Search result for

cktritt

(65 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cktritt-, *cktritt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cktritt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cktritt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"1: on the retirement of the present Commander U.S. Naval Forces at this date,"1. Nach dem heutigen Rücktritt des Kommandanten der U.S Marinestreitkräfte" On the Beach (1959)
A resignation at least.Mindestens mein RücktrittThey Came to Cordura (1959)
WELL, IT'S IN THE NATURE OF AN ESCAPE CLAUSE.Nun, es ist eine Art Rücktrittsklausel. Escape Clause (1959)
YOUR ESCAPE CLAUSE.Ihre Rücktrittsklausel. Escape Clause (1959)
ABOUT THAT ESCAPE CLAUSE, YOU CARE TO UTILIZE IT NOW?Möchten Sie Ihre Rücktrittsklausel jetzt in Anspruch nehmen? Escape Clause (1959)
AN EXCU RS ION INTO FANTASY ON THE TWILIGHT ZONE NEXT WEEK AS TWO DISTING U ISH ED ACTORS, MR. DAVI D WAYN E AND MR. THOMAS GOM EZ APPEAR IN "ESCAPE CLAUSE."Einen Ausflug in die Fantasie machen nächste Woche die beiden herausragenden Darsteller David Wayne und Thomas Gomez in "Escape Clause" (Die Rücktrittsklausel) Walking Distance (1959)
This is no time for a man of honour to withdraw from public affairs!Dies ist der falsche Zeitpunkt für den Rücktritt eines Ehrenmannes! Spartacus (1960)
By the way Miller, we've accepted your resignation from the Council.Übrigens Miller, wir haben Ihrem Rücktritt vom Stadtrat zugestimmt. The Visit (1964)
In case of default, a garnishee on Herman's salary. A lien on his home. An attachment on his automobile.Im Falle eines Rücktritts eine Beteiligung an Hermans Gehalt eine Pfändung des Hauses und eine Beteiligung an seinem Wagen und im Falle von juristischen Schritten: Dance with Me, Herman (1965)
His Majesty accepts your resignation very sadly.Bekümmert nimmt der König Ihren Rücktritt an. A Man for All Seasons (1966)
I have today resigned my office.Ich habe heute früh meinen Rücktritt erklärt. A Man for All Seasons (1966)
I accept your resignation, Pavel.Ich nehme Ihren Rücktritt an, Pavel. The Train (1967)
(Chimes )Warum der RücktrittA. B. and C. (1967)
Max has had a very successful career as a big game hunter since his pugilistic days.Max hat nach seinem Rücktritt eine Laufbahn als Großwildjäger eingeschlagen. License to Kill (1968)
Wilson, I demand your resignation.Wilson, ich erwarte Ihren RücktrittSpirits of the Dead (1968)
(Mumbles ) The trivia. The trivia of your resignation!Die Banalität, die Banalität Ihres Rücktritts. Do Not Forsake Me Oh My Darling (1968)
Kamirov is forcing Gemini to keep posing as Premier Zagov until a television address two days from now, when the double will announce his retirement because of failing health and name Kamirov as his successor.Kamirov zwingt Gemini, den Premierminister zu spielen, bis er in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt erklären und Kamirov als seinen Nachfolger bestimmen wird. Robot (1969)
There are rumours that you will announce your resignation.Es heißt, dass Sie Ihren Rücktritt bekannt geben wollen. Robot (1969)
- Of serving, that I have decided to submit my resignation...Ich habe beschlossen, meinen Rücktritt zu erklären. Robot (1969)
I still can't understand what those men have to do with you resigning.Was haben die Männer denn mit lhrem Rücktritt zu tun? The Undefeated (1969)
Henri, I want your resignation.Henri, ich wünsche deinen RücktrittThe Choice (1970)
Right, you can't change your mind.- Gut, Rücktritt ausgeschlossen. How to Recognise Different Parts of the Body (1970)
Nomura has offered his resignation several times.Nomura kündigte seinen Rücktritt mehrere Male an. Tora! Tora! Tora! (1970)
But Tokyo won't let him quit.Aber Tokio gestattet ihm den Rücktritt nicht. Tora! Tora! Tora! (1970)
I guess now you'll have to announce your retirement.Sie werden nun wohl ihren Rücktritt bekannt geben müssen. Bananas (1971)
I didn't know that he was going to retire and mistook him to be with Liu Shou YiIch wusste nichts von seinem Rücktritt. Ich wurde ebenfalls hintergangen. Duel of the Iron Fist (1971)
I didn't know that Mr. Shen was a good person and had intended to retireIch dachte Mr. Shen wäre kein guter Mann. Von seinem Rücktritt wusste ich auch nichts. Duel of the Iron Fist (1971)
'In a prepared statement, he mentioned specifically 'the types of 'repressive' legislation 'which led to his sudden resignation, 'including the no-knock and stop-and-frisk laws, 'cancellation of immunity from 5th Amendment cases, 'preventative detention, 'the activation of detention camps,In einer vorbereiteten Erklärung heißt es die repressive Gesetzgebung veranlasse ihn zum Rücktritt. Genannt sind Sondervollmachten, willkürliche Hausdurchsuchungen die Aufhebung der Immunität, präventive Inhaftierungen die Einrichtung von Häftlingslagern, sowie gerichtsähnliche Tribunale. Punishment Park (1971)
The Minister of Justice has resigned."Der Justizminister hat seinen Rücktritt eingereicht." L'aventure, c'est l'aventure (1972)
She steps backSie sehen doch, dass sie zurücktrittA Gorgeous Girl Like Me (1972)
