ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheshire cat

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheshire cat-, *cheshire cat*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheshire cat smile.ยิ้มของแมวเชสไชร์ Sona (2007)
Remember when Alice saw the Cheshire cat sitting on the branch of a tree with a big smile?จำได้ว่าเมื่ออลิซ เห็นแมวเชสเชียร์ นั่งอยู่บนสาขาของต้นไม้ ด้วยรอยยิ้มใหญ่? และประหลาดใจ มากที่ดีของอลิซ, What Are We Really Made Of? (2010)
And much to Alice's great astonishment, right in front of her eyes, the Cheshire cat started to disappear, and finally -- poof!ที่เหมาะสมในสายตาของเธอ แมวเชสเชียร์เริ่มที่จะหายไป และกะเทยในที่สุด! What Are We Really Made Of? (2010)
The Cheshire Cat replied,แชสเชอร์ ตอบว่า Episode #1.11 (2010)
Usually when you smile like this, you look like a creepy cheshire cat, but this one is real.ปกติเห็นนายยิ้มแบบนี้แล้ว จะนึกถึงแมวเคอร์เชียร์ขึ้นมาเลย แต่นี่ยิ้มจากใจเลยนะ Yes, Then Zero (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Cheshire cat
      n 1: a fictional cat with a broad fixed smile on its face;
           created by Lewis Carroll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top