Search result for

cobalts

(86 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobalts-, *cobalts*, cobalt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cobalts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cobalts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobalt[N] โคบอลต์, See also: กัมมันตภาพรังสีโคบอลต์
cobalt blue[N] สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
cobalt blue[N] สีน้ำเงินเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobalt(โค'บอลทฺ) n. ธาตุโลหะสีขาวคล้ายเงิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cobalt catalystตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt alloysโลหะผสมโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobaltโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alloys, Cobalt-Baseโคบอลท์-เบสอัลลอยด์ [การแพทย์]
Cobaltโคบอลท์,โคบอลต์ [การแพทย์]
Cobalt Bromideสารละลายโคบอลท์โบรไมด์ [การแพทย์]
Cobalt Compoundsสารประกอบโคบอลท์ [การแพทย์]
Cobalt lsotopesโคบอลต์ไอโซโทป,รังสีโคบอล์ท [การแพทย์]
Cobalt Radioisotopesโคบอลต์ไอโซโทปรังสี [การแพทย์]
Cobaltiteโคบอลไทต์ [การแพทย์]
cobaltโคบอลต์, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 สัญลักษณ์ Co เป็นโลหะสีขาวเงิน จุดหลอมเหลว 1,480°C ใช้ทำโลหะผสม ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cobalt (II) chlorideโคบอลต์ (II) คลอไรด์, สารเคมีชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นสูงจะให้มีสีชมพู และเมื่ออยู่ในอากาศที่มีความชื้นต่ำจะมีสีน้ำเงินม่วง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glass, Cobaltแก้วสีโคบอลท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They finally built one with a cobalt casing.ที่สุดพวกเขาก็สร้างระเบิด ที่ใช้หัวรบทําจากโคบอลท์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
# Poseidon is running on the wide sea # with his cobalt color memory.เทพโพไซดอนกำลังวิ่งอยู่บนทะเลอันกว้างใหญ่ ด้วยความทรงจำสีโคบอลท์ Virgin Snow (2007)
Of cobalt alloy hard plate.ซึ่งทำจากโลหะผสมโคบอล Safe and Sound (2008)
Down to the cobalt.ถึงโลหะผสมโคบอลแล้ว Safe and Sound (2008)
I love it. you know, cobalt's my favorite color.ผมชอบมัน คุณรู้มั้ย โคบอลล์เป็นสีโปรดของผม Enough About Eve (2009)
He's using cobalt and magnesium.เขากำลังใช้โคบอลท์ และแมกนีเซียม Peter (2010)
We have intel that Anatoli is meeting with him, or her, at the Cobalt Hotel and Spa tonight.เรารู้มาว่าอนาโทลีจะพบกับเขาหรือเธอ ที่โรงแรมโคบอลต์ ในสปาคืนนี้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Sok-cho Sea is coral blue. Kang-leung is cobalt.ทะเลซอกโช เป็นสีฟ้าปะการัง ส่วนคังลุงเป็นสีน้ำเงิน Cyrano Agency (2010)
Sok-cho Sea is coral blue. Kang-Ieung is cobalt.ทะเลซอกโชเป็นสีฟ้าปะการัง ส่วนคังลุงเป็นสีน้ำเงิน Cyrano Agency (2010)
IMF's been looking for an emerging extremist, code name, Cobalt.หน่วย IMF กำลังตามล่าตัวพวกตัวแสบนี้อยู่, ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
But if Moreau has nuclear launch codes, you can bet Cobalt's gone from a person of interest to enemy number one.แต่ถ้ามอโรมีรหัสยิงระเบิดนิวเคลียร์ พนันได้เลยว่าโคบอลท์ จะไม่ใช่แค่บุคคลต้องสงสัย แต่เป็นศัตรูอันตรายอันดับหนึ่งทันที Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.ระหว่างที่คุณหายไป IMF ทราบแล้วว่า โคบอล คือ ผู้เชียวชาญด้านนิวเคลียร์ อันดับหนึ่ง ของหน่วยราชการลับรัสเซีย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity.เราเชื่อว่า โคบอลท์ จะทำทุกสิ่งที่เขาสามารถทำได้ เพื่อที่จะลบประวัติของเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly-secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it.เป็นภารกิจที่คุณต้องทำ ที่ต้องเจาะเข้าไปในห้องเก็บข้อมูล ซึ่งมีระบบความปลอดภัยขั้นสูง ภายในพระราชวังเครมลิน และเอาประวัติของโคบอลท์ออกมา ก่อนที่เขาจะทำลายมัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
