Search result for

competitive

(81 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competitive-, *competitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competitive[ADJ] ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน, Syn. competing, contentious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative

English-Thai: Nontri Dictionary
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competitive examinationการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
competitive system๑. ระบบการแข่งขันโดยเสรี๒. ระบบการสอบแข่งขันทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitiveแข่งขัน,การแข่งขัน [การแพทย์]
Competitive Effectฤทธิ์ทางแข่งขัน [การแพทย์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive Rivalryแข่งกับพ่อและพี่น้อง [การแพทย์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
We're very competitive.เราแข่งขันกันเต็มที่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I know you're competitive and want to be the best, but you are the best.เข้าใจมั้ย เพราะอย่างงั้นขอทีเถอะ อย่ามัวคิดมากจนตัวเองต้องเครียด The Girlfriend Experience (2009)
I've been guarded, I've been competitive and calculating-- all that stuff that we talk about.ต้องมีคนคุ้มกัน มีคู่แข่ง ต้องคอยระวัง ทั้งหมดที่เราพูดถึงนี่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I was given dance lessons, vocal lessons... anything to give me a competitive edge.ฉันได้เรียนเต้น, ร้องเพลง ทุกอย่างทำให้ฉันชอบแข่งขัน Pilot (2009)
- 30 is the competitive price.-30เป็นที่ราคาแข่งขันกัน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Maria Delgado was a 23-year-old hispanic grad student, competitive tri-athlete.มาเรีย เดลกาโด 23 ปี เชื้อสายสเปน เพิ่งเรียนจบ เป็นนักไตรกีฬา Roadkill (2009)
She's leaking our competitive set list to the other schools.เธอบอกรายชื่อเพลง ให้โรงเรียนอื่น Hairography (2009)
So if you want results with a kid, You find that competitive animal within and unleash it.ถ้านายอยากได้ผลงานจากเด็ก ต้องปลดปล่อยสัตว์ร้ายในตัวเขาออกมา Vitamin D (2009)
I guess I get caught up in the competitive hysteria, too.ฉันว่าเราผิดที่บ้าชัยชนะ Vitamin D (2009)
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitiveAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
competitiveHis words aroused my competitive spirit.
competitiveIf your prices are competitive, we will place a large order.
competitiveIt's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.
competitiveJapan is highly competitive in high technology industries.
competitiveJapan's competitiveness in camera making is unchallenged.
competitiveJapan's competitiveness is very strong in industrial products, but weak in agricultural products.
competitiveOrganized sports are often an important part of school life, and competitive sports are popular, too.
competitiveOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
competitiveThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.
competitiveThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
competitiveWe are internationally competitive in production technology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสอบแข่งขัน[N] competitive examination, Example: พรุ่งนี้จะมีการสอบข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengkhan dān rākhā) EN: competitive pricing   
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
แข่ง[adj.] (khaeng) EN: racing ; competitive   
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāi prīep nai kān khaengkhan) EN: competitive advantage   
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   FR: compétitivité [f]
มีการแข่งขันสูง[adj.] (mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif
ราคาแข็งขัน[n. exp.] (rākhā khaengkhan) EN: competitive price   
ศักยภาพในการแข่งขัน[n. exp.] (sakkayaphāp nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPETITIVE    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V
COMPETITIVELY    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V L IY0
COMPETITIVENESS    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competitive    (j) (k @1 m p e1 t @ t i v)
competitiveness    (n) (k @1 m p e1 t @ t i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfsport {m}competitive sport; martial art [Add to Longdo]
Konkurrenzfähigkeit {f}; Wettbewerbsfähigkeit {f}competitive position; competitive capacity; competitive ability [Add to Longdo]
Turniertanz {n}; turniertanzen {n}competitive ballroom dancing [Add to Longdo]
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure [Add to Longdo]
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor [Add to Longdo]
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge [Add to Longdo]
Wettkampfsport {m}competitive sports [Add to Longdo]
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive [Add to Longdo]
konkurrenzfähiger Preiscompetitive price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
フードファイター[, fu-dofaita-] (n) competitive eater (wasei [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding [Add to Longdo]
企業競争力[きぎょうきょうそうりょく, kigyoukyousouryoku] (n) business competitiveness; corporate competitiveness [Add to Longdo]
気嵩[きがさ, kigasa] (n,adj-na) (arch) having a competitive spirit [Add to Longdo]
競映[きょうえい, kyouei] (n) competitive showing of films [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] (n) {comp} CAP; Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] competitive election (i.e. with more than one candidate) [Add to Longdo]
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; superior goods; with real punch [Add to Longdo]
竞技性[jìng jì xìng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] competitive [Add to Longdo]
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, / ] competitive strength; competitiveness [Add to Longdo]
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; competitor's product [Add to Longdo]
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, / ] competitive; eagerly; to vie [Add to Longdo]
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] competitive with; to measure up against [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competitive \Com*pet"i*tive\, a.
   Of or pertaining to competition; producing competition;
   competitory; as, a competitive examination.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competitive
   adj 1: involving competition or competitiveness; "competitive
       games"; "to improve one's competitive position" [syn:
       {competitive}, {competitory}] [ant: {noncompetitive}]
   2: subscribing to capitalistic competition [syn: {competitive},
     {free-enterprise(a)}, {private-enterprise(a)}]
   3: showing a fighting disposition; "highly competitive sales
     representative"; "militant in fighting for better wages for
     workers"; "his self-assertive and ubiquitous energy" [syn:
     {competitive}, {militant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top