ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constructive

K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constructive-, *constructive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constructive(adj) ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
constructive(adj) ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น, See also: ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์, Syn. formative, positive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative

English-Thai: Nontri Dictionary
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง, เกี่ยวกับการทำ, เกี่ยวกับการก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive contractสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructive evictionการขับไล่ผู้เช่าโดยทางอ้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive fraudการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [ ดู legal fraud ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive interferenceการแทรกสอดเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constructive possessionสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
constructive interventionการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, who's got something constructive to say?ตอนนี้ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ที่จะพูด? 12 Angry Men (1957)
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น The Blues Brothers (1980)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
And it's not so because we as business people know that wanted to certainly address the environment but also we need to be seen as constructive members of society.ไม่จริงเลย เพราะพวกเราในฐานะนักธุรกิจ รู้ดีว่า เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
So find constructive things to do to keep yourself busy.เพราะงั้น หาอะไรทำให้ยุ่งๆ เข้าไว้นะ จะได้ไม่เบื่อ Disturbia (2007)
- Got anything constructive to say? - Sorry. Sorry.พูดอะไรซักอย่างซิ เสียใจด้วย Dying Changes Everything (2008)
To be largely constructive and flattering, ออกไปในเชิงสร้างสรรค์ และเยินยอกันพอสมควร Social Psychology (2009)
I can take constructive criticism Justine.ฉันน่ะตั้งรับวิกฤติได้ดี The Glamorous Life (2010)
See? I can take constructive criticism.เห็นมั้ย ฉันตั้งรับวิกฤติได้ The Glamorous Life (2010)
What, you get one piece of constructive criticism and you stop making them?อะไรกัน, แค่คนวิจารณ์คนเดียว และเธอหยุดทำมันงั้นหรือ And the Pretty Problem (2011)
Brooklyn roots, and he will decry my constructive criticism as snobbery.บลูคลิน และเขาก็จะด่าฉันกลับ ว่าฉันเป็นนักวิจารณ์หัวสูง Cross Rhodes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constructiveA constructive suggestion.
constructiveAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
constructiveHave constructive ideas.
constructiveYour opinion is very constructive.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติเพื่อก่อ[ti pheūa kø] (v, exp) EN: criticize constructively  FR: critiquer de manière constructive ; critiquer de façon constructive

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTRUCTIVE K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V
CONSTRUCTIVELY K AH0 N S T R AH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constructive (j) kˈənstrˈʌktɪv (k @1 n s t r uh1 k t i v)
constructively (a) kˈənstrˈʌktɪvliː (k @1 n s t r uh1 k t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] constructive; constructiveness, #14,601 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konstruktiv { adj } | konstruktiver | am konstruktivstenconstructive | more constructive | most constructive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
建設的[けんせつてき, kensetsuteki] (adj-na) constructive; (P) [Add to Longdo]
建設的関係[けんせつてきかんけい, kensetsutekikankei] (n) constructive relationship [Add to Longdo]
積極策[せっきょくさく, sekkyokusaku] (n) positive plan; constructive policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constructive \Con*struct"ive\, a. [Cf. F. constructif.]
   1. Having ability to construct or form; employed in
    construction; as, to exhibit constructive power.
    [1913 Webster]
 
       The constructive fingers of Watts.  --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. Derived from, or depending on, construction, inference, or
    interpretation; not directly expressed, but inferred.
    [1913 Webster]
 
   3. helpful; promoting improvement; intended to help; as,
    constructive criticism; constructive suggestions.
    Contrasted with {destructive}.
    [PJC]
 
   {Constructive crimes} (Law), acts having effects analogous to
    those of some statutory or common law crimes; as,
    constructive treason. Constructive crimes are no longer
    recognized by the courts.
 
   {Constructive notice}, notice imputed by construction of law.
    
 
   {Constructive trust}, a trust which may be assumed to exist,
    though no actual mention of it be made.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constructive
   adj 1: constructing or tending to construct or improve or
       promote development; "constructive criticism"; "a
       constructive attitude"; "a constructive philosophy";
       "constructive permission" [ant: {destructive}]
   2: emphasizing what is laudable or hopeful or to the good;
     "constructive criticism"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top