Search result for

conférés

(219 entries)
(0.0426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conférés-, *conférés*, conféré
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา conférés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *conférés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conferee[N] ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
conference[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conferrence
news conference[N] การประชุมข่าว, Syn. press conference
videoconference[N] การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ
press conference[N] การแถลงข่าว, Syn. news conference, public statement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference

English-Thai: Nontri Dictionary
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audioteleconferenceการประชุมทางไกลโดยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference๑. การประชุมร่วม๒. การประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conference๑. การประชุมร่วม (ของผู้แทนองค์กรต่าง ๆ) (ก. ปกครอง)๒. การประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสองสภา (ก. รัฐธรรมนูญ)๓. การปรึกษาระหว่างลูกความกับทนายความ (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conference callการประชุมทางโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conference diplomacyการทูตแบบประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conference, peaceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
videoteleconferenceการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videoteleconferenceการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teleconferenceการประชุมทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teleconferenceการประชุมทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference paperเอกสารการประชุมทางวิชาการ

เอกสารการประชุมทางวิชาการ คือ เอกสารหรือบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม โดยต้องส่งเอกสารหรือบทความ หรือสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ของเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมล่วงหน้า ในช่วงที่ประกาศรับการเสนอบทความ (Call for papers) และงานต้องมีคุณภาพมากเพียงพอที่กรรมการพิจารณาบทความจะยอมรับให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนั้น

ตัวอย่างการประชุมทางวิชาการ เช่น IFLA Conference (International Federation of Library Associations and Institutions : สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) ในกลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
teleconferenceการประชุมทางไกล
การประชุมที่จัดโดยผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ห่างกันคนละสถานที่ วิธีการคือ จะต้องมีระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูดคุยกันได้ และเห็นหน้ากันและกันได้ ระบบประชุมทางไกลในปัจจุบันมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อบีบอัดภาพผู้เข้าร่วมประชุมก่อนส่งผ่านระบบโทรคมนาคม และขยายภาพที่ได้รับเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เห็น [คอมพิวเตอร์]
Cataloging of conference proceedingsการทำรายการรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]
Convention on Code for Liner Conferences 1974อนุสัญญาว่าด้วยประมวลความประพฤติของชมรมสายการเดินเรือ (ค.ศ. 1974) [TU Subject Heading]
Internet videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Shipping conferencesชมรมสายการเดินเรือ [TU Subject Heading]
Teleconferencingการประชุมทางไกล [TU Subject Heading]
Teleconferencing in educationการประชุมทางไกลในการศึกษา [TU Subject Heading]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา [TU Subject Heading]
Videoconferencingการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ [TU Subject Heading]
United Nations Conference on Trade and Development ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
องค์การระหว่างประเทศถือกำเนิดขึ้นจากข้อมติ ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในปัญหาที่แกตต์ (ดู GATT) ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อังค์แทดเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถรวมกลุ่มกัน ใช้เป็นเวทีเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วผ่อนคลาดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อ การค้าของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงให้ประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและการจัดระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น ผลงานสำคัญของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา เช่น จีเอสพี (ดู GSP) โครงการร่วมโภคภัณฑ์ (ดู Commodity Stabilization Agreements) และจีเอสทีพี (ดู GSTP) อังค์เทดมีสำนักงานอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิกรวม 168 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]
ASEAN Conference on Civil Service Mattersการประชุมอาเซียนว่าด้วยกิจการพลเรือน [การทูต]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]
