ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certificated

   
357 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certificated-, *certificated*, certificat, certificate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา certificated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *certificated*)
English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate[N] ประกาศนียบัตร, Syn. credential
certificate[VT] รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
certificate[N] หนังสือรับรอง, Syn. credential
certificate[N] หลักฐานทางการเงิน, Syn. statement
certificate[VT] ให้หนังสือรับรอง, See also: ให้ประกาศนียบัตร
certificated[ADJ] ที่มีใบรับรอง, Syn. credentialed, documented
certification[N] การรับรอง
certification[N] เอกสารรับรอง, Syn. certificate
birth certificate[N] สูติบัตร, See also: ใบแจ้งเกิด, Ant. death certificate
death certificate[N] มรณบัตร, See also: เอกสารทางราชการที่แพทย์ระบุสาเหตุของการตายไว้
stock certificate[N] ใบหุ้น
treasury certificate[N] พันธบัตรรัฐบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birth certificaten. สูติบัตร
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
death certificaten. มรณบัตร
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
stock certificaten. ใบหุ้น,พันธบัตร,บัตรหุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
BIRTH birth certificate(n) สูติบัตร
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
land certificateหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land certificateหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock certificate; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a certificate to bearerหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a name certificateหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share certificate; stock certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumption certificateหนังสือรับรองการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank certificateใบรับรองของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth certificateสูติบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guarantee certificateเอกสารค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical certificate of deathหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marriage certificateใบสำคัญการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificate of naturalizationหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of naturalizationหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificate of shares; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of titleหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน, โฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate, landหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate, landหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate, taxใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificateใบรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ประกาศนียบัตร๒. ใบสำคัญ (การจดทะเบียน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of divorceใบสำคัญการหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of electionหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of entryกรมธรรม์พีแอนด์ไอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of incorporationใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of insuranceใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ insurance certificate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate๑. ใบรับรอง๒. ประกาศนียบัตร๓. หนังสือสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death certificateมรณบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
election, certificate ofหนังสือสำคัญการได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurance certificateใบรับรองการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trading certificateหนังสือสำคัญการก่อตั้งบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax certificateใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
name certificateใบหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Birth certificatesสูติบัตร [TU Subject Heading]
Certificates of depositบัตรเงินฝาก [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในประเทศนั้นๆ ว่าสินค้าตามที่ระบุมีกำเนิด หรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อการขอลดภาษีนำเข้า เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดภาษีนำเข้า (ดู GSP) แก่สินค้าออกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา ให้เหลือประมาณร้อยละ 0-5 แต่ในการนี้ จะต้องมีใบรองรับแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานั้นๆ ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศของตนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยหน่วงานที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ [สิ่งแวดล้อม]
