Search result for

coing

(992 entries)
(0.0689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coing-, *coing*, co
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coing*)
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
commitment (n ) พันธสัญญา
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น
Contra-indicationสิ่งขัดแย้ง, ข้อบ่งห้าม(ใช้)
laparoscopic splenectomy (n ) การผ่าตัดม้ามโดยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Surgery (n ) การผ่าตัดผ่านกล้อง
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
second opinion (n ) ปรึกษากับแพทย์อื่น
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน
verrucous (adj ) wart-like, ที่มีลักษณะคล้ายหูด

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cocerned[To all concerned] (n modal verb ) To all concerned
Pet collar[เพ๊ท คอลล่า] (n ) ปลอกคอสัตว์เลี้ยง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
UNESCO (abbrev ) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO]
See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United,

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
subcontinent (n ) อนุทวีป

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
coordinate(v) ประสานงาน
lance corporal(n) สิบตรี
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
convenient(adj) สะดวก
of course(adv) อย่างแน่นอน
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
Table of Contents(n) สารบัญ
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
subcortical lacunar(n phrase) ช่องระหว่างหยักสมอง
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
contribution(n) ผลงาน
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
co-[PRF] ร่วมกัน
cob[N] ซังข้าวโพด, Syn. corncob
cob[N] ม้าพันธุ์เตี้ย, Syn. short-legged riding horse
cob[N] หงส์ตัวผู้, See also: ห่านตัวผู้, Syn. male swan
cob[SL] ขว้าง
cod[N] ปลาคอด, Syn. codfish
cod[N] ถุง, Syn. bag, wallet
cod[N] ถุงอัณฑะ, Syn. scrotum
cod[SL] ล้อเล่น
cog[N] ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel
cog[VT] โกง (ในการเล่นลูกเต๋า), Syn. cheat
cog[VT] เข้าเดือยไม้
cog[N] เดือยไม้, See also: เดือยตัวผู้
col[N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
col[N] บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
com[PRF] ด้วย, See also: กับ
con[N] การโกหก, See also: การหลองลวง, กลลวง, Syn. cheat, swindle
con[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ตบตา, Syn. deceive, cheat, swindle
con[N] ข้อโต้แย้ง
con[N] นักโทษ (คำสแลง), Syn. prisoner
con[VT] ศึกษา, See also: เรียนรู้
con[VT] บังคับเรือ, See also: นำเรือ
coo[VT] กระซิบกระซาบ
coo[VI] กระซิบกระซาบ
coo[VI] ขัน (เสียงนกพิราบ)
coo[N] เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา, See also: เสียงร้องกู่ๆ
cop[VT] ขโมย, Syn. steal, rob
cop[VT] คว้า, See also: จับ, Syn. catch
cop[N] ตำรวจ (คำสแลง), Syn. police
cop[N] หลอดด้าย
cop[SL] จับ, See also: จับกุม
cor[INT] เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม
cos[N] คอส (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cosine
cot[N] เตียงพับได้, See also: เตียงผ้าใบ, Syn. camp bed
cot[N] บ้านหลังเล็กๆ, See also: กระท่อม, Syn. cottage
cow[VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ทำให้ตื่นตระหนก, คุกคาม, Syn. overawe
cow[N] วัวตัวเมีย, See also: แม่วัว, Syn. moo-cow
cox[N] คนถือท้ายเรือ, See also: คนคัดท้ายเรือ, Syn. coxswain
cox[VT] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
cox[VI] คัดท้ายเรือ, See also: ทำหน้าที่เป็นคนถือท้ายเรือแข่ง
coy[ADJ] ขี้อาย, Syn. shy, bashful
coy[ADJ] ซึ่งหลบเลี่ยง, See also: ที่พยายามบอกปัด, Syn. evasive
NCO[ABBR] นายทหารยศสิบเอก (คำย่อ non-commissioned officer), See also: นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
coal[VT] จัดหาถ่านหินให้
coal[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน, Syn. ember, clinker
coal[VT] เผาให้เป็นถ่าน, Syn. char
coal[VI] ใส่ถ่าน, See also: เติมถ่านหินใส่
coat[N] ขนสัตว์, See also: หนังสัตว์, Syn. fur, hair, wool
coat[VT] ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม, Syn. surface, glaze
coat[N] สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ, Syn. layer, sheet, film, glaze, priming, overlay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
accomplish(อะคอม' พลิช) vt. ทำสำเร็จ, บรรลุผล. -accomplishment n.
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
acetyl-Co Aacetylcoenzyme A
acock(อะคอค') adv., adj. ซึ่งม้วนขึ้น (ปีกหมวก) (cocked)
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
acoriaความไม่รู้สึกหิว
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
abscond(vi) หนี
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accordion(n) หีบเพลง
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
account(n) บัญชี
account(vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
acorn(n) ลูกโอ๊ก
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
apricot(n) ผลแอพพริค็อท
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
ascot(n) ผ้าพันคอ
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
bacon(n) เนื้อหมูอบ,เนื้อหมูเค็ม,หมูเบคอน
balcony(n) เฉลียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericolpitis; perivaginitisเนื้อเยื่อรอบช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericorneal; perikeratic-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericoronitisฝาเหงือกอักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericoxitisการอักเสบรอบข้อสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumicomeติ่งแหลมมีขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phototherapy; lucotherapy; therapy, lightการบำบัดด้วยแสง, อาภาบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councilคณะองคมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Privy Councillorองคมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Privy Councillorองคมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phialoconidiumโคนิเดียมเกิดจากไฟอะลายด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCT (personal cordless telephone)พีซีที (โทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postal code; zip codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of tangency; point of contactจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perikeratic; pericorneal-รอบกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proconceptive๑. -ช่วยให้มีลูก๒. ยาช่วยให้มีลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prenarcosisระยะนำสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prenarcotic-ก่อนสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
politics, comparativeการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percolate๑. ไหลซึมผ่าน๒. ต้มกรอง, สกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percolating watersน้ำที่ไหลซึมผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
percolation๑. การปล่อยให้ไหลซึมผ่าน๒. การต้มกรอง, การสกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percolationการไหลซึม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percolationการไหลซึมผ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
percolatorเครื่องต้มกรอง, เครื่องสกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Contentเนื้อหา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Congnitive Domainด้านพุทธิปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Iconสัญรูป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright lawกฎหมายลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Controlled languageภาษาควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Barcodeบาร์โคด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authority controlการควบคุมรายการหลักฐาน

