Search result for

collector

(58 entries)
(1.2516 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collector-, *collector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collector[N] นักสะสม, Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, assembler, accumulator
collector[N] ผู้เก็บ, See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ, Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว
bill collectorn. คนเก็บเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collectorผู้เก็บเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collector efficiency factorแฟกเตอร์ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
collector draincollector drain, ทางระบายน้ำรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Collectors Scintillatorsอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณ [การแพทย์]
Collectors and collectingนักสะสมและการสะสม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, I just had a meeting with the collector.- ผมแค่มาพบปะเหล่านักสะสมน่ะ There Might be Blood (2008)
Collectors.นักสะสม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- It might be a debt collector! - Hello?มันอาจจะเป็นคนทวงหนี้ \ ฮัลโหล Confessions of a Shopaholic (2009)
He's been following me around pretending to be a debt collector.เค้าตามฉันไปทั่ว แกล้งทำเป็นคนทวงหนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
And final notices and debt collectors.และการเตือนครั้งสุดท้าย และคนตามหนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
This is a publication for collectors.เป็นฉบับพิเศษต้องสะสมน่ะ Dragonball: Evolution (2009)
Then he reveals himself, as a collector of souls and pursue owner of the cursed object.หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็น ผู้ล่าวิญญาณ Drag Me to Hell (2009)
A private collector-นักสะสมที่รู้จักกัน- The Grandfather (2009)
(Sighs) uh,mid-Range collectors just aren't buying right now.เออ ช่วงกลาง คอเล็กเตอร์ \ ยังซื้อไม่ได้ตอนนี้ Seder Anything (2009)
That's allan levy, the art collector.นั่นคือ แอลเลน เลวี่ นักสะสมงานศิลปะ Seder Anything (2009)
You've been saying the mid-Range art market is dead,so i thought it might be nice for you to meet a few high-End collectors.เธอบอกว่าตลาดงานด้านศิลปะชั้นกลางกำลังจะตายลง งั้นก็คงดีที่จะได้พบกับผู้สะสมงานชั้นสูง Seder Anything (2009)
When we win regionals, Those claps are going to be collector's items.พอเราชนะระดับเขต หนังสือรุ่น จะเป็นของสะสมหายาก Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectorDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
collectorHe is something of a stamp collector.
collectorThe garbage collector comes three times a week.
collectorThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแปลภาษา[N] compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเก็บตั๋ว[n. exp.] (khon kep tūa) EN: ticker collector   
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotmē) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress   FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
ผู้เก็บเงิน[n.] (phū kep ngoēn) EN: collector (money)   FR: receveur ; caissier
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector   FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTOR    K AH0 L EH1 K T ER0
COLLECTOR    K L EH1 K T ER0
COLLECTORS    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS    K L EH1 K T ER0 Z
COLLECTOR'S    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTOR'S    K L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS'    K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTORS'    K L EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collector    (n) (k @1 l e1 k t @ r)
collectors    (n) (k @1 l e1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitnehmerwagen {m}collector trolley [Add to Longdo]
Sammler {m} | Sammler {pl}collector | collectors [Add to Longdo]
Schleifring {m}collector ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
もぎり[, mogiri] (n) ticket-collector [Add to Longdo]
コレクター(P);コレクタ[, korekuta-(P); korekuta] (n) collector; (P) [Add to Longdo]
コレクターズ[, korekuta-zu] (n) collectors [Add to Longdo]
コレクターズアイテム[, korekuta-zuaitemu] (n) collector's item [Add to Longdo]
ソーラーコレクター[, so-ra-korekuta-] (n) solar collector [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
掛け取り[かけとり, kaketori] (n) bill collection or collector [Add to Longdo]
勘定取り[かんじょうとり, kanjoutori] (n) bill collector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コレクタ[これくた, korekuta] collector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collector \Col*lect"or\, n. [LL. collector one who collects: cf.
   F. collecteur.]
   1. One who collects things which are separate; esp., one who
    makes a business or practice of collecting works of art,
    objects in natural history, etc.; as, a collector of
    coins.
    [1913 Webster]
 
       I digress into Soho to explore a bookstall. Methinks
       I have been thirty years a collector. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   2. A compiler of books; one who collects scattered passages
    and puts them together in one book.
    [1913 Webster]
 
       Volumes without the collector's own reflections.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) An officer appointed and commissioned to collect
    and receive customs, duties, taxes, or toll.
    [1913 Webster]
 
       A great part of this is now embezzled . . . by
       collectors, and other officers.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. One authorized to collect debts.
    [1913 Webster]
 
   5. A bachelor of arts in Oxford, formerly appointed to
    superintend some scholastic proceedings in Lent. --Todd.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collector
   n 1: a person who collects things [syn: {collector},
      {aggregator}]
   2: a person who is employed to collect payments (as for rent or
     taxes) [syn: {collector}, {gatherer}, {accumulator}]
   3: a crater that has collected cosmic material hitting the earth
   4: the electrode in a transistor through which a primary flow of
     carriers leaves the region between the electrodes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top