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Certificate of Identity (C.I.)หนังสือสำคัญประจำตัว จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดย รีบด่วน หากแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุนาน แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออกหนังสือเดินทางให้ใหม่ [การทูต]
Certificate of Residenceใบสำคัญถิ่นที่อยู่ [การทูต]
emergency certificateเอกสารเดินทางฉุกเฉิน เอกสารเดินทางที่ออกให้แก่ผู้ลี้ภัยทางการเมือง เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและทำหนังสือเดินทางสูญหาย รวมทั้งเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย [การทูต]
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Auditor’s certificateคำรับรองของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Certificate of depositบัตรเงินฝาก [การบัญชี]
Birth Certificatesสูติบัตร [การแพทย์]
Certificationประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]
Death Certificatesมรณบัตร [การแพทย์]
Medical Certificatesใบฉีดยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ Goodfellas (1990)
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้ Schindler's List (1993)
I even got a certificate in Biarritz, when I was a kid.ฉันได้ประกาศนียบัตร ที่เบียร์ริชซ์ตอนเด็กด้วย Wild Reeds (1994)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
-The name for the certificate? -Anton. No.ชื่อในใบเกิด? "แอนตั้น" Gattaca (1997)
Well, no matter how boring you were you still all get a certificate for helping us out here and....ดี ไม่ว่าคุณจะบอกที่คุณเป็น คุณก็ยังได้รับการการันตี ที่ช่วยเราจากที่นี่และ eXistenZ (1999)
Employment certificate.ใบอนุญาตทำงานเหรอ The Pianist (2002)
What's that mean, no employment certificate?หมายความว่าไงไม่มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น.. The Pianist (2002)
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ The Pianist (2002)
I didn't know you were in the certificate business.ฉันไม่รู้ว่านายหาใบอนุญาตได้ The Pianist (2002)
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
I thought the certificates'd save us.ผมนึกว่าใบอนุญาตจะช่วยเราได้ The Pianist (2002)
And your Spring Fling Queen, future co-chair of the Student Activities Board and winner of two gift certificates to the Walker Brothers Pancake House,แล้วคนที่ได้เป็นควีน ซึ่งในอนาคตจะต้อง เข้าร่วมเป็นสภานักเรียน ผู้ชนะจะได้บัตรของขวัญ Mean Girls (2004)
On behalf of the senior class, I'd like to present you with two gift certificates...ในนามของซีเนียร์คลาส ฉันอยากจะเสนอของขวัญรับรองให้เธอ Mean Girls (2004)
One gift certificate to the Walker Brothers Pancake House.ของขวัญอีกชิ้นรับรองจากบ้านแพนเค้กของพี่น้องบราเธอร์ส Mean Girls (2004)
Certificate of Admissionใบรับรองการเข้าเรียน 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
the employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17 Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Here, work certificates, nurse's aid.ใบรับรองการทำงาน ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อนของผมเป็นศัลยแพทย์ในคามิโอกะ Memoirs of a Geisha (2005)
Birth certificate.สูติบัตร Four Brothers (2005)
I compiled all the death certification for the burn victims, like you asked.ฉันรวบรวมใบมรณะบัตรของเหยื่อ ที่ถูกเผาอย่างที่คุณขอแล้ว The Key and the Clock (2006)
A death certificate.ใบมรณะบัตร Little Miss Sunshine (2006)
There's no father's name on her birth certificate.ในใบสูติบัตรของเธอไม่มีชื่อพ่อ Confession of Pain (2006)
You got like three months. Just get me a gift certificate at amazon.พี่มีเวลาอีก 3 เดือน แค่บัตรของขวัญเวบอเมซอนก็พอ There's Something About Harry (2007)
Remember to write me a certificate by the wayไม่เป็นรัยหรอกครับ ผมกำลังย้ายโรงเรียนเร็วๆนี้ครับ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
listen to me. i know you're stressed about this whole birth certificate thing. shh!ฟังนะ ฉันรู้ว่าเธอกำลังเครียด เกี่ยวกับเรื่องใบเกิดของเธอนี่ ชู่ววว How Betty Got Her Grieve Back (2007)
amanda found a birth certificate that said that fey sommers was her real mother.อแมนด้าเจอใบเกิด ที่บอกว่า เฟย์ ซอมเมอร์เป็นแม่แท้ ๆ ของเธอ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
"Let's see your high school equivalency certificate."ไหนเอาใบระเบียนเทียบผลการศึกษาดูซิ The Simpsons Movie (2007)
It's our birth certificates.หลักฐานการเกิดของพวกเรา Epic Movie (2007)
By giving myself abilities, I've signed my own death certificate.เพื่อทำให้ตัวเองมีความสามารถพิเศษ ฉันได้เซ็นใบ มรณบัตรแล้ว Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Funny thing is when I looked at your birth certificate...ตลกดีเนอะเมื่อฉันมอง ใบเกิดเธอ Chuck Versus the Cougars (2008)
But they all require hours for certification.เเต่มันต้องเรียนเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ใบอนุญาติ Turning Biminese (2008)
IT'S A DEATH CERTIFICATE.- เคลียร์! The Angel Maker (2008)
CERTIFICATE OF DEATH CASUE OF DEATH, DETAILS:มันลงทะเบียนโดยพ่อของเธอ The Instincts (2008)
