Search result for

consult

(109 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consult-, *consult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consult[VT] ค้นหาข้อมูล
consult[VI] ทำงานให้คำปรึกษา
consult[VI] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult[VT] ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
consultant[N] ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. adviser, advisor
consulting[N] การให้คำปรึกษา
consulting[ADJ] เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา, Syn. davisory, consultative
consulting[ADJ] ซึ่งให้คำปรึกษา
consult with[PHRV] ปรึกษา, See also: หารือ
consult with[PHRV] พบอย่างเป็นทางการ, Syn. advise with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consult(คันซัลทฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรึกษา,หารือ,ขอความเห็น,ปรึกษาหมอ,พิจารณา,ปรึกษากับตรวจ,ค้น n. (คอน'ซัลทฺ,คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
consult(vt) ปรึกษาหารือ,พิจารณา,ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consultantที่ปรึกษา (ทางวิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consultary responseความเห็นของศาลในกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consultant ผู้รับจ้างให้บริการ
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Consultantsที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting engineersวิศวกรที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Consulting firmsบริษัทที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm consulting on some clinical trialsผมอยากปรึกษาเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกบางอย่าง Last Resort (2008)
Nor am I looking for a consult.ฉันกำลังหาคนปรึกษา Last Resort (2008)
Seven blood panels, and one homeopathic consult.ตรวจเลือด เจ็ดครั้ง และโฮมีโฮพาที อีก หนึ่งครั้ง Last Resort (2008)
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก The Dark Knight (2008)
He's credible, an M A lawyer from a leading consultancy.เขาเหลือเชื่อ เขาเป็นทนาย MA ที่ปรึกษาชั้นนำ The Dark Knight (2008)
As an added measure, I will consult with Zuba!ข้าจะไปปรึกษากับซูบา! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I used to be called an account service representative, but a consultant told us we needed to manage our clients and not service them.ผมเคยถูกเรียกว่า ตัวแทนบริการเกี่ยวกับบัญชี แต่ผู้ปรึกษาต้องการ Wanted (2008)
I'm gonna need a security consultant, a lawyer.อยากได้พวกทำงานด้านความปลอดภัย หรือทนายความ Body of Lies (2008)
Before you didn't consult with us at all.ก่อนนี้ไม่เห็นเคยแนะนำอะไรเลย Body of Lies (2008)
DanieIs has ordered the embassy to evacuate without even consulting me.Daniel ได้สั่งให้อพยพคนออกจากสถาณทูต 24: Redemption (2008)
I consult with him from time to time on juvenile cases;ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาบางครั้งเวลามีคดีเด็กและเยาวชน Changeling (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consultBrian barely has enough money so he consulted his parents.
consultHe consulted with some of the staff on the matter.
consultHe folded his paper, consulting his watch.
consultHe has nobody to consult.
consultHe is proud of not having consulted a doctor.
consultHe is proud of the fact that he has never consulted a doctor in his life.
consultHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
consultI consulted him about the matter.
consultI consulted him relative to the subject.
consultI consulted with my father about the plan.
consultI consulted with my sister.
consultI consulted with my sister about my marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารือ[V] consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
การปรึกษาหารือ[N] consulting, See also: taking counsel with, conferring with, Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น, Example: โครงการนี้เขาทำโดยพลการโดยไม่มีการปรึกษาหารือใครทั้งนั้น, Thai definition: การขอความเห็นแนะนำ, การพิจารณาหารือกัน, การพิจารณาอภิปรายกัน
ผู้ชี้แนะ[N] adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ปรึกษาหารือ[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา[V] consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษา[N] adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count unit: คน, ท่าน
กุนซือ[N] consultant, See also: advisor, adviser, Syn. ที่ปรึกษา, Example: ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างระดมกุนซือเข้าช่วยในศึกอภิปรายครั้งนี้, Notes: (จีน)
ผู้ให้คำปรึกษา[N] consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thīpreuksā) EN: consultancy firm   FR: société de conseil [f]
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see   FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer   FR: consulter ; discuter
การหารือ[n.] (kān hāreū) EN: consulting   
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การปรึกษา[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting   
การปรึกษาหารือ[n.] (kān preuksāhāreū) EN: consultation ; consulting   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSULT    K AH0 N S AH1 L T
CONSULTS    K AH0 N S AH1 L T S
CONSULTED    K AH0 N S AH1 L T AH0 D
CONSULTING    K AH0 N S AH1 L T IH0 NG
CONSULTANT    K AH0 N S AH1 L T AH0 N T
CONSULTANTS    K AH0 N S AH1 L T AH0 N T S
CONSULTANCY    K AH0 N S AH1 L T AH0 N S IY0
CONSULTANT'S    K AH0 N S AH1 L T AH0 N T S
CONSULTATION    K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N
CONSULTATIVE    K AH0 N S AH1 L T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consult    (v) (k @1 n s uh1 l t)
consults    (v) (k @1 n s uh1 l t s)
consulted    (v) (k @1 n s uh1 l t i d)
consultant    (n) (k @1 n s uh1 l t @ n t)
consulting    (v) (k @1 n s uh1 l t i ng)
consultants    (n) (k @1 n s uh1 l t @ n t s)
consultation    (n) (k o2 n s l t ei1 sh @ n)
consultative    (j) (k @1 n s uh1 l t @ t i v)
consultations    (n) (k o2 n s l t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサル;コンシル[, konsaru ; konshiru] (n) (1) (コンサル only) (abbr) (See コンサルテイション) consultation; consulting; (2) consul [Add to Longdo]
コンサルタンツ[, konsarutantsu] (n) consultants [Add to Longdo]
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer [Add to Longdo]
コンサルテーション;コンサルテイション[, konsarute-shon ; konsaruteishon] (n) consultation [Add to Longdo]
コンサルティング[, konsaruteingu] (n) consulting; (P) [Add to Longdo]
コンサルティングセールス[, konsaruteinguse-rusu] (n) consulting sales [Add to Longdo]
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant [Add to Longdo]
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant [Add to Longdo]
医者に掛かる;医者にかかる[いしゃにかかる, ishanikakaru] (exp,v5r) to consult a doctor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer [Add to Longdo]
[zī, , ] consult [Add to Longdo]
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultative; advisory [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] consult; knock; beat [Add to Longdo]
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] consult [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] consult [Add to Longdo]
[zī, , / ] consult [Add to Longdo]
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultation; to consult; to inquire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\ (k[o^]n*s[u^]lt"), v. i. [imp. & p. p.
   {Consulted}; p. pr. & vb. n. {Consulting}.] [L. consultare,
   fr. consulere to consult: cf. f. consulter. Cf. {Counsel}.]
   To seek the opinion or advice of another; to take counsel; to
   deliberate together; to confer.
   [1913 Webster]
 