Conference on Disamamentการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นเวทีเจรจาการลดอาวุธระหว่างประเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นด้านการลดอาวุธทุกด้าน และมีหน้าที่ รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก 65 ประเทศ(ไทยมิได้เป็นสมาชิก) โดยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการลดอาวุธหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ สนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามเคมี อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asiaการประชุมว่าด้วยการแสวงหามาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย " CICA ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความริเริ่มของคาซัคสถาน และมีสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน อินเดีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ รัสเซีย ตุรกี จีน อิสราเอล อิหร่าน อัฟกานิสถาน อียิปต์ อาเซอร์ไบจาน มองโกเลีย คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ยูเครน เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และเลบานอน " [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]
Conference of Ambassadors and Consuls-General of Thailandการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก [การทูต]
Conference of Honorary Consuls-General of Thailandการประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
International Conference on Financing for Developmentการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับการพัฒนา [การทูต]
Intergovernmental Conferenceการประชุมระหว่างรัฐบาลของสหภาพยุโรป " เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและ โครงสร้างของสหภาพฯ ตามสนธิสัญญาหลัก ๆ ที่สหภาพฯ มี " [การทูต]
International Conferencesคือการประชุมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการระหว่าง ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากหลาย ๆ ประเทศ เพื่อพิจารณาหาทางระงับปัญหาระหว่างประเทศ การประชุมเช่นนี้บางทีเรียกว่า คองเกรสระหว่างประเทศ แม้จะเรียกต่างกัน แต่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันที่สำคัญระหว่างสองคำนี้ บ้างมีความเห็นว่า ใช้คำคองเกรส ดูจะมีความสำคัญและมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าใช้คำ คอนเฟอเรนซ์ผู้แทนจากประเทศที่ร่วมการประชุมในบางโอกาส ได้แก่บุคคลในระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือเอกอัครราชทูต แล้วแต่ว่าการประชุมนั้น ๆ มีความสำคัญระดับใดในการประชุมระหว่างประเทศ แต่เดิมใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกันมากทั้งสองภาษา มาในภายหลังมักนิยมใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด ส่วนการประชุมระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัด จะใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย และจีน รวม 5 ภาษาตามปกติ มักจะเลือกหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศเจ้าภาพให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ส่วนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของการประชุม ได้แก่ รองประธาน เลขานุการของการประชุม ประธานกรรมการ และผู้บันทึกรายงานสำหรับรายงานการประชุม ข้อมติของที่ประชุมและข้อเสนอแนะนั้น จะรวมเข้าไว้ในเอกสารที่เรียกว่า กรรมสารสุดท้าย (Final Act) ซึ่งผู้แทนประเทศผู้มีอำนาจเต็มจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารนั้นในการประชุมครั้ง สุดท้าย [การทูต]
negotiating conferenceการประชุมเจรจา [การทูต]
Organization of Islamic Conferenceองค์การการประชุมอิสลาม " เป็นองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอิสลาม ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2514 ปัจจุบันมีสมาชิก 56 ประเทศ ไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 " [การทูต]
Post Ministerial Conferencesการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา " เป็นการประชุมที่มีขึ้นหลังการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่าง- ประเทศอาเซียน ปัจจุบันประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจา 10 ประเทศ/กลุ่มประเทศ " [การทูต]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partnerการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาเป็น รายประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการแยกหารือในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างสิบประเทศสมาชิกอา เซียนกับแต่ละคู่เจรจา [การทูต]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+10 Sessionการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาทั้ง หมด เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการหารือร่วมกันทั้งหมดระหว่างสิบประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ คู่เจรจาในประเด็นที่มีความกังวลร่วมกันหรือปรารถนาที่จะมีความร่วมมือ ระหว่างกัน [การทูต]
