Search result for

classes

(45 entries)
(0.0698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classes-, *classes*, classe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classes of Consulsเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ กงสุลอาชีพ (Consules de Carriere) กับกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consuls) กงสุลอาชีพเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง และจะประจำทำงานเต็มเวลาในที่ทำการทางกงสุล ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นไม่มีฐานะเป็นกงสุลอาชีพ โดยมากเป็นนักธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะประจำทำงานเพียงส่วนหนึ่งของวัน (ไม่ใช่เต็มวัน) ในสถานที่ทำการทางกงสุลของตน และอาจจะเป็นคนชาติของรัฐที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ หรือไม่เป็นคนชาติของรัฐนั้นก็ได้ ความแตกต่างอื่นๆ ระหว่างกงสุลอาชีพกับกงสุลกิตติมศักดิ์ มีดังนี้1. กงสุลอาชีพจะได้รับเงินเดือนประจำ แต่กงสุลกิตติมศักดิ์ไม่มีเงินเดือน2. กงสุลอาชีพมีตำแหน่งหน้าที่ถาวร ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์มีตำแหน่งว่าจ้างเพียงชั่วคราว 3. ส่วนมากกงสุลอาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาก่อน ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเป็นเช่นนั้น4. กงสุลอาชีพมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน (immunities) และการยกเว้นต่าง ๆ มากกว่ากงสุลกิตติมศักดิ์สำหรับบุคคลที่เป็นหัวหน้าในที่ทำการทางกงสุลนั้น มีตำแหน่งตามลำดับชั้น คือ1) กงสุลใหญ่ (Consuls-general)2) กงสุล (Consuls)3) รองกงสุล (Vice-consuls) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those are seriously classes? Mm-hmm.นั่นเป็นวิชาเรียนจริงๆรึเปล่าน่ะ New Haven Can Wait (2008)
I can schedule the classes around Katie's school.ฉันจัดการเรื่องโรงเรียนของเคที่ได้ The Lazarus Project (2008)
What happened to the separation of the classes?การแบ่งคลาสเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- I'm getting Cs in all my classes. - Why am I looking like this?ฉันงีบหลับในห้องเรียนบ่อยๆ ทำไมฉันกลายเป็นนแบบนี้ The House Bunny (2008)
I'll just take some classes here and go to Stanford when I'm ready.ที่อัลบูเคอควีไปอีกสักหน่อย เรียนที่นี่ไปก่อน แล้วค่อยไปแสตนด์ฟอร์ดเมื่อฉันพร้อม High School Musical 3: Senior Year (2008)
Start classes at Costa Verde Community.เริ่มเข้าคลาสเรียน ที่ คอสตา เวิร์ด Chapter Three 'Building 26' (2009)
It's from a letter that Paul Child wrote to his twin brother Charlie in 1 949 , when Julia was just starting classes at Le Cordon Bleu.มันมาจากจดหมายที่พลอ ชิลด์เขียนถึงชาร์ลี แฝดน้องของเขาเมื่อปี 1949 เมื่อตอนที่จูเลียเริ่มไปเรียนที่ เลอ กอร์ดอน เบลอ Julie & Julia (2009)
SOMEONE PROBABLY ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES.มีความเป็นไปได้ว่า จะศึกษาอาชญวิทยา Zoe's Reprise (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)
HE TOOK INDEPENDENT CORRESPONDENCE CLASSESเขาสมัครเรียนคอร์สทางไกล Zoe's Reprise (2009)
He's a 28-year-old Teacher's assistant In freshman classes.นั่นทำให้เขาเข้าถึงเด็กสาวได้เป็นจำนวนมาก Omnivore (2009)
The classes at his school are way too big, and I see him getting lost in the shuffle.ในชั้นเรียนที่โรงเรียนของเขามีขนาดใหญ่มากเกินไป และฉันรู้ว่าเขากำลังหลุดกับการเรียนแบบนี้ Mama Spent Money When She Had None (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classesAfter lunch we have two more classes.
classesAll books may be divided into two classes.
classesAlmost no one goes to the same classes.
classesAttending classes regularly.
classesClasses begin next Tuesday.
classesDon't cut your classes so often.
classesHe absented himself from classes.
classesHe has to take two science classes.
classesHe often cuts classes on Monday and Saturday.
classesHow many classes do you have on Monday?
classesHow many classes do you have on Mondays?
classesHow many classes do you have on Saturdays?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
สอนพิเศษ[v. exp.] (søn phisēt) EN: tutor ; give extra classes ; give tuition   FR: donner des leçons particulières
ไตรยางศ์[n.] (traiyāng) EN: three-sound group ; three classes of Thai consonants   
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphēt) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSES    K L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classes    (v) (k l aa1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes [Add to Longdo]
一段動詞[いちだんどうし, ichidandoushi] (n) (See 五段動詞,食べる・1) ichidan verb (one of the two main conjugation classes of verbs in modern Japanese, usually ending in -eru or -iru); type II verb [Add to Longdo]
下々;下下[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be [Add to Longdo]
下層[かそう, kasou] (n,adj-no) lower strata (classes) [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
下様[しもざま, shimozama] (n) lower classes; common people [Add to Longdo]
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [Add to Longdo]
下流社会[かりゅうしゃかい, karyuushakai] (n) lower classes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放学[fàng xué, ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] classes are over [Add to Longdo]
班级[bān jí, ㄅㄢ ㄐㄧˊ, / ] classes or grades in school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classis \Clas"sis\, n.; pl. {Classes}. [L. See {Class}, n.]
   1. A class or order; sort; kind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His opinion of that classis of men.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) An ecclesiastical body or judicatory in certain
    churches, as the Reformed Dutch. It is intermediate
    between the consistory and the synod, and corresponds to
    the presbytery in the Presbyterian church.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top