Search result for

cobble

(57 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobble-, *cobble*
English-Thai: Longdo Dictionary
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobble[VT] ปะหรือซ่อม (เช่น รองเท้า), Syn. mend, patch
cobbler[N] ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า, Syn. shoemaker, bootmaker, shoe repairman
cobblers[SL] ไร้สาระ
cobble up[PHRV] ทำลวกๆ, See also: ทำอย่างหยาบๆ
cobblestone[N] หินกรวด, See also: หินก้อนกลมๆ, Syn. pebble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
cobble(vt) ซ่อมรองเท้า
cobbler(n) คนซ่อมรองเท้า
cobblestone(n) ก้อนกรวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cobbleกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobblestoneหินกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe it's not to late to cobble my family back together.บางทีมันอาจจะยังไม่สาย ที่ฉันจะเอาครอบครัวกลับคืนมา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We're serving cobbler in the parking lot!พบกับคอบเบลอร์ได้ที่สวนด้านนอกเลยค่ะ We All Deserve to Die (2010)
My famous ginger-peach cobbler.ของขึ้นชื่อของฉัน พีชอบขิง Weekend at Bobby's (2010)
Cobblestones and Cafe De Flore.คอบเบอร์สโตน และ คาเฟ่ เดอ ฟลอเร่ Belles de Jour (2010)
I'm hoping this peach cobbler will pave the way.ขอบคุณ ผมหวังว่าพายลูกพีชนี่ คงเป็นใบเบิกทางให้ได้ Memory Lane (2010)
Don't you have some shoes to cobbleไม่มีรองเท้าให้เอาไปซ่อม It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Do you want the last bit of cobbler?ลูกอยากได้พายผลไม้ไหมจ๊ะ? The New Normal (2011)
And then I, uh, go over and correct her cobbler pose, right?แล้วผมก็ตรงเข้าไป จัดท่าเธอให้เข้าที่ Watch While I Revise the World (2011)
Sit this one out, I'll comp your cobbler.นั่งเฉยๆตรงนี้ แล้วฉันจะเอาขนมมาให้ฟรี And the Rich People Problems (2011)
Three, nodded knowingly when you told Bo her shoes were stolen by cobbler elves.ข้อสาม เนียนไปกับเธอตอนเธอ บอกโบว่ารองเท้าเขา โดนเอลฟ์ขโมยไป The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I'm the founder of the Cobble Hill Recycling Bureau.ผมเป็นผู้สร้างจากสำนักงาน Cobble Hill Recycling Neighborhood Watch (2012)
I just had cobbler.I just had cobbler. The Date Night Variable (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cobbleLet not the cobbler go beyond his last.
cobbleLet the cobbler stick to his last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำรองเท้า[N] shoemaker, See also: cobbler, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า, Example: รองเท้าร้านนี้คุณภาพดีเพราะช่างทำรองเท้าของร้านมีฝีมือ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
หินกลม[n. exp.] (hin klom) EN: cobble stone   FR: galet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBBLE    K AA1 B AH0 L
COBBLED    K AA1 B AH0 L D
COBBLER    K AA1 B L ER0
COBBLERS    K AA1 B L ER0 Z
COBBLER'S    K AA1 B L ER0 Z
COBBLESTONE    K AA1 B AH0 L S T OW2 N
COBBLESTONES    K AA1 B AH0 L S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobble    (v) (k o1 b l)
cobbled    (v) (k o1 b l d)
cobbler    (n) (k o1 b l @ r)
cobbles    (v) (k o1 b l z)
cobblers    (n) (k o1 b l @ z)
cobblestone    (n) (k o1 b l s t ou n)
cobblestones    (n) (k o1 b l s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflasterstein {m}; Pflaster {n}; Kopfstein {m}; Katzenkopf {m} | Pflastersteine {pl}; Pflaster {n}; Kopfsteinpflaster {n}cobble | cobbles {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸石[まるいし, maruishi] (n) boulder; cobble [Add to Longdo]
栗石[くりいし, kuriishi] (n) cobblestone [Add to Longdo]
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P) [Add to Longdo]
男爵芋;男爵薯[だんしゃくいも, danshakuimo] (n) Irish Cobbler potato [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮匠[pí jiang, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, ] cobbler [Add to Longdo]
石子儿[shí zǐ r, ㄕˊ ㄗˇ ㄖ˙, / ] cobble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobble \Cob"ble\, n.
   A fishing boat. See {Coble}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobble \Cob"ble\, n. [From {Cob} a lump. See {Cob}, n., 9, and
   cf. {Copple}, {Copplestone}.]
   1. A cobblestone. "Their slings held cobbles round."
    --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Cob coal. See under {Cob}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cobble \Cob"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Cobbled}; p. pr. & vb. n.
   {Cobbling}.] [OF. cobler, copler, to join or knit together,
   couple, F. coupler, L. copulare to couple, join. Cf.
   {Couple}, n. & v. t.]
   1. To make or mend coarsely; to patch; to botch; as, to
    cobble shoes. --Shak. "A cobbled saddle." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clumsily. "Cobbled rhymes." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To pave with cobblestones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cobble
   n 1: rectangular paving stone with curved top; once used to make
      roads [syn: {cobble}, {cobblestone}, {sett}]
   v 1: pave with cobblestones [syn: {cobble}, {cobblestone}]
   2: repair or mend; "cobble shoes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top