เป็นการจัดการรายการหลักฐานประเภทต่างๆ ให้มีความสม่ำเสมอในการใช้คำ รายการหลักฐาน (authority file) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้ทำรายการ เพื่อให้เกิดความเป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลการใช้คำอย่างถูกต้อง รวมถึงรายการโยง (cross reference) ที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หรือตามหลักฐานที่มีอยู่ในเวลานั้น รายการหลักฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการหรือการเปลี่ยนกฎการลงรายการ รายการหลักฐานที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์สารสนเทศ ได้แก่ รายการหลักฐานสำหรับชื่อ รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง และรายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด

รายการหลักฐานสำหรับชื่อ (Name authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อต่างๆ ทั้งชื่อบุคคลและชื่อนิติบุคคลที่กำหนดขึ้นจากการตรวจสอบรายการหลักและรายการเพิ่มในแหล่งข้อมูลรายการหลักฐานชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อ้างอิงได้ เช่น หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โอซีแอลซี กลุ่มความร่วมมือของบรรณารักษ์ทำรายการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Name authority

รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่อง (Subject authority file) หมายถึง รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับหัวเรื่อง

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับหัวเรื่องจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Subject authority

รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุด (series authority file) ได้แก่ รายการหลักฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับชื่อชุด

ตัวอย่าง รายการหลักฐานสำหรับชื่อชุดจากฐานข้อมูลรายการหลักฐานของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