The Hague Peace Conferencesการประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การประชุมนี้ได้กระทำกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1899 โดย พระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่สอง ของประเทศรัสเซียเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1899 ที่ประชุมได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ วิธี ได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินประเทศโดยสันติวิธี พร้อมทั้งได้ตกลงจัดตั้งศาลซึ่งตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเป็นการถาวร และเสนอแนะให้วางประมวลพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ ทั้งยังได้ตกลงรับรองอนุสัญญาและปฏิญญาต่าง ๆ หลายฉบับ ในจำนวนนี้ ที่สำคัญที่สุดได้แก่ อนุสัญญาควบคุมกฎหมายและขนบประเพณีว่าด้วยการทำสงครามภาคพื้นดินการประชุม สันติภาพ ณ กรุงเฮกครั้งที่สอง หรือการประชุม ณ กรุงเฮกปี ค.ศ.1907 ตามคำขอร้องของรัฐบาลรัสเซีย ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1907 วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมคือต้องการปรับปรุงและขยายข้อความในอนุสัญญา ต่าง ๆ ที่ทำไว้เมื่อปี ค.ศ. 1899 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี รวมทั้งกฎหมายและขนบประเพณีเกี่ยวกับสงครามภาคพื้นดิน ตลอดจนรับรองอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายและขนมประเพณีของการทำสงครามทางทะเล การประชุม ณ กรุงเฮกครั้งที่สองนี้ยังได้เสนอแนะให้ที่ประชุมกำหนดให้ประเทศผู้ลงนาม รับรองและนำออกใช้ซึ่งร่างอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งศาลสถิตยุติธรรม เพื่อพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการอีกด้วย [การทูต]
Tokyo International Conference on African Developmentการประชุมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ณ กรุงโตเกียว " เป็นการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับองค์การสหประชาชาติและ องค์การ Global Coalition for Africa เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใน ภูมิภาคแอฟริกา ในรูปของความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ แอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ โดยเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรี และมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก (TICAD I) มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2536 โดยมีการรับรองเอกสารปฏิญญา กรุงโตเกียว (Tokyo Declaration) ซึ่งเป็นสัญญาประชาคมที่ประเทศต่าง ๆ จะให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่แอฟริกา และครั้งที่ 2 (TICAD II) มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2541 โดยมีการรับรองแผนปฏิบัติการกรุงโตเกียว (Tokyo Agenda for Action) ซึ่งเป็น แนวทางในการพัฒนาแอฟริกาในด้านต่าง ๆ ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ " [การทูต]
United Nations Conference on Environment and Development การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวด ล้อม [การทูต]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) " เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการค้า การเงิน การ ลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่เป็นเวทีประสานนโยบายระหว่างรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 190 ประเทศ ประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 4 ครั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอังค์ถัดครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 10) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
Conferencesการปรึกษาหารือร่วมกัน,การประชุมแบบปรึกษาหารือ,ประชุมกลุ่ม,การประชุมปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Conferences, Planningการประชุมปรึกษาหารือกัน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Supervisorการประชุมนิเทศ [การแพทย์]
Feedback Conferenceการประชุมให้ข้อมูลป้อนกลับ [การแพทย์]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์
การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น

ข้อดีของการประชุมทางไกล คือ สามารถให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ทางไกลและในองค์กรที่มีหน่วยงานอยู่ห่างไกลกันมาก และยังช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ทางหนึ่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
video conferenceประชุมทางวีดิทัศน์, การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
judicial conference (n ) สภาตุลาการของสหรัฐ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะประชุม[N] conference table
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
ประชุมสุดยอด[N] summit, See also: summit conference, summit talk, Syn. การประชุมสุดยอด, Example: องค์การสหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดของโลกในเดือนมีนาคม, Count unit: ครั้ง, คราว, Thai definition: การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล
ที่ประชุม[N] conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿngprachum yai) EN: conference hall   
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prachum) EN: organize a conference   
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมเจรจา[n. exp.] (kān prachum jēnrajā = kān prachum jēnjā) EN: negotiating conference   FR: table de négociations [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การประชุมนานาชาติ[n. exp.] (kān prachum nānāchāt) EN: internzational conference [f]   FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum phūseūkhāo) EN: news conference ; press conference   FR: conférence de presse [f]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum thāng kānthūt) EN: diplomatic conference   FR: conférence diplomatique [f]
