ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claw hammer

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claw hammer-, *claw hammer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claw hammern. ค้อนถอนตะปู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Took a claw hammer to her for getting pregnant.ใช้ค้อนทุบเธอเพราะเกิดท้อง Sí se puede (2008)
The wife and three kids of an Aryan defector, killed with a claw hammer.เมียกับลูก 3 เอาใจออกห่างพวกอารยัน ถูกฆ่าด้วยค้อนตะปู Sí se puede (2008)
Hmm, a claw hammer?ค้อนถอนตะปู The Bod in the Pod (2012)
So you murdered Charles Milner with your claw hammer.ดังนั้นคุณจึงฆาตกรรมชาร์ล มิลเนอร์ ด้วยฆ้อนถอนตะปู The Bod in the Pod (2012)
gentlemen friends was attacking me, with a claw hammer!ของคุณแม่สุดที่รักมาราวีฉัน ด้วยฆ้อนถอนตะปู! August: Osage County (2013)
But the wounds on the neck are consistent with those of a carpenter's claw hammer.แต่รอยช้ำบนคอ น่าจะเหมาะกับค้อนของช่างไม้มากกว่า Virtual Reality Bites (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔钉锤[bá dīng chuí, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄟˊ, / ] claw hammer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claw \Claw\ (kl[add]), n. [AS. clawu, cl[=a], cle['o]; akin to
   D. klaauw, G. klaue, Icel. kl[=o], Sw. & Dan. klo, and perh.
   to E. clew.]
   1. A sharp, hooked nail, as of a beast or bird.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole foot of an animal armed with hooked nails; the
    pinchers of a lobster, crab, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything resembling the claw of an animal, as the curved
    and forked end of a hammer for drawing nails.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A slender appendage or process, formed like a claw,
    as the base of petals of the pink. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Claw hammer}, a hammer with one end of the metallic head
    cleft for use in extracting nails, etc.
 
   {Claw hammer coat}, a dress coat of the swallowtail pattern.
    [Slang]
 
   {Claw sickness}, foot rot, a disease affecting sheep.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 claw hammer
   n 1: a hammer with a cleft at one end for pulling nails [syn:
      {carpenter's hammer}, {claw hammer}, {clawhammer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top