New intel suggests Cobalt is already en route, leaving you. ..ข่าวกรองล่าสุดระบุว่า โคบอลท์กำลังดำเนินการ ซึ่งเหลือเวลาให้คุณ... Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Cobalt.โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF now believes this man, Kurt Hendricks, is the nuclear extremist, code name Cobalt.ตอนนี้ IMF เชื่อว่าชายคนนี้ เคริท เฮนดริคส์ คือวายร้ายนิวเคลียร์ ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Marius Wistrom is a known operative of Cobalt.มาเรียส วิสทรอม คือผู้ช่วยของโคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
For the launch device to work, Cobalt needs the activation codes.เพื่อที่จะทำให้รหัสยิงระเบิดใช้การได้ โคบอลท์ต้องการรหัสยืนยัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
You may know him as Cobalt.คุณอาจรู้จักเขาในนาม โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I do recommend the Cobalt Room, by the way.แต่ยังไงฉันก็อยากแนะนำโคบอลต์ รูม The Slice Girls (2012)
The Cobalt Room.โคบอลต์รูม The Slice Girls (2012)
As a personal kicker, here, at least some of the vics hooked up in that bar you went to, the, uh, the Cobalt Room.ในฐานะของนักดื่ม ที่นี่ เหยื่อบางคน ไปเที่ยวที่บาร์ที่นายไป The Slice Girls (2012)
The magnetic resonance of the spins in cobalt niobate crystals proves their existence at the atomic scale.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของการเคลื่อนที่ของผลึกโคบอลต์ แสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของพวกเราในระดับอะตอมเซลส์ Perfect Storm (2013)
Barerra's got cobalt-level encryption on his phone.การเข้ารหัสลับระดับโคลบอลต์ ในโทรศัพท์ของเบอร์เรร่า Dead to Rights (2013)
Had to use Cobalt 60.จำเป็นต้องใช้โคบอลท์ 60 Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Cobalt 60?โคบอลท์ 60 Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
I hear you're using Cobalt 60 in the device, and you know as well as I there's only one reputable supplier on the market, and that's our friend Yuri.ผมได้ยินมาว่าคุณกำลังใช้โคบอลท์ 60 ทำระเบิด และคุณก็รู้ดีเท่า ๆ กับผม ว่า ในตลาดมีซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียง อยู่เพียงผู้เดียว Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
A dash of perchloric acid, a smidge of cobalt, a hint of hydrogen peroxide, super-heated to 500 Kelvin, and...เราใส่กรดเปอร์คลอริกนิดนึง โคบอลท์อีกนิด แล้วก็ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยความร้อนกว่า 200*C Big Hero 6 (2014)
And that vein in Cobalt Canyon is wearing thin, too.Im Cobalt Canyon läuft auch wenig. Pale Rider (1985)
Three-quarters of a mile up the stream we diverted half of Cobalt Creek.Wir haben den Cobalt-Bach 1 km weiter oben umgeleitet. Pale Rider (1985)
The Cobalt Club.Zum Cobalt Club. The Shadow (1994)
I'm picking up a faint tricobalt signature.Ich empfange eine schwache Tricobaltsignatur. Trials and Tribble-ations (1996)
Cobalt Claw.Cobalt Claw. Cutie Honey: Live Action (2004)
That mysterious device, along with your neck... I, Cobalt Claw, will be taking it!Ich, Cobalt Claw, werde das seltsame Gerät zusammen mit deinem Kopf mitnehmen. Cutie Honey: Live Action (2004)
Ms. Honey's anger and hatred has appeared to have burnt Cobalt Claw to crisp.Es sieht so aus, als hätte Honeys Zorn und Rachsucht Cobalt Körper verbrannt. Cutie Honey: Live Action (2004)
But the bones of this thing are three-quarters inch Of cobalt alloy hard plate.Aber das Innengerüst besteht aus einer 2 cm dicken Cobalt-Legierung. Safe and Sound (2008)
We have intel that Anatoli is meeting with him, or her, at the Cobalt Hotel and Spa tonight.Wir haben Infos, dass Anatoli sich mit ihm, oder ihr, im Cobalt Wellness Hotel trifft. Chuck Versus the Final Exam (2010)