      Let us consult upon to-morrow's business. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      All the laws of England have been made by the kings
      England, consulting with the nobility and commons.
                          --Hobbes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\, v. t.
   1. To ask advice of; to seek the opinion of; to apply to for
    information or instruction; to refer to; as, to consult a
    physician; to consult a dictionary.
    [1913 Webster]
 
       Men forgot, or feared, to consult nature . . .; they
       were content to consult libraries.  --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. To have reference to, in judging or acting; to have regard
    to; to consider; as, to consult one's wishes.
    [1913 Webster]
 
       We are . . . to consult the necessities of life,
       rather than matters of ornament and delight.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To deliberate upon; to take for. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Manythings were there consulted for the future, yet
       nothing was positively resolved.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring about by counsel or contrivance; to devise; to
    contrive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou hast consulted shame to thy house by cutting
       off many people.           --Hab. ii. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consult \Con*sult"\ (k[o^]n*s[u^]lt" or k[o^]n"s[u^]lt), n.
   1. The act of consulting or deliberating; consultation; also,
    the result of consulation; determination; decision. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The council broke;
       And all grave consults dissolved in smoke. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A council; a meeting for consultation. [Obs.] "A consult
    of coquettes." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreement; concert [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consult
   v 1: get or ask advice from; "Consult your local broker"; "They
      had to consult before arriving at a decision" [syn:
      {consult}, {confer with}]
   2: seek information from; "You should consult the dictionary";
     "refer to your notes" [syn: {consult}, {refer}, {look up}]
   3: have a conference in order to talk something over; "We
     conferred about a plan of action" [syn: {confer},
     {confabulate}, {confab}, {consult}]
   4: advise professionally; "The professor consults for industry"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 consult [kɔnzɵlt]
   consultation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top