ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cim

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cim-, *cim*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
cimex(ไซ'เมคซฺ) n. ตัวเรือดจำพวกหนึ่ง
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
decimal numberเลขฐานสิบหมายถึง ตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ในระบบเลขฐาน 10 ที่ใช้กันอยู่
decimalismn. วิธีการหรือระบบทศนิยม
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy
decimetern. 1/10 เมตร
decimetren. 1/10 เมตร
dicimal(เดส'ซะเมิล) adj. เกี่ยวกับทศนิยมหรือเลข 10 n. เลขทศนิยม
hexadecimalฐาน 16ระบบเลขฐาน 16 หมายถึงระบบเลขที่มีสัญลักษณ์ 16 ตัว (ฐานสิบมี 10 ตัวคือ 0-9) ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เรานิยมใช้เลขฐาน 16 ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ได้ เลขฐานสิบหกก็คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

English-Thai: Nontri Dictionary
decimal(adj) ตามแบบทศนิยม,เกี่ยวกับทศนิยม
decimal(n) ทศนิยม
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
scimitar(n) ดาบสั้น
specimen(n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CIM (computer input from microfilm)ซีไอเอ็ม (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer integrated manufacturing)ซีไอเอ็ม (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cimetidineไซเมติดิน [TU Subject Heading]
Cimetidineยาไซเมทิดีน,ซิเมทิดีน,ยาไซเมททิดีน,ไซเมทิดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloisters at the Villa Cimbrone a few minutes away.มีอารามอยู่ที่วิลล่าชิมโบรน ห่างไปไม่กี่นาที Taking Account (2011)
When a Cimmerian, feels thirst.เมื่อซิมเมอเรียนรู้สึกกระหาย Conan the Barbarian (2011)
But the courage of a Cimmerian is tempered,แต่ความกล้าหาญของเหล่าซิมเมอเรียนอยู่ที่อารมณ์ Conan the Barbarian (2011)
But to be a Cimmerian Warrior,แต่ถ้าอยากจะเป็นนักรบซิมเมอเรียน Conan the Barbarian (2011)
The other clans of Cimmerian will gather for vengeance. And then, God Or No God...เผ่าอื่นๆแห่งซิมเมอเรียนจะร่วมมือกันเพื่อแก้แค้น เมื่อเวลานั้นมาถึง Conan the Barbarian (2011)
This Cimmerians... they do not pray.ซิมเมอเรียนพวกนี้ มันไม่สวดภาวนา Conan the Barbarian (2011)
Worst then death, eh? Cimmarian,ทรมานยิ่งกว่าความตายสินะ เจ้าซิมเมอเรียน Conan the Barbarian (2011)
" Conan left Cimmeria..โคแนนหนีออกจากซิมเมอเรีย Conan the Barbarian (2011)
- When you fight a Cimmerian,เมื่อเจ้าสู้ Cimmerian Conan the Barbarian (2011)
- I've killed hundreds of Cimmerian.ข้าเคยฆ่ามาเป็นร้อยแล้ว ไอพวก Cimmerian Conan the Barbarian (2011)
Cimmerian.ซิมเมอเรียน Conan the Barbarian (2011)
- Cimmerian women dress as warriors.สตรีแห่งซิมเมอเรียนจะแต่งตัวเหมือนนักรบ Conan the Barbarian (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yāng prayat) EN: use water sparingly   FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng prayat) EN: use sparingly   FR: utiliser avec parcimonie
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เดซิเมตร[n.] (dēsimēt) EN: decimeter   FR:cimètre [m]
จำนวนทศนิยม[n. exp.] (jamnūan thotsaniyom) EN: decimal number   FR: nombre décimal [m]
จุดทศนิยม[n. exp.] (jut thotsaniyom) EN: decimal point ; dot in a decimal number   FR: point décimal [m] ; virgule décimale [f]
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CIMA    CH IY1 M AH0
CIMO    CH IY1 M OW0
CIMINO    CH IY0 M IY1 N OW0
CIMINI    CH IY0 M IY1 N IY0
CIMENTS    S IH2 M EH1 N T S
CIMMINO    CH IY0 M IY1 N OW0
CIMINERO    S IY2 M AH0 N EH1 R OW0
CIMARRON    S IH1 M ER0 AA2 N
CIMAGLIA    S IH2 M AE1 G L IY0 AH0
CIMORELLI    CH IY0 M AO0 R EH1 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CIM : computergestützte ProduktionCIM : Computer Integrated Manufactoring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CIM
   n 1: the United Kingdom's central unit for the tasking and
      coordination and funding of intelligence and security
      agencies [syn: {Central Intelligence Machinery}, {CIM}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIM
     Common Information Model (DMTF, XML, DMI, SAN, WBEM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIM
     Cisco Interactive Mentor (Cisco)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIM
     Computer Integrated Manufacturing
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top