Series authority [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Barcodeบาร์โคด, รหัสแท่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data contentเนื้อหาข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fair use (Copyright)การใช้โดยเป็นธรรม, การใช้โดยชอบธรรม

การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน

การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น

2. การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

3. การกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic controlการควบคุมทางบรรณานุกรม

การควบคุมทางบรรณานุกรม หมายถึง การเข้าถึงบันทึกความรู้ต่างๆ โดยการใช้บรรณานุกรม การควบคุมทางบรรณานุกรมช่วยให้ทราบว่ามีสิ่งพิมพ์หรือบันทึกความรู้ใดบ้างที่มีผู้บันทึกหรือจัดทำไว้ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า นำออกมาใช้ได้ การควบคุมทางบรรณานุกรมสามารถทำได้โดย การจัดทำบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป นามานุกรม เป็นต้น

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการควบคุมทางบรรณานุกรมที่ปารีส ค.ศ. 1950 ถึงความจำเป็นในการควบคุมทางบรรณานุกรม ว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติเพื่อบันทึกหลักฐานของสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้อื่นๆ ที่ผลิตภายในประเทศ หน้าที่หนึ่งในจำนวนหน้าที่หลายประการขององค์การศึกษาฯ ก็คือ การปรับปรุงงานด้านการศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงงานห้องสมุด งานด้านบรรณานุกรมและการผลิตสิ่งพิมพ์

บทบาทขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการควบคุมบรรณานุกรมแห่งชาติ คือ

1. ร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ในการสำรวจงานด้านบรรณานุกรมและจัดพิมพ์ผลการสำรวจชื่อ Bibliographical Services : Their Present State and Posibilities of Improvement (ปี ค.ศ. 1953)

2. ชักชวนให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การศึกษาฯ จัดทำบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ และร่วมมือในการให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมแก่กัน จึงได้เริ่มรณรงค์เพื่อความร่วมกันดังกล่าว ตั้งแต่ ค.ศ. 1946

3. จัดพิมพ์คู่มือการทำงานด้านการควบคุมทางบรรณานุกรม เขียนโดย Knud Larsen ชื่อ National Bibliographical Services : Their Creation and Operation และตีพิมพ์บทความ เขียนโดย Knud Larsen ในวารสาร Unesco Bulletin for Libraries ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 1961 กล่าวถึง หน้าที่ของศูนย์บรรณานุกรมแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางบรรณานุกรม

4. สำรวจและจัดพิมพ์ Guide to National Bibliographical Centeres (ปี ค.ศ. 1970)

5. การส่งเสริมการก่อตั้งระบบสารนิเทศแห่งชาติ (National Information System หรือ NATIS) วัตถุประสงค์ของระบบสารนิเทศแห่งชาติ คือ การสร้างโครงงานสำหรับกิจกรรมเพื่อที่จะประสานงานกันในงานสารนิเทศของประเทศต่างๆ ช่วยให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานนี้ร่วมกัน และมุ่งจะช่วยให้ประเทศที่มีพัฒนาการต่างกันได้ประโยชน์จากระบบสารนิเทศของโลกทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการกระจายสารนิเทศสองทาง คือ เป็นผู้ให้สารนิเทศและเป็นผู้ที่รับสารนิเทศด้วย องค์การศึกษาฯ ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามที่จะควบคุมบรรณานุกรมสากล (Universal Bibliographical Control หรือ UBC) โดยให้เข้าถึงข้อมูลทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นโดยที่มีการบันทึกหลักฐานทางบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ไว้ในแบบแผนที่เป็นสากล

