ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coloring

K AH1 L ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coloring-, *coloring*, color
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coloring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี, See also: วิธีการใส่สี
coloring(n) สีผสมอาหาร, Syn. colouring, food coloring, food colouring
coloring(n) สีผิวหรือสีผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coloringn. การใส่หรือทาสี, วิธีการใส่หรือทาสี, การปรากฎเป็นสี, โฉมภายนอก, สีหน้าสารย้อมสี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coloring ; Paintingการทำสี [TU Subject Heading]
Coloring Agentsสารแต่งสี [การแพทย์]
Coloring matter in foodสีผสมอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you guys are coloring outside the lines, I can help.ถ้าพวกนายไปเผลอล้ำเส้น ฉันช่วยนายได้ Junior (1994)
You are, Switowski. Just finish your coloring book and go back to sleep.แกก็เป็น สวิททาวสกี้ เลิกวาดรูป ระบายสีแล้วไปนอนซะ The Longest Yard (2005)
I think he's got your coloring darling, I really do.สีผิวของเขาก็เหมือนกับลูกด้วย ลูกรัก แม่เห็นชัดเลย Match Point (2005)
Eric, let's go find a real coloring book.เอริคจ้ะ ไปวาดรูปเล่น ในสมุดก่อนนะ Eight Below (2006)
You know, it's got mazes in it and, you know, little coloring areas, sections, pop-up pictures.แล้วแบบ... มีเกมด้วย มีภาพระบายสี มีรูปป๊อปอัพ อ่านแล้วสนุกดีนะ Transformers (2007)
And maybe that's coloring how you're seeing hines.และบางทีมันอาจทำให้คุณมองเรื่องไฮน์เพี้ยนไป All in the Family (2008)
And you, my friend, are a coloring book.นาย เพื่อนฉัน เป็นแค่หนังสือ Under & Out (2008)
Juanita needed her coloring book back.ฮัวนิต้าอยากได้สมุดระบายสีคืน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's not just the coloring that makes it different!ที่แตกต่างน่ะไม่ใช่แค่สีหรอกนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I'm pretty sure they just added food coloring to real slush from the parking lot.- ฮา ชั้นแน่ใจเลยว่าพวกนั้น ใส่สีผสมอาหารลงไปด้วย และคงจะเยอะด้วย ตอนเอามาสาด A Very Glee Christmas (2010)
I'm gonna be coloring way outside the lines here, McNally, and I don't get the feeling you're that kind of girl.และผมไม่คิดว่า คุณเป็นคนประเภทนั้น Mercury Retrograde (2010)
In fact, your coloring looks better.เธอดูไม่เหมือนคนป่วยเลยนะ อันที่จริง, ดูดีขึ้นซะด้วยซ้ำ Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coloringArtificial coloring material.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLORING K AH1 L ER0 IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malbuch { n }coloring book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
着色[ちゃくしょく, chakushoku] (n, vs, adj-no) colouring; coloring; colorant; (P) #13,947 [Add to Longdo]
色素[しきそ, shikiso] (n, adj-no) pigment; coloring; colouring; (P) #16,485 [Add to Longdo]
彩色[さいしき(P);さいしょく, saishiki (P); saishoku] (n, vs) colouring; coloring; colouration; coloration; painting; (P) #17,653 [Add to Longdo]
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
ツートンカラー[tsu-tonkara-] (n, adj-no) two-tone coloring [Add to Longdo]
ヘアカラー[heakara-] (n) hair dye; hair coloring; hair colouring [Add to Longdo]
骨炭[こったん, kottan] (n) ashes of animal bones, used as a coloring agent (colouring) [Add to Longdo]
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n, vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P) [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
色付け[いろづけ, iroduke] (n, vs) coloring; colouring; adding color; adding colour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Color \Col"or\, v. t. [imp. & p. p. {Colored}; p. pr. & vb. n.
   {Coloring}.] [F. colorer.]
   1. To change or alter the hue or tint of, by dyeing,
    staining, painting, etc.; to dye; to tinge; to paint; to
    stain.
    [1913 Webster]
 
       The rays, to speak properly, are not colored; in
       them there is nothing else than a certain power and
       disposition to stir up a sensation of this or that
       color.                --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. To change or alter, as if by dyeing or painting; to give a
    false appearance to; usually, to give a specious
    appearance to; to cause to appear attractive; to make
    plausible; to palliate or excuse; as, the facts were
    colored by his prejudices.
    [1913 Webster]
 
       He colors the falsehood of [AE]neas by an express
       command from Jupiter to forsake the queen. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To hide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That by his fellowship he color might
       Both his estate and love from skill of any wight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coloring \Col"or*ing\, n.
   1. The act of applying color to; also, that which produces
    color.
    [1913 Webster]
 
   2. Change of appearance as by addition of color; appearance;
    show; disguise; misrepresentation.
    [1913 Webster]
 
       Tell the whole story without coloring or gloss.
                          --Compton
                          Reade.
    [1913 Webster]
 
   {Dead coloring}. See under {Dead}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coloring
   n 1: a digestible substance used to give color to food; "food
      color made from vegetable dyes" [syn: {coloring},
      {colouring}, {food coloring}, {food colouring}, {food
      color}, {food colour}]
   2: a visual attribute of things that results from the light they
     emit or transmit or reflect; "a white color is made up of
     many different wavelengths of light" [syn: {color}, {colour},
     {coloring}, {colouring}] [ant: {achromaticity},
     {achromatism}, {colorlessness}, {colourlessness}]
   3: the act or process of changing the color of something [syn:
     {coloring}, {colouring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top