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[n. exp.] (kān prachum thāng klai dūay phāp lae sīeng) EN: video conference   FR: vidéoconférence [f] ; visioconférence [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khaoruam kān prachum nānāchāt) EN: attend an international conference   FR: participer à une conférenvce internationale
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference   FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ความยาวรอบวง[n. exp.] (khwām yāo røp wong) EN: circumference)   FR: circonférence [f]
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference   FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow   FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan prachum) EN: agree on a conference date   
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar   FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker   FR: conférencier [m]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam prachum) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member   FR: participant [m]
ประชุมสุดยอด[n. exp.] (prachum sutyøt) EN: summit ; summit conference ; summit talk   FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāthakathā) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address   FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
ศูนย์ประชุม[n. exp.] (sūn prachum) EN: conference center ; convention center   
ที่ประชุม[n.] (thīprachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange   
โต๊ะประชุม[n. exp.] (to prachum) EN: conference table   FR: table de réunion [f] ; table de conférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFEREE    K AA2 N F ER0 IY1
CONFEREES    K AA2 N F ER0 IY1 Z
CONFERENCE    K AA1 N F ER0 AH0 N S
CONFERENCE    K AA1 N F R AH0 N S
CONFERENCES    K AA1 N F R AH0 N S AH0 Z
CONFERENCES    K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z
CONFERENCE'S    K AA1 N F R AH0 N S AH0 Z
CONFERENCE'S    K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z
CONFERENCING    K AA1 N F R AH0 N S IH0 NG
TELECONFERENCE    T EH0 L AH0 K AA1 N F R AH0 N S
VIDEOCONFERENCE    V IY1 D IY0 OW0 K AA2 N F R AH0 N S
TELECONFERENCING    T EH2 L AH0 K AA1 N F R AH0 N S IH0 NG
VIDEOCONFERENCIN    V IY2 D IY0 OW0 K AA1 N F R AH0 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conferees    (n) (k o1 n f @ r ii1 z)
conference    (n) (k o1 n f @ r @ n s)
conferences    (n) (k o1 n f @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
カンファレンシング[, kanfarenshingu] (n) {comp} conferencing [Add to Longdo]
ケースカンファレンス[, ke-sukanfarensu] (n) case conference [Add to Longdo]
コンファレンス;カンファレンス[, konfarensu ; kanfarensu] (n) conference [Add to Longdo]
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
テレカンファレンス(P);テレコンファレンス[, terekanfarensu (P); terekonfarensu] (n) teleconference; (P) [Add to Longdo]
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] (n) {comp} desktop conferencing [Add to Longdo]
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements) [Add to Longdo]
バンドン会議[バンドンかいぎ, bandon kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Bandung Conference (1955) [Add to Longdo]
パークセンター[, pa-kusenta-] (n) business, conference, etc. facility in a park (wasei [Add to Longdo]
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]
ビデオ会議[ビデオかいぎ, bideo kaigi] (n) {comp} video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[ビデオかいぎシステム, bideo kaigi shisutemu] (n) {comp} video conferencing system [Add to Longdo]
フォンコンファレンス[, fonkonfarensu] (n) phone conference [Add to Longdo]
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference [Add to Longdo]
ポスター発表[ポスターはっぴょう, posuta-happyou] (n) poster presentation (at a conference, etc.); poster session [Add to Longdo]
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany) [Add to Longdo]
ミュンヘン会談[ミュンヘンかいだん, myunhen kaidan] (n) (See ミュンヘン協定) Munich Conference (1938) [Add to Longdo]
ヤルタ会談[ヤルタかいだん, yaruta kaidan] (n) Yalta Conference (Feb. 1945) [Add to Longdo]
ローザンヌ会議[ローザンヌかいぎ, ro-zannu kaigi] (n) (1) Lausanne Conference (1922); (2) Lausanne Conference (1932) [Add to Longdo]
円卓会議[えんたくかいぎ, entakukaigi] (n) round-table conference; roundtable; round-table; round-table meeting [Add to Longdo]
音声会議システム[おんじょうかいぎシステム, onjoukaigi shisutemu] (n) {comp} voice conferencing system [Add to Longdo]
下協議[したきょうぎ, shitakyougi] (n) preliminary conference [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) [Add to Longdo]
会議に加わる[かいぎにくわわる, kaiginikuwawaru] (exp,v5r) to take part in a conference [Add to Longdo]
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu] (n) conference room; council room; (P) [Add to Longdo]
会議場[かいぎじょう, kaigijou] (n) conference room; place of assembly [Add to Longdo]
会議日程[かいぎにってい, kaiginittei] (n) conference program; conference programme [Add to Longdo]
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] (n,vs) conversation; conference (usu. between important people); discussion; interview; (P) [Add to Longdo]