บรรณานุกรม

สุนทรี หังสะสูต. การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book scoutพ่อค้าหนังสือเก่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catalog copyบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Codexโคเดกซ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collationบรรณลักษณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collectionทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection developmentการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection evaluationการประเมินคุณค่าทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collective workหนังสือรวมเรื่องหลาย ๆ เรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
accommodate (vt) บรรจุ, บรรทุก
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
Acute Compartment syndromesเกิดขึ้นเมื่อความดันเนื้อเยื่อภายในช่องกล้ามเนื้อปิดเกินความดันระบบและผลในกล้ามเนื้อและการขาดเลือดของเส้นประสาท มันมักจะเกิดขึ้นในภายหลังกับเหตุการณ์ที่บาดเจ็บ, ส่วนใหญ่มักจะแตกหัก
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
all mod cons (adj ) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
animal control (n ) กรมควบคุมสัตว์
anticonvulsantยาคลายกล้ามเนื้อ
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
art deco (n) ตกแต่ง
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
ascot (n ) การแข่งม้าในประเทศอังกฤษ
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Assumption Collegeโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาเอกชนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 สามารถติดต่อได้ที่ 0-2630-7111-25
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Backplane {f} [comp.] (n ) ด้านหลัง
body corporateนิติบุคคล
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
calico (n ) แมวสามสี
Can’t complain (phrase ) ก็ดี, ก็ไม่เลว
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
CATTELECOM (n) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
chain of command (n) สายงานบังคับบัญชา
chalcogen[ชาโคเจน] (n ) ชื่อธาตุหมู่ 6A (IVA) , ธาตุหมู่ชาโคเจน
Clerk of Conscription Unit (n) เสมียนหน่วยสัสดี
co-opt (vt ) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
coatrack (n ) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก
coconut dust (n ) ขุยมะพร้าว
coconut juice (n ) น้ำมะพร้าว
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล
coeliac diseaseโรคแพ้กลูเต็น
coexistence (n) การอยู่รวมกัน (ของโลกตะวันออกและโลกคอมมิวนิสต์), อยู่ร่วมกัน
See also: S. coexistent , R. coexist

