ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chromosome

K R OW1 M AH0 S OW2 M   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chromosome-, *chromosome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chromosome[N] โครโมโซม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chromosome(โคร'มะโซม) n. โครโมโซม ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกรรมพันธุ์
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
sex chromosomen. โครโมโซมเพศ,โคมโมโซมที่กำหนดเพศ
x chromosomeโครโมโซมเพศที่มียีน (genes) กำหนดลักษระเฉพาะของเพศในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มักปรากฎเป็นคู่ในเพศหญิง และเป็นเดี่ยวในเพศชาย
y chromosomeโครโมโซมเพศที่มียีน (genes) ที่เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของเพศชาย (ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่) ปรากฎโดดเดี่ยวและพบในผู้ชายเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chromosomeโครโมโซม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chromosomeโครโมโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromosomeโครโมโซม

ดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

chromosomeโครโมโซม, องค์ประกอบหนึ่งของเซลล์มีลักษณะเป็นท่อนอยู่ในนิวเคลียส ประกอบด้วย DNA และโปรตีน มีความสำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chromosome Aberrationsความผิดปกติทางโฆรโมโซม [การแพทย์]
Chromosome abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ [TU Subject Heading]
Chromosome Abnormalitiesโครโมโซมผิดปกติ,ความผิดปกติของโครโมโซม,การผิดปกติของโครโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Banding Techniquesวิธีย้อมแถบโฆรโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Breakการแตกหักของโครโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Instability Syndromeโครโมโซมด้อยเสถียรภาพ [การแพทย์]
Chromosome Make Upการสร้างโครโมโซม [การแพทย์]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Building sprout-like chromosomes on the DNA of its streets.แตกหน่อที่คล้ายโครโมโซมบนดีเอ็นเอ ไปตามถนนหนทาง The Brave One (2007)
Building sprout-like chromosomes on the DNA of its streets.แตกหน่อที่คล้ายโครโมโซมบนดีเอ็นเอ ไปตามถนนหนทาง The Brave One (2007)
Yeah, I was trying to make second tier chromosome analysis sexy.ฉันพยายามให้การวิเคราะห์ โครโมโซมขั้นที่สองเซ็กซี่ Our Father (2008)
It's the number of chromosomes in human dna.มันเป็นตัวเลขของรหัสพันธุกรรม\ ในดีเอ็นเอของมนุษย์ Human (2010)
It's like I... come home, house is all lit up, and my job, you see, apparently... because... because my chromosomes happen to be different cause I then gotta walk through that house,มันเหมือนฉันกลับบ้าน แล้วพยว่าบ้านทั้งหลังไฟทุกดวงเปิดอยู่ และหน้าที่ฉัน อย่างที่เห็นก็เพราะ... เพราะโครโมโซมของฉัน มันแตกต่าง Days Gone Bye (2010)
It's the number of chromosomes in human DNA.มันคือจำนวนโครโมโซมในDNAมนุษย์ Aftermath (2010)
Yeah, well, I think that chromosome pool is about dried up.ใช่ รู้จักกันเหมือนกับครอบครัวแน่ะ Rango (2011)
Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17,ที่จริงกรณีของคุณเนี่ย.. น่าสนใจมาก มะเร็งของคุณ เกิดจาก.. 50/50 (2011)
Good luck to you, sir. Got a chromosome extra, towing goat?ฝันไปเถอะท่าน มีโครโมโซมเกินหรือไง เจ้าแพะลากจูง? De Marathon (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครโมโซม[N] chromosome, Example: ความผิดปกติของโครโมโซมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท, Count unit: โครโมโซม, Thai definition: ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครโมโซม[n.] (khrōmōsōm) EN: chromosome   FR: chromosome [m]
โครโมโซมเอกซ์[n. exp.] (khrōmōsōm Ēks) EN: X chromosome   FR: chromosome X [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHROMOSOME K R OW1 M AH0 S OW2 M
CHROMOSOME K R OW1 M AH0 Z OW2 M
CHROMOSOMES K R OW1 M AH0 Z OW2 M Z
CHROMOSOMES K R OW1 M AH0 S OW2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chromosome (n) krˈouməsoum (k r ou1 m @ s ou m)
chromosomes (n) krˈouməsoumz (k r ou1 m @ s ou m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
染色体[rǎn sè tǐ, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] chromosome, #10,825 [Add to Longdo]
染色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, / ] chromosome; genetic material of chromosome, #42,847 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
X染色体[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]
常染色体[じょうせんしょくたい, jousenshokutai] (n,adj-no) (See 性染色体) autosome (non-sex chromosome) [Add to Longdo]
性染色体[せいせんしょくたい, seisenshokutai] (n) (See 常染色体) sex chromosome [Add to Longdo]
染色体[せんしょくたい, senshokutai] (n) chromosome; (P) [Add to Longdo]
染色体地図[せんしょくたいちず, senshokutaichizu] (n) map of chromosomes [Add to Longdo]
染色体突然変異[せんしょくたいとつぜんへんい, senshokutaitotsuzenhen'i] (n) chromosomal mutation; chromosome mutation [Add to Longdo]
相同染色体[そうどうせんしょくたい, soudousenshokutai] (n) homologous chromosome [Add to Longdo]
唾液腺染色体[だえきせんせんしょくたい, daekisensenshokutai] (n) salivary-gland chromosome [Add to Longdo]
唾腺染色体[だせんせんしょくたい, dasensenshokutai] (n) (See 唾液腺染色体) salivary-gland chromosome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chromosome \Chro"mo*some`\, n. [Gr. ? color + ? the body.]
   (Biol.)
   One of the minute bodies into which the chromatin of the
   nucleus is resolved during mitotic cell division; the {idant}
   of Weismann.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chromosome
   n 1: a threadlike strand of DNA in the cell nucleus that carries
      the genes in a linear order; "humans have 22 chromosome
      pairs plus two sex chromosomes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top