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ Rise Up (2008)
I have a gift certificate to GrimaIdi's and I'm thinking double pepperoni.และฉันคิดว่าน่าจะเพิ่ม เพรพเพโรนี่อีกนะ It's a Wonderful Lie (2008)
Could I possibly get addresses of people who recently registered birth certificates?ผมขอที่อยู่ ของคนที่ขึ้นทะเบียนเด็กเกิดใหม่ได้ไหม Baby and I (2008)
The next thing I have a certificate from the hospital and a letter from his lawyer.ต่อมา มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล และจดหมายของทนายของเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Since it's toxic waste, certification, storage and transportation.- มีสัญญาให้ดูไหม? - ครับ กรณีของคุณน่าแปลกมาก Gomorrah (2008)
These are the escrow certificates of deposit.นี่เป็นสัญญาการโอนเงิน Duplicity (2009)
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร Emotional Rescue (2009)
No father listed on the birth certificate.ไม่ระบุชื่อบิดา ไม่มีใบแจ้งเกิด Jump the Shark (2009)
Yeah. I went down to city hall to get my marriage certificate,ใช่ พอดีผมไปที่อำเภอไปจดทะเบียนสมรส Marry Me a Little (2009)
Have you got my birth certificate? I need it to get a passport.สูติบัตรผมอยู่รึเปล่า ผมต้องใช้ทำพาสปอร์ต Nowhere Boy (2009)
It's $75, and you get a celestial map and a certificate.ราคา 75 ดอลล่า Nand คุณได้ แผนที่ท้องฟ้า และหนังสือรับรอง Did You Hear About the Morgans? (2009)
In recognition of the many contributions we at IPS have made to the advancement of criminal investigative sciences in recent years we are to receive a certificate of commendation from the National Police Agency.เรา,IPS ได้รับการยอมรับอย่างมากจากการช่วยเหลือ การสืบสวนคดีที่ผ่านๆมา กรมตำรวจจึงจะมีการมอบรางวัลให้กับเรา Episode #1.7 (2009)
Avalon's Harbinger certificate.ประกาศนียบัตรฮาบินเกอร์ของอเวลอน Harbingers in a Fountain (2009)
There's no birth certificate, no social security, no identity,nothing, until he was 6 years old.- 1975 ไม่มีใบแจ้งเกิด ไม่มีบัตรประกันสังคม ไม่มีหลักฐาน ไม่มีอะไรเลย ตั้งแต่เขาอายุ 6 ขวบ Haunted (2009)
I found my birth certificate.ผมเจอใบสูติบัตร ของผม Of Human Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certificatAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certificatCould you fill out the medical certificate for my son's school?
certificatCould you make out a certificate of health?
certificatFor people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.
certificatI forget to bring my health insurance certificate.
certificatIf you have a certificate of immunization, please bring it when you come.
certificatIf you have a medical certificate, bring it.
certificatLet me see your health insurance certificate.
certificatPlease attach a certificate of quality.
certificatShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
certificatWhen the articles of incorporation are complete it is essential to go to the notary public's office to undertake certification of the articles drawn up.
certificatYou have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates.
certificatYou shall receive two certificates of achievement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดทะเบียนสมรส[V] register a marriage certificate, Syn. จดทะเบียน, Ant. จดทะเบียนหย่า, หย่า, Example: ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ
การพิสูจน์[N] proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai definition: การแสดงให้เห็นจริง
สูติบัตร[N] birth certificate, Syn. ใบเกิด, Example: เขาเก็บสูติบัตรของลูกๆ ทุกคนไว้เป็นอย่างดี แม้จะล่วงเลยมา 40 กว่าปีแล้ว, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนเกิดแก่ผู้แจ้ง
ใบกองหนุน[N] certificate of reserve corps, See also: reserve certificate, Syn. สด. 8, Example: ผู้มีอายุ 22 ปี จะต้องมีใบกองหนุนแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองหนุน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัด ออกให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินที่มีอายุครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว, Notes: (กฎหมาย)
ใบกองเกิน[N] enroll certificate, Example: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน, Notes: (กฎหมาย)
ใบจอง[N] pre-emption certificate, Syn. ใบจับจอง, Example: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการจัดที่ดินให้ราษฎร โดยมีเงื่อนไขว่าจะออกใบจองได้ต่อเมื่อมีกฎหมายถอนสภาพที่ดินที่สงวนหวงห้ามต่างๆ เสียก่อน, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว ในเขตท้องที่ที่ยังมิได้ประกาศเขตสำรวจที่ดิน หรือในกรณีที่สภาพของที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกให้, Notes: (กฎหมาย)
ใบรับรอง[N] certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง
ประกาศนียบัตร[N] certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ใบสำคัญ[N] certificate, See also: identification papers, credentials, Syn. หลักฐาน, ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ, Example: ผมได้จ่ายเงินค่าที่พักของผมทดรองไปก่อนแล้วจึงจะเอาใบสำคัญไปเบิกเงินจากระทรวง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ