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you could say a couple of cool things about me.เธออาจพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับตัวฉันบ้าง Basic Genealogy (2010)
You're becoming dangerous, annie.เธอนี่ร้ายกาจขึ้นทุกทีนะ แอนนี่ Basic Genealogy (2010)
Come on, I'm sure you've broken a few hearts in your time.ไม่มีอะไรหรอกค่ะ หนูแค่มั่นใจว่าคุณคงเคยหักอกหนุ่มมานักต่อนักแล้ว Basic Genealogy (2010)
Control your children.หัดคุมลูกซะมั่งสิ Basic Genealogy (2010)
Come up with some reason why you have to leave, okay?เธอช่วยหาเหตุผลที่ต้องปลีกตัวออกไปได้รึเปล่า? Basic Genealogy (2010)
Could be the same guy, yeah.ผมว่าคนนั้นแหละ Basic Genealogy (2010)
- No, come on.- ซักหน่อยน่า Basic Genealogy (2010)
I think it's cool thatฉันคิดว่ามันเจ๋งออก Basic Genealogy (2010)
With pocket watches, and coffee grinders,คนที่มีนาฬิกาพกและเครื่องบดกาแฟ Basic Genealogy (2010)
And I may just be a simple cop,ผมอาจเป็นแค่ตำรวจธรรมดาๆนะ Basic Genealogy (2010)
We're gonna go get some coffee.พวกเราจะไปดื่มกาแฟกัน Basic Genealogy (2010)
Is "coffee" code for sex?แล้ว "กาแฟ" เป็นรหัสแทนคำว่าเซ็กซ์รึเปล่า? Basic Genealogy (2010)
Oh, come on.ขอกอดหน่อยสิ Basic Genealogy (2010)
Come back whenever you want.คุณจะกลับมาก็ได้ถ้าต้องการ Basic Genealogy (2010)
She's not coming, is she?เขาจะไม่มาใช่มั้ย? Basic Genealogy (2010)
That and understanding computersเรื่องนี้กับการเข้าใจคอมพิวเตอร์ Basic Genealogy (2010)
Aw, come here, son.มาให้กอดหน่อยซิ ไอ้ลูกชาย Basic Genealogy (2010)
Proper washing at this volume depends on water quality, bleach concentration, time, and of course, agitation anheat.ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ ความเข้มข้นน้ำยาฟอกขาว เวลา และแน่นอนความตื่นเต้นกับความร้อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Okay, so the only way the body could have gotten down here is if someone threw it down the laundry chute.โอเค ดังนั้นทางเดียวที่ศพจะเข้ามาที่นี้ได้ คือถ้ามีบางคนทิ้งลงมาทางช่องซักรีด The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You know, according to the laundry guy, the body could have been sitting in the pile of dirty sheets for two days before it got thrown into the wash.รู้มั้ย ตามที่ชายซักรีด ศพได้นั่งอยู่ในผ้าปูที่นอนสกปรกกองใหญ่ 2 วันก่อนที่มันจะถูกโยนเข้าไปซัก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, the heat in here would have sped up decomp.โอ! ความร้อนในนี้จะเร่งการเน่าเปื่อย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Judging by the concavity of the rib end, the victim was middle-aged.พิจารณาจากส่วนโค้งเว้าของปลายกระดูกซี่โครง เหยื่อคือวัยกลางคน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
A gift is a social contract, a basic anthropological construct.ของขวัญเป็นสัญญาทางสังคม สร้างพื้นฐานทางมานุษยวิทยา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Catherine has entered into a social contract with you.แคทเทอรีนได้เริ่มเข้ามาสัญญาทางสังคมกับคุณ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Speaking of social contracts, do you like your gynecologist?พูดถึงสัญญทางสังคม คุณชอบนรีแพทย์ของคุณมั้ย? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
She's extremely competent, yes, but I don't think she's accepting new patients.ใช่ เธอมีความสามารถมาก แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะยอมรับคนใข้ใหม่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
If I let that be a barrier to conversation, I would nev...ถ้าฉันปล่อยให้นั่น เป็นอุปสรรคการสนทนา ฉันจะ... . The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Condom.ถุงยาง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
A number of mostly repaired compression fractures in the tibia and tarsus.จำนวนของ รักษาการบีบรอยแตกโดยทั่วไป ในกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกข้อเท้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
An injury pattern most commonly sustained by rock climbers.ลักษณะการบาดเจ็บเหมือนกับการรักษาของนักปึนเขา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
With an accompanying microfracture on the parietal.กับรอยแตกขนาดเล็กที่เพิ่มเติมบนด้านข้างของกะโหลกศีรษะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Almost certainly indicating our victim was involved in a high-speed collision while wearing a helmet.แทบจะแน่ใจได้ว่าเหยื่อของเราเกี่ยวข้อง ในการชนกันด้วยความเร็วสูงตอนที่ใส่หมวกกันน็อก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I've cataloged the loose tissue, and all the victim's organs and glands are accounted for, but the other testicle seems to have vanished.ฉันมีรายชื่อของเนื้อเยื่อเหลว กับอวัยวะทั้งหมด และอวัยวะคัดหลั่ง ที่รายงานมา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
That's correct.นั่นถูกต้องนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You know, stereotypical male behavior such as cigar smoking and risk-taking could be a form of overcompensation in a man who was born with only one testicle.พฤติกรรมแบบแผนตายตัวของผู้ชาย อย่างเช่น สูบบุหรี่ และการเสี่ยงภัยได้เป็นรูปแบบของความพยายามชดเชยมากไปในคนที่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I could write up a profile.ผมเขียนประวัติบุคคลโดยย่อได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
