หรือคุณหมายถึง claqü?
Search result for

claque

(18 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claque-, *claque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claque[N] คนที่ติดตามชื่นชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าม้า[N] claque, See also: shill, Example: การแสดงดนตรีครั้งแรกของนักร้องหน้าใหม่ ผู้จัดต้องหาหน้าม้าไว้คอยปรบมือเชียร์หน้าเวที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างปรบมือให้การแสดงหรือนักแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack   FR: claquer
หน้าม้า[n.] (nāmā) EN: claque   
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: dog-tired   FR: épuisé ; claqué ; crevé
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last   FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
ทำเสียงดัง[v. exp.] (tham sīengdang) FR: faire du bruit ; claquer
ตบ[X] (top) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat   FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบหน้า[v. exp.] (top nā) EN: slap in the face ; humilier   FR: gifler ; souffleter (vx) ; donner une claque (à qqn) ; claquer
ตบสลบไสล[v. exp.] (top salopsalai) EN: slap (you) silly   FR: donner une claque

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claque    (n) (k l a1 k)
claques    (n) (k l a1 k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claque \Claque\, n. [F.]
   1. A collection of persons employed to applaud at a
    theatrical exhibition.
    [1913 Webster]
 
   2. a group of sycophantic followers.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 claque
   n 1: a group of followers hired to applaud at a performance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top