ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincid-, *coincid*, coinci
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincide(vi) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์), See also: ประจวบกัน เหตุการณ์, Syn. concur, co-occur
coincide(vi) ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)
coincide(vi) พ้องกัน (ความคิด), See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน, Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonise, harmonize, admit, resemble, Ant. differ, contradict
coincident(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincident(adj) พ้องกัน, See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน, Syn. coinciding
coincidence(n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence(n) เหตุการณ์บังเอิญ, Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality
coincidental(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental(adj) บังเอิญ, Syn. accidental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidCoincidentally enough, I know him.
coincidI think it is a mere coincidence.
coincidIt was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
coincidLunch is at 12:00 to coincide with the Technical Group.
coincidMy birthday coincides with yours.
coincidPublication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.
coincidPublication of the book was timed to coincide with the author's birthday.
coincidThe date of the festival coincides with that of the exam.
coincidThe two accidents coincided with each other.
coincidWe happened to meet again through a strange coincidence.
coincidWhat a coincidence!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจวบเหมาะ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี, Example: เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินการ
ประจวบ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ, Example: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
พ้อง[phøng] (v) EN: be identical ; agree ; clash  FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
ตรง[trong] (v) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with  FR: concorder ; coïncider
ตรงกัน[trongkan] (v) FR: cadrer avec ; se rapporter à ; concorder ; coïncider
ตรงกัน[trongkan] (x) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident  FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary
COINCIDE K OW2 IH0 N S AY1 D
COINCIDED K OW2 AH0 N S AY1 D AH0 D
COINCIDES K OW2 IH0 N S AY1 D Z
COINCIDENT K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N T
COINCIDING K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG
COINCIDENCE K OW0 IH1 N S IH0 D AH0 N S
COINCIDENCES K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N S IH0 Z
COINCIDENTAL K OW0 IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L
COINCIDENTALLY K OW0 IH2 N S IH0 D EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincide (v) kˌouɪnsˈaɪd (k ou2 i n s ai1 d)
coincided (v) kˌouɪnsˈaɪdɪd (k ou2 i n s ai1 d i d)
coincides (v) kˌouɪnsˈaɪdz (k ou2 i n s ai1 d z)
coincident (j) kˈouˈɪnsɪdənt (k ou1 i1 n s i d @ n t)
coinciding (v) kˌouɪnsˈaɪdɪŋ (k ou2 i n s ai1 d i ng)
coincidence (n) kˈouˈɪnsɪdəns (k ou1 i1 n s i d @ n s)
coincidences (n) kˈouˈɪnsɪdənsɪz (k ou1 i1 n s i d @ n s i z)
coincidental (j) kˈouˌɪnsɪdˈɛntl (k ou1 i2 n s i d e1 n t l)
coincidentally (n) kˈouɪnsədˈɛntəliː (k ou1 i n s @ d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence [Add to Longdo]
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
折も折[おりもおり, orimoori] (exp,adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top