He could just as easily have lost it in one of his dangerous pursuits.เขาอาจเพิ่งจะเสียมันไป หนึ่งในงานอดิเรกที่อันตรายของเขา The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Booth has made a social contract with the marine biologist.บูธได้ทำสัญญาทางสังคม กับนักชีววิทยาทางทะเล ขอโทษ? The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
That is correct.นั่นถูกต้องแล้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You were recommended by Dr. Oksenberg, but I wanted to make sure this is the right fit.ดร.โอเซนเบิร์กแนะนำคุณมา ฉันแค่อยากให้แน่ใจว่า คุณเหมาะสมจริงๆ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Oh, yeah, no, of course.โอ้ ใช่ ได้เลยครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Do you consider yourself easy to talk to?คุณเป็นคนที่สามารถคุยด้วยได้ ง่ายหรือเปล่า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'm looking for a gynecologist for my daughter, who's 16.ฉันกำลังมองหานรีแพทย์ให้ลูกสาววัย 16 ปีของฉัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And, uh, they feel very comfortable with me because they know they're free to speak about anything, and it will remain confidential.และ เอ่อ พวกเขารู้สึกสบายใจมากในการพูดกับผม เพราะเขารู้ เขามีอิสระที่จะพูด กับทุกๆ สิ่ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You and your husband can feel confident thatคุณและสามีคุณมั่นใจได้เลยว่า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I will treat your daughter with the utmost care and consideration.ผมจะดูแลลูกสาวคุณ เป็นอย่างดี The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You could just call me Paul.คุณเรียกผมว่าพอลก็พอครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
some pieces of a molded silicone elastomer.แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของแบบหล่อที่ทำมาจาก ซิลิโคน อีลาสทูมเมอร์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
They're made of a silicone shell and filled with saline.ที่ทำมาจากซิลิโคนถุงน้ำเกลือ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
co$100 will cover all your expenses for the trip.
co2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
co2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
co3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
co80% of all English words come from other languages.
co80% of all information in the world's computers is in English.
coA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
coA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
coA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
co... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
coA baby comes to chew foods.
coA baby has no moral compass.
coA bad cold caused the singer to lose his voice.
coA bad cold confined her to her bed.
coA bad cold has kept me from studying this week.
coA bad cold is going about now.
coA bad cold prevented her from attending the class.
coA bad workman complains of his tools.
coAbandon a city to a conqueror.
coA basketball team consists of five players.
coA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
coA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
coA big crowd of people collected to watch the festival.
coA big typhoon is coming on.
coAbility is the only factor considered in promoting employees.
coAbility to operate a computer is critical for this job.
coA black coat is in fashion this winter.
coA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
coA bloody contest for power.
coA book can be compared to a friend.
coA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
coA book written in a colloquial style.
coAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
coAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
coAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
coAbout how much will it cost?
coAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
coAbove the music, I could hear her crying.
coA boxer and an actor are coming toward us.
coAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
coAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
coAbsolutely not. It's too cold today.
coA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
coA building under construction.
coA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
coA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
coA button came off my coat.
coA button has come off my coat.
coA button has come off my raincoat.
coA button is off the coat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
บาร์โค้ด[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ร่างสัญญา[N] draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count unit: ฉบับ
อี-คอมเมิร์ช[N] E-Commerce, Syn. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, Example: อี-คอมเมิร์ชจะช่วยให้บริษัทเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่หรืออุปกรณ์ใดๆ
