ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connoisseur

K AA2 N AH0 S ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connoisseur-, *connoisseur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. expert, aesthete

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ, ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert, authority

English-Thai: Nontri Dictionary
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A connoisseur in everything, Master Van Ruijven.ขอประทานโทษเถอะค่ะท่านฟอน ไรเว่น Girl with a Pearl Earring (2003)
Yes, true connoisseurs of raw fish eat three pieces max.ใช่ ปลาโบราณดิบ ทานได้แค่ครั้งละ 3ชิ้นน่ะค่ะ Art of Seduction (2005)
♪ a-b-e-d connoisseur of Christmas ♪♪ A-b-e-d connoisseur of Christmas ♪ Regional Holiday Music (2011)
You might say that I'm a connoisseur of the male form.อาจจะพูดได้ว่าฉันชอบผู้ชาย. Bear Fan (2012)
I'm surprised that an art connoisseur like yourself can get so carried away by a banal piece of ironwork.ผมแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จะมาตื่นเต้นไปกับงานเหล็กธรรมดาชิ้นหนึ่ง The Best Offer (2013)
I'm a connoisseur of the... first printing.ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้าน... การตีพิมพ์ครั้งแรกครับ Continuum (2013)
I'm a connoisseur of the dark and depraved arts.ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะ ด้านมืดและเสื่อมทราม Magnum Opus (2013)
Are you not a connoisseur of rare and valuable objects?คุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการหาวัตถุหายากหรอกเหรอ? And Straight on 'til Morning (2013)
It's rare to find a connoisseur these days...สมัยนี้หาคนรอบรู้ยากน่ะค่ะ Fifty Shades of Grey (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connoisseurI hear that it has quite the reputation with coffee connoisseurs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเลงผู้หญิง(n) connoisseur of women, Count Unit: คน, Thai Definition: คนเจ้าชู้ที่ชอบมีภรรยาหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[nakkin] (n) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur  FR: gastronome [ m ] ; gourmet [ m ]
นักเลงผู้หญิง[naklēng phūying] (n, exp) EN: connoisseur of women
ผู้เชี่ยวชาญ[phūchīochān] (n) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur  FR: expert [ m ] ; experte [ f ] ; spécialiste [ m, f ] ; connaisseur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONNOISSEUR K AA2 N AH0 S ER1
CONNOISSEURS K AA2 N AH0 S ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connoisseur (n) kˌɒnəsˈɜːʳr (k o2 n @ s @@1 r)
connoisseurs (n) kˌɒnəsˈɜːʳz (k o2 n @ s @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行家[háng jiā, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] connoisseur; expert; veteran #19,941 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenner { m }; Weinkenner { m } | Kenner { pl }connoisseur | connoisseurs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つう, tsuu] (adj-na, n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P) #995 [Add to Longdo]
雅客[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus [Add to Longdo]
鑑識家[かんしきか, kanshikika] (n) connoisseur; judge [Add to Longdo]
見巧者[みごうしゃ, migousha] (n) experienced viewer (of theatre, kabuki, etc.); kabuki connoisseur [Add to Longdo]
趣味家[しゅみか, shumika] (n) connoisseur; devotee [Add to Longdo]
通にはたまらない;通には堪らない[つうにはたまらない, tsuunihatamaranai] (exp) irresistable to connoisseurs [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n, vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp, v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur [Add to Longdo]
目利き[めきき, mekiki] (n) judgement; judgment; connoisseur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connoisseur \Con`nois*seur"\ (?; 277), n. [F. connaisseur,
   formerly connoisseur, fr. conna[^i]tre to know, fr. L.
   cognoscere to become acquainted with; co- + noscere,
   gnoscere, to learn to know. See {Know}, and cf. {Cognizor}.]
   One well versed in any subject; a skillful or knowing person;
   a critical judge of any art, particulary of one of the fine
   arts.
   [1913 Webster]
 
      The connoisseur is "one who knows," as opposed to the
      dilettant, who only "thinks he knows."  --Fairholt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connoisseur
   n 1: an expert able to appreciate a field; especially in the
      fine arts [syn: {connoisseur}, {cognoscente}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top