ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contra-

K AA1 N T R AH0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contra, -contra-, *contra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contra[PRF] ตรงข้าม
contra[PRF] ต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
per contra(เพอคอน'ทระ) adv. ในทางตรงกันข้าม,ตรงกันข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great big scary contra boogeymanผู้ยิ่งใหญ่ น่ากลัว จากหน่วยคอนทร้า Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Estamos recibiendo informes que unos aviones se han estrellado contra las dos torres gemelas del World Trade Center en Manhattan.รายงานข่าวการเกิดวินาศกรรม ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ในแมนฮัตตัน Pilot (2011)
No matter how tempting it will be to gain personal fortune or notoriety by say, being the first person to list the Contra code for up, up, down, down, left-right, left-right, B-A-start.ไม่ว่ามันจะนำโชคมาให้ หรือมันจะทำลายคนแรกๆที่ใช้มันมากขนาดไหน เหมือนสูตรคอนทร่า ขึ้นขึ้น ลงลง ซ้ายขวาซ้ายขวา บีเอ สตารท์ Safety Not Guaranteed (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contraA cat contrasts with a dog well.
contraAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
contraAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
contraA contract with that company is worth next to nothing.
contraAfter much effort, he ended up with a contract.
contraA great contrast between city life and country life.
contraAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contraAs of midnight tonight the contract becomes effective.
contraBecause of the contract, he is bound to deliver them.
contraBy signing the contract, I committed myself to working there for another five years.
contraContract the bad habit of smoking.
contraContrary to expectations they won with ease.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRA K AA1 N T R AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
contra, gegenvs. : versus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反政府勢力[はんせいふせいりょく, hanseifuseiryoku] (n) antigovernment force; antigovernment forces; contra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contra \Con"tra\
   A Latin adverb and preposition, signifying against, contrary,
   in opposition, etc., entering as a prefix into the
   composition of many English words. Cf. {Counter}, adv. &
   pref.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Contra
   n 1: a member of the guerrilla force that opposed a left-wing
      government in Nicaragua

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 contra
  across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 contra
  across from; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon(kontraŭ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top