ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commixture

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commixture-, *commixture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commixture[N] การผสม, Syn. mixture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commixture \Com*mix"ture\ (?; 135), n. [L. commixtura.]
   1. The act or process of mixing; the state of being mingled;
    the blending of ingredients in one mass or compound.
    [1913 Webster]
 
       In the commixture of anything that is more oily or
       sweet, such bodies are least apt to putrefy.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The mass formed by mingling different things; a compound;
    a mixture. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commixture
   n 1: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour
      and water"; "the mixing of sound channels in the recording
      studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
      {intermixture}, {mixing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

commixture

 


  

 
commixture
 • การผสม[Lex2]
 • (คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top