海運同盟[かいうんどうめい, kaiundoumei] (n) shipping conference [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
開催国[かいさいこく, kaisaikoku] (n) host country (e.g. for a conference) [Add to Longdo]
開催地[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue [Add to Longdo]
外相会談[がいしょうかいだん, gaishoukaidan] (n) foreign ministerial conference; meeting of foreign ministers [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
監督会議[かんとくかいぎ, kantokukaigi] (n) managers' conference; meeting of managers [Add to Longdo]
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (n) press conference [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
休戦会談[きゅうせんかいだん, kyuusenkaidan] (n) armistice conference [Add to Longdo]
共同会見[きょうどうかいけん, kyoudoukaiken] (n) news conference [Add to Longdo]
共同記者会見[きょうどうきしゃかいけん, kyoudoukishakaiken] (n) joint press conference [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) [Add to Longdo]
協議会[きょうぎかい, kyougikai] (n) conference; convention [Add to Longdo]
協議会員[きょうぎかいいん, kyougikaiin] (n) conferees [Add to Longdo]
協議官[きょうぎかん, kyougikan] (n) conferees [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together, #1,079 [Add to Longdo]
谈判[tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] to negotiate; negotiation; conference, #2,467 [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event), #2,758 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
开幕[kāi mù, ㄎㄞ ㄇㄨˋ, / ] to open (a conference); to inaugurate, #4,693 [Add to Longdo]
座谈会[zuò tán huì, ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] conference; symposium; rap session, #5,335 [Add to Longdo]
全会[quán huì, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] plenary session (at a conference), #6,198 [Add to Longdo]
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
会晤[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ˋ, / ] meet; meeting; conference, #8,338 [Add to Longdo]
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room, #10,425 [Add to Longdo]
东道主[dōng dào zhǔ, ㄉㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ, / ] host; official host (e.g. venue for games or a conference), #11,686 [Add to Longdo]
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference, #12,769 [Add to Longdo]
宣读[xuān dú, ㄒㄩㄢ ㄉㄨˊ, / ] to read out loud to an audience; a prepared speech (e.g. to a a party conference), #13,340 [Add to Longdo]
电话会议[diàn huà huì yì, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] (telephone) conference call, #17,251 [Add to Longdo]
招待会[zhāo dài huì, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] (press) conference; reception, #19,412 [Add to Longdo]
部长会议[bù zhǎng huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] minister level conference, #22,637 [Add to Longdo]
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, / ] conference hall, #34,579 [Add to Longdo]
谈判桌[tán pàn zhuō, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ ㄓㄨㄛ, / ] conference table, #35,412 [Add to Longdo]
遵义会议[Zūn yì huì yì, ㄗㄨㄣ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Zunyi conference of January 1935 before the Long March, #35,584 [Add to Longdo]
和会[hé huì, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] peace conference, #36,877 [Add to Longdo]
会商[huì shāng, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄤ, / ] to confer; to consult; to negotiate; to hold a conference, #37,734 [Add to Longdo]
开幕词[kāi mù cí, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄘˊ, / ] opening speech (at a conference), #40,418 [Add to Longdo]
圆桌会议[yuán zhuō huì yì, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] round table conference, #40,651 [Add to Longdo]
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] to call a conference; to convene a meeting [Add to Longdo]
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
教友大会[jiào yǒu dà huì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] church conference [Add to Longdo]
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] monthly meeting; monthly conference [Add to Longdo]
波茨坦会议[Bō cí tǎn huì yì, ㄅㄛ ㄘˊ ㄊㄢˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee [Add to Longdo]
联席会议[lián xí huì yì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] joint conference [Add to Longdo]
记者会[jì zhě huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference [Add to Longdo]
部长会[bù zhǎng huì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] minister level conference [Add to Longdo]
部长级会议[bù zhǎng jí huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] minister level conference [Add to Longdo]
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] leadership conference; summit meeting [Add to Longdo]
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] summit conference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top