My group demanded Rhinelander resign because there was no evidence that he had made any provision on behalf of those tenants.Wir verlangten seinen Rücktritt. Er schützte die Mieter nicht. In the Midst of Strangers (1972)
I am resigning from office to avoid further bloodshed.Ich erkläre meinen Rücktritt, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. The Godfather: Part II (1974)
I'll endorse your request to resign.Ich gebe Ihrem Rücktrittsgesuch statt. The Man with the Golden Gun (1974)
You'll have my resignation tomorrow.Sie erhalten morgen mein Rücktrittsgesuch. Shinkansen daibakuha (1975)
The vote of no confidence has led to the government's resignation and parliament's dissolution by General de Gaulle.Ihr seid alle gleich. Sofortige Folge des Misstrauensantrags: Rücktritt der Regierung Pompidou, A Real Young Girl (1976)
I have referred to the growing pressures that ask... for Senator Eagleton's withdrawal.Ich bezog mich auf die sich häufenden Forderungen nach Senator Eagletons RücktrittAll the President's Men (1976)
You were Hugh Sloan's bookkeeper when he worked for Maurice Stans at Finance... and we were just wondering if you were... promoted to work for Mr. Stans immediately after Mr. Sloan quit... or whether there was some time lapse?Sie waren Hugh Sloans Buchhalterin, als er für Maurice Stans arbeitete. Wir fragen uns, ob Sie nach Sloans Rücktritt direkt zu Stans kamen oder einige Zeit dazwischen lag? All the President's Men (1976)
Do you accept my resignation?Akzeptieren Sie meinen RücktrittThe Scar (1976)
The bad news is I will accept no resignations for at least six months.Und die Schlechte: Ich will keinen einzigen Rücktrittsgesuch im nächsten halben Jahr sehen. Crime Busters (1977)
The report will not damage the agencies, and will recommend ouster of any senator who leaks secret intelligence information.Der Bericht wird den Behörden nicht schaden und den Rücktritt aller Senatoren empfehlen die Informationen der Geheimdienste veröffentlichen. The Kentucky Fried Movie (1977)
This resignation would ruin my political career and my whole life.Ein Mandatsverlust wäre mein Ruin, politisch wie persönlich. Als ich heute Nacht zu Serrano kam, lag meine Rücktrittserklärungschon da. Death of a Corrupt Man (1977)
My dossier, three or four pages of typewritten text. He put it in a folder in the safe.Mit meiner Rücktrittserklärung... legte er sie wieder in seinen Safe. Death of a Corrupt Man (1977)
I'm announcing my retirement from the gambling world.Ich gebe hiermit meinen Rücktritt aus der Welt des Glücksspiels bekannt. Dan Oniroku nawa to hada (1979)
I'm not the onewho will have to resign.Wenn jemand zurücktritt, Hacker, dann bestimmt nicht ich. Jobs for the Boys (1980)
Do you want to give thought to a draft letter of resignation? Just in case...Wollen Sie nicht schon mal über den Entwurf eines Rücktrittsgesuchs nachdenken, Minister? Open Government (1980)
The ministerial crisis, triggered by President Prefaille's resignation, lasted close to a month.Nach Préfailles Rücktritt aufgrund eines Stimmenverlusts im Parlament, hatte die Regierungskrise 1 Monat lang angehalten. The Lady Banker (1980)
Mrs. La Motta, how do you feel about Jake's retirement? I think it's great.Vickie, Mrs La Motta, was halten Sie von Jakes RücktrittRaging Bull (1980)
Bernard, you should give some thought to drafting a face-saving letter of resignation forthe Minister.Bernard, Sie müssten vielleicht nachdenken, über den Entwurf eines Rücktrittschreibens, bei dem der Minister das Gesicht wahrt. A Question of Loyalty (1981)
How do you expect to find a decent replacement, when we forced his predecessor to resign fortaking a sound decision, which we blocked for political reasons?Das Industrieministerium wird wohl kaum jemanden dafür finden, wenn der Vorgänger von uns zum Rücktritt gezwungen wurde, weil er eine kluge kaufmännische Entscheidung traf, die wir aus politischen Gründen blockieren. The Greasy Pole (1981)
His resignation was refused, but he handed it in.Sein Rücktritt wurde zwar zurückgewiesen aber er tat es doch. The Professional (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
cktritt {m} (von) | seinen Rücktritt einreichenresignation (from) | to hand in one's resignation [Add to Longdo]
cktritt {m} (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
cktritt {m} | Rücktritte {pl}recession | recessions [Add to Longdo]
cktritt {m}rescission [Add to Longdo]
cktritt {m} | Rücktritte {pl}retirement | retirements [Add to Longdo]
cktrittbremse {f}backpedal brake; coaster brake [Add to Longdo]
cktrittsdrohung {f}threat to resign [Add to Longdo]
cktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign [Add to Longdo]
cktrittsgesuch {n}offer of resignation [Add to Longdo]
cktrittsrecht {n} (von einem Vertrag)right to withdraw (from a contract) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] WORT, RUECKTRITT [Add to Longdo]
辞職[じしょく, jishoku] Amtsniederlegung, Ruecktritt [Add to Longdo]
退職[たいしょく, taishoku] Ruecktritt, Pensionierung [Add to Longdo]
進退伺い[しんたいうかがい, shintaiukagai] inoffizielles_Ruecktrittsgesuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top