ใบหุ้น[N] share certificate, See also: stock certificate, Syn. ใบถือหุ้น, หุ้น, เอกสารถือหุ้น, Example: เขามอบใบหุ้นให้ผู้จัดการมรดกถือไว้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ใบสำคัญสำหรับหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการถือหุ้น
ใบสำคัญคู่จ่าย[N] duplicate, See also: copy certificate of payment, Example: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ใบสุทธิ[N] graduation certificate, See also: testimonial, school-leaving certificate, monk's identification card, certificate of honour, Syn. วุฒิบัตร, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, Example: การสมัครเข้าเรียนต้องแนบใบสุทธิกับใบสมัครด้วย, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
มรณบัตร[N] death certificate, Ant. สูติบัตร, Example: พี่ชายผมเอาใบมรณบัตรและใบต่างด้าวมาจัดการที่โรงพัก โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนตายแก่ผู้แจ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกสารสิทธิ์[N] title deed, See also: certificate of ownership, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีที่ทำกิน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: โฉนดที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ปวช.[N] vocational certificate, See also: Cert. In…, Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวส.[N] high vocational Certificate, Syn. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบหุ้น[n. exp.] (baihun) EN: share certificate   
ใบจับจอง[n. exp.] (bai japjøng) EN: pre-emption certificate   
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order   
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบกองเกิน[n. exp.] (bai køngkoēn) EN: enroll certificate   
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบภูมิลำเนา[n. exp.] (bai phūmilamnao) FR: certificat de domicile [m]
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprakan) EN: guarantee ; guarantee certificate   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ton kamnoēt) EN: certificate of origin ; C/O   FR: certificat d'origine [m]
ใบแสดงหลักฐาน[n. exp.] (bai sadaēng lakthān) EN: certificate   
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card   
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
ใบทะเบียน[n. exp.] (bai thabīen) EN: certificate   FR: certificat [m]
ใบทะเบียนสมรส[n. exp.] (bai thabīen somrot) EN: marriage certificate   FR: certificat de mariage [m]
ใบถือหุ้น[n. exp.] (bai theū hun) EN: share certificate   
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat rōk) EN: certificate of health   
บัตรเงินฝาก[n. exp.] (bat ngoenfāk) EN: certificate of deposit (CD)   
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title   FR: titre de propriété [m]
จดทะเบียนสมรส[n. exp.] (jotthabīen somrot) EN: register a marriage certificate   
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; contract   FR: certification [f]
การรับรองระบบ ISO[n. exp.] (kān raprøng rabop Iso) EN: ISO certification   FR: certification ISO [f]
การรับรองระบบมาตรฐาน[n. exp.] (kān raprøng rabop māttrathān) FR: certification standard [f]
การรับรองทางป่าไม้ [n. exp.] (kān raprøng thāng pāmāi) EN: forest certification   
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū raprøng) EN: certificate ; letter of recommendation   FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
หนังสือรับรองสุขภาพ[n. exp.] (nangseū raprøng sukkhaphāp) EN: health certification   
หนังสือสำคัญ [n. exp.] (nangseū samkhan) EN: credentials ; papers ; document ; certificate   FR: certificat [m]
หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติ[n. exp.] (nangseū samkhan kān plaēng sanchāt) EN: certificate of naturalization   FR: certificat de naturalisation [m]
หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย[n. exp.] (nangseū samkhan kān plaēng sanchāt pen Thai ) FR: certificat de naturalisation thaïlandaise [m]
หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน[n. exp.] (nangseū samkhan samrap thīdin) EN: land certificate   
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation   FR: légalisation [f]
ออกใบรับรอง[v. exp.] (øk bairaprøng) EN: issue a certificate   
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīyabat) EN: diploma ; certificate   FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp) EN: vocational certificate   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp chan sūng) EN: high vocational Certificate   
สำเนาทะเบียนบ้าน[n. exp.] (samnao thabīen bān) EN: house registration ; residence registration ; certificate of registration   FR: certificat de domiciliation [m]
สำเนาทะเบียนสมรส[n. exp.] (samnao thabīen somrot) EN: marriage certificate ; marriage licence (Am.)   
