ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come forward

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come forward-, *come forward*, come forwar
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come forwardมาข้างหน้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Show your weapons and come forward!โชว์อาวุธให้เห็น ค่อยๆ เดินมา The Road Warrior (1981)
I'm sorry, but-- Could you come forward, please?ขอโทษนะ ช่วยก้าวมาข้างหน้าหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
I order you to come forward, and you will be given a fair trial.ฉันขอสั่งให้พวกแกก้าวมาข้างหน้าNและพวกแกจะได้รับพิจารณาอย่างเป็นธรรม Rambo III (1988)
Come forward! I want to pick you back alive.ก้าวมาข้างหน้าซะ ฉันอยากให้พวกแกมีชีวิตอยู่ Rambo III (1988)
Heathcliff, you may come forward.ฮีธคลิฟฟ์ ก้าวออกมาได้แล้ว Wuthering Heights (1992)
But finally, you did come forward.จนกว่าจะหาเธอเจอ นายสามารถให้เด็กๆไปเล่นที่โรงพักได้ Hero (1992)
I wouldn't have come forward if it wasn't for...คุณทำเพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจใช่มะล่ะ ชั้นทำนี่เพื่อนักข่าวคัง Hero (1992)
Well, unless someone wants to come forward and say, "l made it all up", this is how we have to handle it.ก็นะ,เว้นแต่จะมีคนลุกขึ้นมา สารภาพว่าเป็นคนทำ นี่คือวิธีที่เราจะต้องรับมันให้ได้ การที่จะบอกว่า... Mean Girls (2004)
We're asking anyone with any information to please come forward if they've seen anything unusual.เราขอให้ทุกท่านที่มีข้อมูลหรือเบาะแสของคนร้าย กรุณาแจ้งเข้ามา ถ้าพวกท่านเห็นสิ่งที่ผิดปกติครับ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Come forward.ตรงมาเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Rookwood why didn't you come forward before?ร๊อกวูด... ..ทำไมคุณไม่แสดงตัวก่อนหน้านี้? V for Vendetta (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกโรง[V] come forward, See also: take up the matter, go into action, Example: เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดการปั่นป่วนอย่างหนัก จนนายกรัฐมนตรีต้องออกโรงเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: ออกดำเนินการเอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
申し出る[もうしでる, moushideru] (v1,vt) to report to; to tell; to suggest; to submit; to request; to make an offer; to come forward with information; (P) [Add to Longdo]
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come forward
   v 1: make oneself visible; take action; "Young people should
      step to the fore and help their peers" [syn: {come to the
      fore}, {step forward}, {come forward}, {step up}, {step to
      the fore}, {come out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top