ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consult

K AH0 N S AH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consult-, *consult*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consult(vt) ค้นหาข้อมูล
consult(vi) ทำงานให้คำปรึกษา
consult(vi) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult(vt) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
consultant(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. adviser, advisor
consulting(n) การให้คำปรึกษา
consulting(adj) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา, Syn. davisory, consultative
consulting(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา
consult with(phrv) ปรึกษา, See also: หารือ
consult with(phrv) พบอย่างเป็นทางการ, Syn. advise with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consult(คันซัลทฺ') { consulted, consulting, consults } v. ปรึกษา, หารือ, ขอความเห็น, ปรึกษาหมอ, พิจารณา, ปรึกษากับตรวจ, ค้น n. (คอน'ซัลทฺ, คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา, การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
consult(vt) ปรึกษาหารือ, พิจารณา, ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ, การพิจารณา, การประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consultary responseความเห็นของศาลในกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultantผู้รับจ้างให้บริการ, Example: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Consultantsที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting firmsบริษัทที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You may as well consult her one more time. - I know how this one ends.ผมไม่รู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นในนั้น The Thing (1982)
Bob, could I consult with you for one minute?บ๊อบ ขอฉันปรึกษาคุณได้มั้ย Punchline (1988)
I'll be in London tomorrow, and we will consult as to what is to be done.พี่จะไปลอนดอนพรุ่งนี้ตอนเช้า แล้วก็จะไปปรึกษากันว่าจะทำยังไงได้บ้า Episode #1.5 (1995)
At this point, I must advise you to consult with an attorney.ณ จุดนี้ ผมต้องแนะให้คุณปรึกษากับทนาย Brokedown Palace (1999)
Students can also consult your school to studyStudents can also consult your school to study Sex Is Zero (2002)
No, absolutely not. We cannot and will not consult on that either.ไม่ ไม่เด็ดขาด เราไม่สามารถ... Love Actually (2003)
I don't need to consult you!ผมไม่ได้ต้องการความเห็นของคุณ! Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
"You have the right to consult a lawyer If you're broke,"นายมีสิทธิจะจ้างทนาย ถ้าไม่มีปัญญา Windstruck (2004)
Have you recently sought consult from a mental health care professional?นายได้ไปพบจิตแพทย์บ้างหรือเปล่า Just Like Heaven (2005)
He knows that if he wants presence, he must consult with nature.เขารู้ว่าถ้าต้องการให้มันสวย เขาต้องคิดถึงเรื่องธรรมชาติ The Lake House (2006)
We must consult the oracle.ข้าปราถนาจะเชื่อ เหตุผลของท่าน 300 (2006)
We will consult the oracle.กากเดนไร้ค่า แห่งยุคสมัย... 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consultBrian barely has enough money so he consulted his parents.
consultHe consulted with some of the staff on the matter.
consultHe folded his paper, consulting his watch.
consultHe has nobody to consult.
consultHe is proud of not having consulted a doctor.
consultHe is proud of the fact that he has never consulted a doctor in his life.
consultHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
consultI consulted him about the matter.
consultI consulted him relative to the subject.
consultI consulted with my father about the plan.
consultI consulted with my sister.
consultI consulted with my sister about my marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารือ(v) consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
การปรึกษาหารือ(n) consulting, See also: taking counsel with, conferring with, Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น, Example: โครงการนี้เขาทำโดยพลการโดยไม่มีการปรึกษาหารือใครทั้งนั้น, Thai Definition: การขอความเห็นแนะนำ, การพิจารณาหารือกัน, การพิจารณาอภิปรายกัน
ผู้ชี้แนะ(n) adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ปรึกษาหารือ(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count Unit: คน, ท่าน
กุนซือ(n) consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา(n) consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
บริษัทที่ปรึกษา[børisat thīpreuksā] (n, exp) EN: consultancy firm  FR: société de conseil [ f ]
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
หารือ[hāreū] (v) EN: consult ; counsel ; confer  FR: consulter ; discuter
การหารือ[kān hāreū] (n) EN: consulting
การลงประชามติ[kān long prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [ m ] ; consultation populaire [ f ]
การออกเสียงประชามติ[kān øksīeng prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [ m ] ; consultation populaire [ f ]
การปรึกษา[kān preuksā] (n) EN: consultation ; consulting
การปรึกษาหารือ[kān preuksāhāreū] (n) EN: consultation ; consulting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSULT K AH0 N S AH1 L T
CONSULTS K AH0 N S AH1 L T S
CONSULTED K AH0 N S AH1 L T AH0 D
CONSULTED K AH0 N S AH1 L T IH0 D
CONSULTANT K AH0 N S AH1 L T AH0 N T
CONSULTING K AH0 N S AH1 L T IH0 NG
CONSULTANTS K AH0 N S AH1 L T AH0 N T S
CONSULTANCY K AH0 N S AH1 L T AH0 N S IY0
CONSULTATION K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N
CONSULTATIVE K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consult (v) kˈənsˈʌlt (k @1 n s uh1 l t)
consults (v) kˈənsˈʌlts (k @1 n s uh1 l t s)
consulted (v) kˈənsˈʌltɪd (k @1 n s uh1 l t i d)
consultant (n) kˈənsˈʌltənt (k @1 n s uh1 l t @ n t)
consulting (v) kˈənsˈʌltɪŋ (k @1 n s uh1 l t i ng)
consultants (n) kˈənsˈʌltənts (k @1 n s uh1 l t @ n t s)
consultation (n) kˌɒnsltˈɛɪʃən (k o2 n s l t ei1 sh @ n)
consultative (j) kˈənsˈʌltətɪv (k @1 n s uh1 l t @ t i v)
consultations (n) kˌɒnsltˈɛɪʃənz (k o2 n s l t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultative; advisory #1,837 [Add to Longdo]
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer #2,844 [Add to Longdo]
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] consult #10,737 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] consult #24,906 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] consult #28,615 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] consult #31,207 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] consult; knock; beat [Add to Longdo]
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultation; to consult; to inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参考(P);參考(oK)[さんこう, sankou] (n, adj-no) (See 参考にする) reference; consultation; (P) #308 [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] (n, vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) #2,128 [Add to Longdo]
相談[そうだん, soudan] (n, vs) consultation; discussion; (P) #2,985 [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] (n, adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) #3,673 [Add to Longdo]
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit #8,264 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
コンサルタント[konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) #10,645 [Add to Longdo]
コンサルティング[konsaruteingu] (n) consulting; (P) #11,524 [Add to Longdo]
参与[さんよ, sanyo] (n, vs, adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P) #15,749 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\ (k[o^]n*s[u^]lt"), v. i. [imp. & p. p.
   {Consulted}; p. pr. & vb. n. {Consulting}.] [L. consultare,
   fr. consulere to consult: cf. f. consulter. Cf. {Counsel}.]
   To seek the opinion or advice of another; to take counsel; to
   deliberate together; to confer.
   [1913 Webster]
 