สูติบัตร[n.] (sūtibat) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTIFICATE    S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T
CERTIFICATES    S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T S
CERTIFICATION    S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
CERTIFICATIONS    S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
DECERTIFICATION    D IY0 S ER2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
RECERTIFICATION    R IY2 S ER0 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certificate    (n) sˈətˈɪfɪkət (s @1 t i1 f i k @ t)
certificate    (v) sˈətˈɪfɪkɛɪt (s @1 t i1 f i k ei t)
certificated    (v) sˈətˈɪfɪkɛɪtɪd (s @1 t i1 f i k ei t i d)
certificates    (n) sˈətˈɪfɪkəts (s @1 t i1 f i k @ t s)
certificates    (v) sˈətˈɪfɪkɛɪts (s @1 t i1 f i k ei t s)
certificating    (v) sˈətˈɪfɪkɛɪtɪŋ (s @1 t i1 f i k ei t i ng)
certification    (n) sˌɜːʴtɪfɪkˈɛɪʃən (s @@2 t i f i k ei1 sh @ n)
certifications    (n) sˌɜːʴtɪfɪkˈɛɪʃənz (s @@2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
证书[zhèng shū, ㄓㄥˋ ㄕㄨ, / ] credentials; certificate, #4,305 [Add to Longdo]
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
凭证[píng zhèng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] certificates (investments), #9,184 [Add to Longdo]
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] certificate (of prize, degree, diploma etc), #25,120 [Add to Longdo]
证明书[zhèng míng shū, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] certificate, #36,220 [Add to Longdo]
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables), #71,207 [Add to Longdo]
包票[bāo piào, ㄅㄠ ㄆㄧㄠˋ, ] guarantee certificate, #116,837 [Add to Longdo]
凭照[píng zhào, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄠˋ, / ] certificate; license, #213,357 [Add to Longdo]
出生证[chū shēng zhèng, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ, / ] birth certificate; CL:張|张[zhang1] [Add to Longdo]
出生证明书[chū shēng zhèng míng shū, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] birth certificate; CL:張|张[zhang1] [Add to Longdo]
房产证[fáng chǎn zhèng, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] title deeds; certificate of property ownership [Add to Longdo]
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate) [Add to Longdo]
票券[piào quàn, ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˋ, ] a voucher; a share (certificate) [Add to Longdo]
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] a bond (banking); a share certificate; a unit trust [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abnahme {f}certification; inspection [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}; Aktienurkunde {f}stock certificate [Am.]; share certificat [Br.] [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}stock certificate [Add to Longdo]
Anteilschein {m} | Anteilscheine {pl}share certificate | share certificates [Add to Longdo]
Arbeitsbescheinigung {f} | Arbeitsbescheinigungen {pl}certificate of employment | certificates of employment [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Ausfuhrbescheinigung {f}; Exportbescheinigung {f}export certificate [Add to Longdo]
Berechtigungsschein {m}qualification certificate [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}; Beurkundung {f}; Schein {m} | Bescheinigungen {pl}certification; certificate | certifications [Add to Longdo]
Bestätigungsvermerk {m}; Prüfungsbericht {m}audit certificate [Add to Longdo]
Erbschein {m}; Erbnachweis {m}certificate of inheritance [Add to Longdo]
Führerzeugnis {n} | Führerzeugnisse {pl}certificate of good conduct | certificates of good conduct [Add to Longdo]
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record) [Add to Longdo]
Geburtsschein {m}birth certificate [Add to Longdo]
Geburtsurkunde {f}birth certificate [Add to Longdo]
Handelsregisterauszug {m}certificate of registration (in the commercial register) [Add to Longdo]
Heiratsurkunde {f}marriage-certificate [Add to Longdo]
Impfschein {m} | Impfscheine {pl}certificate of vaccination | certificates of vaccination [Add to Longdo]
Inbetriebnahmeprotokoll {n}commissioning certificate [Add to Longdo]
Jahresbescheinigung {f}annual tax certificate [Add to Longdo]
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein {m}; Kfz-Schein {m}motor vehicle registration certificate; vehicle registration document; car license [Am.] [Add to Longdo]
Krankenschein {m}health insurance certificate [Add to Longdo]
Krankmeldung {f} (ohne ärztliches Attest)self-certification [Br.] [Add to Longdo]
Leistungsnachweis {m}proficiency certificate [Add to Longdo]
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate [Add to Longdo]
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate [Add to Longdo]
Patenturkunde {f}patent certificate [Add to Longdo]
Prüfbescheinigung {f}review certification; test certificate [Add to Longdo]
Scheidungsurkunde {f}divorce certificate [Add to Longdo]
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate [Add to Longdo]
Sterbeurkunde {f}death certificate [Add to Longdo]
Taufschein {m} | Taufscheine {pl}certificate of baptism | certificates of baptism [Add to Longdo]