รายได้สุทธิ[N] net income, Example: แต่ละเดือนๆ ครอบครัวเรามีรายได้สุทธิ 30,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
นอกขอบเขต[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ภาษีเงินได้[N] income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้[N] income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ภุมรัตน์[N] coral, Syn. หินปะการัง, Notes: (บาลี)
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
คำสบประมาท[N] contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ชักจูงใจ[V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ถ่านไม้[N] charcoal, Syn. ถ่าน, Example: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว, Thai definition: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ทรงสภาพ[V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
ทองคำรูปพรรณ[N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
นมข้นหวาน[N] sweetened condensed milk, Syn. นมข้น, Thai definition: นมข้นและหวานจัด ทำจากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วใส่น้ำตาล
นับคะแนน[V] count votes, Example: คณะกรรมกรรมเริ่มนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง
น่าหัวเราะ[ADJ] funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
น้ำเย็น[N] cold water, Ant. น้ำร้อน, Example: เมื่อฉันได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: น้ำที่เย็น
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประพฤติชอบ[V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ปิดป้อง[V] cover up, See also: protect/defend by covering, Syn. ป้องปิด, Ant. เปิดโล่ง, Example: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว, Thai definition: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปิดหูปิดตา[V] cover one's eyes and ears, Ant. เปิดหูเปิดตา, Example: พวกเราสมควรจะช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลที่พยายามจะปิดหูปิดตาประชาชน, Thai definition: ไม่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ
ผลสำรวจ[N] survey findings, See also: survey results, survey outcome, Example: คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ, Thai definition: สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
ผู้ค้นพบ[N] discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
ผู้ชี้นำ[N] guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้ประสานงาน[N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
    COLON
CO    K OW1
COM    K AA1 M
COO    K UW1
COZ    K AA1 Z
COD    S IY1 OW1 D IY1
COY    K OY1
ECO    IY1 K OW0
COE    K OW1
CO.    K AH1 P AH0 N IY0
COG    K AO1 G
COW    K AW1
COP    K AA1 P
COT    K AA1 T
ECO    EH1 K OW0
COD    K AA1 D
COS    K AO1 S
COX    K AA1 K S
COB    K AA1 B
CON    K AA1 N
COU    K UW1
CO.    K OW1
COR    K AO1 R
BECO    B IY1 K OW0
COED    K OW1 EH2 D
COEY    K OW1 IY0
COCO    K OW1 K OW2
COIT    K OY1 T
CECO    S IY1 K OW0
COIL    K OY1 L
ALCO    AE1 L K OW0
COCA    K OW1 K AH0
COCK    K AA1 K
ACOG    AH0 K AO1 G
COIN    K OY1 N
COEN    K OW1 AH0 N
ACCO    AE1 K OW0
COKE    K OW1 K
COED    K OW1 D
COBS    K AA1 B Z
CODY    K OW1 D IY0
CODA    K OW1 D AH0
CODE    K OW1 D
CODD    K AA1 D
COHN    K OW1 N
COLA    K OW1 L AH0
ARCO    AA1 R K OW0
COIA    K OW1 Y AH0
COHO    K OW1 HH OW0
COHR    K AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CO    (n) (s ii2 ou1)
Co    (n) (k ou1)
Eco    (n) (ii1 k ou)
COD    (n) (s ii2 ou d ii1)
Col    (n) (k @@1 n l)
NCO    (n) (e2 n s i ou1)
co-    (j) - (k ou -)
cob    (n) (k o1 b)
cod    (v) (k o1 d)
cog    (n) (k o1 g)
col    (n) (k o1 l)
con    (v) (k o1 n)
coo    (v) (k uu1)
cop    (v) (k o1 p)
cos    (n) (k o1 s)
cos    (cc) (k @ z)
cot    (n) (k o1 t)
cow    (v) (k au1)
cox    (v) (k o1 k s)
coy    (j) (k oi1)
Conn    (n) (k o1 n)
Colo    (n) (k o1 l ou)
Rico    (n) (r ii1 k ou)
Corr    (n) (k o1 r)
pico    (n) (p ii1 k ou)
Cong    (n) (k o1 ng)
coed    (n) (k ou e1 d)
Coll    (n) (k o1 l i jh)
Cons    (n) (k o1 n s)
Copt    (n) (k o1 p t)
Cork    (n) (k oo1 k)
Corp    (n) (k oo1 p)
Scot    (n) (s k o1 t)
coal    (v) (k ou1 l)
coat    (v) (k ou1 t)
coax    (v) (k ou1 k s)
cobs    (n) (k o1 b z)
cock    (v) (k o1 k)
coco    (n) (k ou1 k ou)
coda    (n) (k ou1 d @)
code    (v) (k ou1 d)
cods    (v) (k o1 d z)
cogs    (n) (k o1 g z)
coif    (n) (k oi1 f)
coil    (v) (k oi1 l)
coin    (v) (k oi1 n)
coir    (n) (k oi1 @ r)
coke    (v) (k ou1 k)
cola    (n) (k ou1 l @)
cold    (n) (k ou1 l d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
数える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
湿る[しめる, shimeru] Thai: แฉะ English: to become wet
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover
覆う[おうう, ouu] Thai: ซ่อน English: to conceal
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
空く[すく, suku] Thai: ว่างลง English: to become empty
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control
巻く[まく, maku] Thai: ขด English: to coil
[びょう, byou] Thai: วินาที English: second (.016 min)