IMF's been looking for an emerging extremist, code name, Cobalt.Das IMF sucht nach einem kaum bekannten Extremisten, Deckname CobaltMission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
But if Moreau has nuclear launch codes, you can bet Cobalt's gone from a person of interest to enemy number one.Aber wenn Moreau die Codes hat, wird Cobalt schnell von einem Verdächtigen zum Staatsfeind Nr.1 Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.Während Ihrer Abwesenheit, erfurh das IMF, dass Cobalt zu den Top Nuklearstrategen des russischen Geheimdienstes gehörte, oder noch gehört. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We believe Cobalt will do everything he can to destroy any record of his identity.Wir denken, dass Cobalt alles tun wird, um Daten über seine Identität zu vernichten. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Your mission, should you choose to accept it, is to penetrate the highly-secured archive inside the Kremlin and retrieve Cobalt's file before he can destroy it.Ihre Mission, für den Fall, dass Sie sie annehmen, gilt dem Einbruch in das Hochsicherheits-Archiv des Kremels und der Beschaffung Cobalts Akte, bevor er sie zerstören kann. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
New intel suggests Cobalt is already en route, leaving you 4 hours 52 minutes to infiltrate.Neuste Informationen besagen, dass Cobalt bereits auf dem Weg ist, und Ihnen 4 Stunden 52 Minuten bleiben. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Cobalt.CobaltMission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF now believes this man, Kurt Hendricks, is the nuclear extremist, code name Cobalt.Das IMF glaubt nun, dass dieser Mann, Kurt Hendricks, der Atomextremist, mit dem Codenamen Cobalt ist. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Marius Wistrom is a known operative of Cobalt.Marius Wistrom arbeitet für CobaltMission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
For the launch device to work, Cobalt needs the activation codes.Damit die Steuereinheit funktioniert, braucht Cobalt diese Codes. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
You may know him as Cobalt.Sie kennen ihn vielleicht als CobaltMission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
It says here, "Cobalt can cause rashes,Hier steht,... dass Cobalt... Ausschlag, Family Practice (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคบอลต์[N] cobalt, Example: สารจำพวกสังกะสี ทองแดง ปรอท โคบอลต์ หากมีจำนวนมากก็อาจเป็นพิษแก่ปลาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคบอลต์[n.] (khøbøn) EN: cobalt   FR: cobalt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBALT    K OW1 B AO2 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobalt    (n) (k ou1 b oo l t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kobalt {n}cobalt [Add to Longdo]
Kobaltkarbonat {n}cobalt carbonate [Add to Longdo]
Cobalt (Kobalt) {n} [chem.]cobalt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
コバルト[, kobaruto] (n,adj-no) cobalt (Co); (P) [Add to Longdo]
コバルト60;コバルト六〇[コバルトろくじゅう, kobaruto rokujuu] (n) cobalt-60 [Add to Longdo]
コバルトグリーン[, kobarutoguri-n] (n) cobalt green [Add to Longdo]
コバルトブルー[, kobarutoburu-] (n) cobalt blue; (P) [Add to Longdo]
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher [Add to Longdo]
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy [Add to Longdo]
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb [Add to Longdo]
塩化コバルト[えんかコバルト, enka kobaruto] (n) cobalt chloride (esp. CoCl2, but also CoCl3) [Add to Longdo]
塩化コバルト紙[えんかコバルトし, enka kobaruto shi] (n) cobalt chloride paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] cobalt Co, transition metal, atomic number 27 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top