Search result for

cilia

(53 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cilia-, *cilia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cilia(ซิล'ละ) n.,pl. ขนตา,ส่วนที่คล้ายขน,ใยขนสัตว์, Syn. eyelashess, See also: ciliary adj. -Sing. cilium
ciliary muscleกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตา
ciliate(ซิล'ลีเอท) n. โปรโตซัวที่มีขนบนผิวหน้าของร่าง adj. มีขนตา,มีขน, See also: ciliation n.
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory,compromising,conciliative
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม,เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cilia๑. ขนเซลล์๒. ขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cilia (พหู.); cilium (เอก.)๑. ขนเซลล์๒. ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary๑. -ขนเซลล์๒. -ขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary bodyซิลิอารีบอดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliary zonule; zonule of Zinn; zonule, lensเอ็นขึงแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ciliateเป็นขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
ciliaซิเลีย, โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนสั้น ๆ มีขนาดเล็กมาก ยื่นออกมาจากไซโทพลาซึมของเซลล์  ใช้สำหรับโบกพัดในการเคลื่อนไหวของพวกโพรทิสต์บางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ciliary Bodyซิลิอารีบอดี,ตา;ซิลิอารีย์บอดีย์;ซีเลียรี่บอดี้;เนื้อเยื่อสีดำ;ซิลิรีบอดี [การแพทย์]
Ciliary Body Stromaเนื้อโครงที่เป็นตัวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Ciliary Ganglionซิลิแอรีแกงเกลี่ยน [การแพทย์]
Ciliary Gland of Mollต่อมสร้างขี้ตา [การแพทย์]
Ciliary Infectionตาแดง [การแพทย์]
Ciliary Injectionตาแดงรอบๆตาดำ [การแพทย์]
Ciliary Movementการเคลื่อนที่ของขน [การแพทย์]
Ciliary Mucus Clearanceการขจัดโดยซีเลียและมูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those hairs look like cilia - longer than we're used to seeing on Earth.ไรขนเหมือนซีเลีย ยาวกว่าที่เห็นบนโลก Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
การปรองดอง[n.] (kān prøngdøng) EN: reconciliation   
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klāmneūa tā) EN: ciliary muscle   FR: muscle ciliaire [m]
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate   
ผีเสื้อฟ้าขอบขนใต้ปีกจุด[n. exp.] (phīseūa fā khøp khon tāi pīk jut) EN: Pointed Ciliate Blue   
ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa fā khøp khon thammadā) EN: Common Ciliate Blue ; Ciliate Blue   
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   

CMU English Pronouncing Dictionary
CILIATES    S IH1 L IY0 AH0 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy [Add to Longdo]
クイーンエンゼル[, kui-n'enzeru] (n) queen angelfish (Holacanthus ciliaris) [Add to Longdo]
シチリアの晩鐘[シチリアのばんしょう, shichiria nobanshou] (n) Sicilian Vespers [Add to Longdo]
セイルフィンモーリー;セイルフィン・モーリー[, seirufinmo-ri-; seirufin . mo-ri-] (n) sailfin molly (Poecilia velifera); Yucatan molly [Add to Longdo]
バルーンモーリー;バルーン・モーリー[, baru-nmo-ri-; baru-n . mo-ri-] (n) balloon molly (var. of sailfin molly, Poecilia latipinna) [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) [Add to Longdo]
金蠅;金蝿;青蠅;青蝿[きんばえ;キンバエ, kinbae ; kinbae] (n) (uk) greenbottle fly (esp. species Lucilia caesar) [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles) [Add to Longdo]
纤毛动力蛋白[xiān máo dòng lì dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] ciliary dynein protein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cilia \Cil"i*a\, n. pl. {Cilium}, the sing., is rarely used. [L.
   cilium eyelid.]
   1. (Anat.) The eyelashes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Small, generally microscopic, vibrating appendages
    lining certain organs, as the air passages of the higher
    animals, and in the lower animals often covering also the
    whole or a part of the exterior. They are also found on
    some vegetable organisms. In the Infusoria, and many
    larval forms, they are locomotive organs.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Hairlike processes, commonly marginal and forming a
    fringe like the eyelash.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Small, vibratory, swimming organs, somewhat
    resembling true cilia, as those of Ctenophora.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top