ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coin,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coin,-, *coin,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coin,It wasn't a 100 yen coin, it was a bottle cap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินทอน(n) change, See also: coin, bank note, Example: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ, Count Unit: บาท, สตางค์, Thai Definition: เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンコイン[wankoin] (adj-f) one-coin (i.e. able to be paid for with only one coin, esp. a 500-yen coin, sometimes a 100-yen coin); costing 500 yen; costing 100 yen [Add to Longdo]
銭貨;泉貨[せんか, senka] (n) coin (esp. an east Asian coin, many of which have a hole in the center) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\ (koin), n. [F. coin, formerly also coing, wedge,
   stamp, corner, fr. L. cuneus wedge; prob. akin to E. cone,
   hone. See {Hone}, n., and cf. {Coigne}, {Quoin},
   {Cuneiform}.]
   1. A quoin; a corner or external angle; a wedge. See
    {Coigne}, and {Quoin}.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of metal on which certain characters are stamped
    by government authority, making it legally current as
    money; -- much used in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       It is alleged that it [a subsidy] exceeded all the
       current coin of the realm.      --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. That which serves for payment or recompense.
    [1913 Webster]
 
       The loss of present advantage to flesh and blood is
       repaid in a nobler coin.       --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   {Coin balance}. See Illust. of {Balance}.
 
   {To pay one in his own coin}, to return to one the same kind
    of injury or ill treatment as has been received from him.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. i.
   To manufacture counterfeit money.
   [1913 Webster]
 
      They cannot touch me for coining.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. t. [imp. & p. p. {Coined} (koind); p. pr. & vb.
   n. {Coining}.]
   1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as
    a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin
    silver dollars; to coin a medal.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin
    a word.
    [1913 Webster]
 
       Some tale, some new pretense, he daily coined,
       To soothe his sister and delude her mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To acquire rapidly, as money; to make.
    [1913 Webster]
 
       Tenants cannot coin rent just at quarter day.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coin /kwɛ̃/ 
  corner; wedge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top