Totenschein {m}death certificate [Add to Longdo]
Trauschein {m}marriage certificate [Add to Longdo]
Übergabeprotokoll {n}completion certificate [Add to Longdo]
Validierungszertifikat {n}validation certificate [Add to Longdo]
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate [Add to Longdo]
Waffenschein {m} | Waffenscheine {pl}fire arm certificate | fire arm certificates [Add to Longdo]
Werksbescheinigung {f}certificate of compliance with the order [Add to Longdo]
Werkszertifikat {n} | Werkstätten {pl}factory certificate | workshops [Add to Longdo]
Wiederausfuhrbescheinigung {f}re-exportation certificate [Add to Longdo]
Zertifikat {n}certificate [Add to Longdo]
attestierendcertificating [Add to Longdo]
bescheinigento certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
ギフトカード[, gifutoka-do] (n) gift card; gift certificate [Add to Longdo]
ギフト券[ギフトけん, gifuto ken] (n) gift certificate; gift voucher [Add to Longdo]
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
サーティフィケート;サーティフィケイト;サティフィケット[, sa-teifike-to ; sa-teifikeito ; sateifiketto] (n) certificate [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal [Add to Longdo]
仮株券[かりかぶけん, karikabuken] (n) scrip; interim certificate [Add to Longdo]
仮免状[かりめんじょう, karimenjou] (n) temporary certificate [Add to Longdo]
課税証明書[かぜいしょうめいしょ, kazeishoumeisho] (n) tax declaration certificate [Add to Longdo]
会員証[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate [Add to Longdo]
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate [Add to Longdo]
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
外国人登録証明書[がいこくじんとうろくしょうめいしょ, gaikokujintourokushoumeisho] (n) certificate of alien registration; alien registration card [Add to Longdo]
確かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
確認書[かくにんしょ, kakuninsho] (n) certificate [Add to Longdo]
学位記[がくいき, gakuiki] (n) diploma; testamur; graduation certificate [Add to Longdo]
株券[かぶけん, kabuken] (n) stock certificate; (P) [Add to Longdo]
居住証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence [Add to Longdo]
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon [Add to Longdo]
極め書き;極書き;極め書;極書[きわめがき, kiwamegaki] (n) certificate [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons [Add to Longdo]
型式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification [Add to Longdo]
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance [Add to Longdo]
健康証明書[けんこうしょうめいしょ, kenkoushoumeisho] (n) health certificate [Add to Longdo]
健康診断書[けんこうしんだんしょ, kenkoushindansho] (n) (See 健康診断) health certificate [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) [Add to Longdo]
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate [Add to Longdo]
建築確認[けんちくかくにん, kenchikukakunin] (n) building certification; building confirmation [Add to Longdo]
検案書[けんあんしょ, ken'ansho] (n) certificate of post-mortem [Add to Longdo]
検査証明書[けんさしょうめいしょ, kensashoumeisho] (n) inspection certificate [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] (n,vs) official certification; approval; inspection; (P) [Add to Longdo]
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
権利書[けんりしょ, kenrisho] (n) title deed; certificate of title [Add to Longdo]
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release [Add to Longdo]
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate [Add to Longdo]
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification [Add to Longdo]
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married [Add to Longdo]
在学証明書[ざいがくしょうめいしょ, zaigakushoumeisho] (n) certificate of student status; student ID card [Add to Longdo]
在職証明書[ざいしょくしょうめいしょ, zaishokushoumeisho] (n) certificate of employment [Add to Longdo]
在籍証明書[ざいせきしょうめいしょ, zaisekishoumeisho] (n) certificate of enrollment; certificate of (school) registration [Add to Longdo]
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status [Add to Longdo]
死体検案書[したいけんあんしょ, shitaiken'ansho] (n) post-mortem certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
証明機関[しょうめいきかん, shoumeikikan] certification authority [Add to Longdo]
証明証[しょうめいしょう, shoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]
証明証経路[しょうめいしょうけいろ, shoumeishoukeiro] certification path [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]
利用者証明証[りようしゃしょうめいしょう, riyoushashoumeishou] user certificate, certificate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certificate \Cer*tif"i*cate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Certificated}; p. pr. & vb. n. {Certificating}.] [See
   {Certify}.]
   [1913 Webster]
   1. To verify or vouch for by certificate.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with a certificate; as, to certificate the
    captain of a vessel; a certificated teacher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 certificated \certificated\ adj.
   officially documented; -- of people.
 
   Syn: credentialed, documented.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certificated
   adj 1: furnished with or authorized by a certificate:
       "certificated teachers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top