] (Mus.)
   (a) The part sung by the highest male or lowest female
     voices; the alto or counter tenor.
   (b) the voice or singer performing this part; as, her voice
     is a contralto; she is a contralto.
     [1913 Webster]
 
   Note: The usual range of the contralto voice is from G, below
      middle C, to the C above that; though exceptionally it
      embraces two octaves.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contralto \Con*tral"to\ (? or ?), a. (Mus.)
   Of or pertaining to a contralto, or to the part in music
   called contralto; as, a contralto voice.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contralto
   adj 1: of or being the lowest female voice [syn: {alto},
       {contralto}]
   n 1: a woman singer having a contralto voice
   2: the lowest female singing voice [syn: {contralto}, {alto}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 contralto
  contralto

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top