      Let us consult upon to-morrow's business. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      All the laws of England have been made by the kings
      England, consulting with the nobility and commons.
                          --Hobbes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\, v. t.
   1. To ask advice of; to seek the opinion of; to apply to for
    information or instruction; to refer to; as, to consult a
    physician; to consult a dictionary.
    [1913 Webster]
 
       Men forgot, or feared, to consult nature . . .; they
       were content to consult libraries.  --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. To have reference to, in judging or acting; to have regard
    to; to consider; as, to consult one's wishes.
    [1913 Webster]
 
       We are . . . to consult the necessities of life,
       rather than matters of ornament and delight.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To deliberate upon; to take for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Manythings were there consulted for the future, yet
       nothing was positively resolved.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring about by counsel or contrivance; to devise; to
    contrive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou hast consulted shame to thy house by cutting
       off many people.           --Hab. ii. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\ (k[o^]n*s[u^]lt" or k[o^]n"s[u^]lt), n.
   1. The act of consulting or deliberating; consultation; also,
    the result of consulation; determination; decision. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The council broke;
       And all grave consults dissolved in smoke. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A council; a meeting for consultation. [Obs.] "A consult
    of coquettes." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreement; concert [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consult
   v 1: get or ask advice from; "Consult your local broker"; "They
      had to consult before arriving at a decision" [syn:
      {consult}, {confer with}]
   2: seek information from; "You should consult the dictionary";
     "refer to your notes" [syn: {consult}, {refer}, {look up}]
   3: have a conference in order to talk something over; "We
     conferred about a plan of action" [syn: {confer},
     {confabulate}, {confab}, {consult}]
   4: advise professionally; "The professor consults for industry"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 consult /kɔnzɵlt/
  consultation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top