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
成す[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
[いろ, iro] Thai: สี English: colour
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งแต้มสีสัน English: to colour
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: ล้มครืนลง English: to collapse
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
家電[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics
二日[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
気がつく[きがつく, kigatsuku] Thai: รู้ตัว English: to become aware
映る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
競う[きそう, kisou] Thai: แข่งขันกับ English: to compete with
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cola {f} (uniq ) โค้ก
Unicode (n ) ยูนิโคด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaltcool [Add to Longdo]
Zeichen {n}icon [Add to Longdo]
Innenteil {n}core [Add to Longdo]
Konfekt {n}comfit [Add to Longdo]
Konsumverein {m}coop [Add to Longdo]
erholtrecovers [Add to Longdo]
schüchterncoy [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abbruchcode {m}abort code [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abdeckband {n}cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdichtmasse {f}; Abdichtungsmasse {f}sealing compound [Add to Longdo]
Abdruck {m} | Abdrucke {pl}copy; print; offprint | copies; prints; offprints [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]
Abfallgebühren {pl}waste collection fees [Add to Longdo]
Abfallentsorgung {f}waste disposal; garbage collection [Add to Longdo]
Abfallkasten {m} am Lochstreifenstanzer [comp.]chadbox [Add to Longdo]
Abfallcontainer {f}; Müllcontainer {f}trash dumpster [Am.] [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}connection timeout [Add to Longdo]
Abfertigungsschalter {m}check-in counter [Add to Longdo]
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation [Add to Longdo]
Abfluss {m} von Kapital [econ.]outflow [Add to Longdo]
Abgabenordnung {f}tax code [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abgaskatalysator {m}exhaust gas catalytic converter [Add to Longdo]
Abgaskomponente {f} | Abgaskomponenten {pl}exhaust gas component | exhaust gas components [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abgrenzungskonzept {n}segregation concept [Add to Longdo]
Abhaspel {f}pay off reel; decoiler [Add to Longdo]
Abhilfen {pl}correctives [Add to Longdo]
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection [Add to Longdo]
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker [Add to Longdo]
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertragswerk {n}contract; treaty [Add to Longdo]
Abkommen {n}; Vertrag {m}covenant [Add to Longdo]
Abkommen {n}accord [Am.] [Add to Longdo]
Abkühlung {f}cooling down; cool-off [Add to Longdo]
Abkühlung {f}; Kühlung {f}cooling [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
couleur(n) |f, pl. -s| สี
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
conduire(vt) |je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent| ขับรถ, นำ
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:
colปกเสื้อ
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
cognition (n) ปริชาน
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s'accorder,
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, ] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair [Add to Longdo]
一对儿[yī duì r, ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a pair; a couple [Add to Longdo]
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely [Add to Longdo]
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, / ] to fail completely; a crushing defeat [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy [Add to Longdo]
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about [Add to Longdo]
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second [Add to Longdo]
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese. [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
一较高下[yī jiào gāo xià, ㄧ ㄐㄧㄠˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, / ] to compete against; to measure oneself against; to go head to head (see who is best) [Add to Longdo]
丁二醇[dīng èr chún, ㄉㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, ] butyl glycol [Add to Longdo]
丁汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy [Add to Longdo]
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アイコン[あいこん, aikon] icon [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇気[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
火炎瓶[かえんびん, kaenbin] Molotowcocktail [Add to Longdo]
版権[はんけん, hanken] Verlagsrecht, Copyright [Add to Longdo]
秒読み[びょうよみ, byouyomi] Countdown [Add to Longdo]
返咲き[かえりざき, kaerizaki] das_Wiederaufbluehen, Comeback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  coing [kwɛ̃]
     quince
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top