ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cereal

S IH1 R IY0 AH0 L   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cereal-, *cereal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cereal[N] ธัญพืช
cereal[N] เมล็ดธัญพืช, Syn. grain, seed, corn
cereal[N] อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม), Syn. breakfast cereal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cereal(เซีย'เรียล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ข้าวหรือเมล็ดข้าว -Conf. serial

English-Thai: Nontri Dictionary
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cereal Grainเมล็ดพืช [การแพทย์]
Cerealsซีเรียล,ข้าว;เมล็ดพืช;ธัญพืช [การแพทย์]
Cereals, Babyข้าวผงของเด็กอ่อน [การแพทย์]
Cereals, Baleyข้าวผงของเด็กอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a drogan's decoder wheel? they put these into cereal boxes for kids.วงล้อถอดรหัส Drogan ที่แถมมากับกล่องอาหารซีเรียล Spies Like Us (1985)
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่ *batteries not included (1987)
Dry cereal from a box and black coffee.ซีเรียลเปล่าๆกับกาแฟดำ The O.C. (2003)
Say, like, breakfast cereal?อย่างซีเรียลมื้อเช้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Do you have any idea what breakfast cereal's made of?รู้บ้างเปล่าว่าซีเรียลทำจากอะไร Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- You don't like the cereal?- หนูไม่ชอบซีเรียลเหรอ The Astronaut Farmer (2006)
Yeah, but one piece of a cereal.ค่ะ แต่มีซีเรียลอยู่หนึ่งชิ้น The Astronaut Farmer (2006)
One piece of a cereal. Okay, we gotta get that. Oh, there we go.ซีเรียลหนึ่งชิ้น โอเค เราจะเอามันออก เอาออกแล้ว The Astronaut Farmer (2006)
I don't put milk on my cereal anymore, and it's your fault.พ่อไม่ใส่นมในซีเรียลพ่ออีกแล้ว นั่นความผิดหนูเลย The Astronaut Farmer (2006)
- I don't put milk on my cereal.- หนูก็ไม่ใส่นมในซีเรียลหนู The Astronaut Farmer (2006)
They gotta get me some cereal.พวกเขาให้ผมกินซีเรียล The Astronaut Farmer (2006)
i meant cereal,baby.- แม่หมายถึงซีเรียลน่ะจ้ะ Morning Comes (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cerealFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธัญ[N] grain, See also: cereal, corn, seed, maize, Syn. ข้าวเปลือก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธัญญาหาร[N] rice, See also: cereals, Thai definition: อาหารคือ ข้าวเปลือก, Notes: (บาลี)
ธัญพืช[N] cereal, See also: grain, coriander, Example: มีธัญพืชขึ้นเต็มไปหมดบริเวณเชิงเขาฝั่งตะวันออก, Thai definition: พืชล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ให้เมล็ดเป็นอาหารหลัก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เมล็ดธัญพืช[N] cereal, Syn. ธัญญาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมล็ดธัญพืช[n. exp.] (malet thanyapheūt) EN: cereal   FR: céréale [f]
ธัญญาหาร[n.] (thanyāhān) EN: food grain ; rice ; cereals   FR: céréales [fpl]
ธัญพืช[n.] (thanyapheūt) EN: cereal ; grain ; coriander   FR: céréale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREAL    S IH1 R IY0 AH0 L
CEREALS    S IH1 R IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cereal    (n) sˈɪəʴrɪəʴl (s i@1 r i@ l)
cereals    (n) sˈɪəʴrɪəʴlz (s i@1 r i@ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] cereal; grain, #10,089 [Add to Longdo]
谷物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, / ] cereal; grain, #21,941 [Add to Longdo]
谷类[gǔ lèi, ㄍㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] cereal; grain, #37,876 [Add to Longdo]
禾谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] cereal; food grain [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getreidearten {pl}cereal crop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
シリアル;シリヤル[, shiriaru ; shiriyaru] (adj-na,n,adj-no) (1) serial; (2) cereal [Add to Longdo]
セリアル[, seriaru] (n) cereal [Add to Longdo]
禾穀類[かこくるい, kakokurui] (n) cereal crops [Add to Longdo]
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals) [Add to Longdo]
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation [Add to Longdo]
穀食[こくしょく, kokushoku] (n,vs,adj-no) cereal diet; grain-eating [Add to Longdo]
穀物[こくもつ, kokumotsu] (n,adj-no) grain; cereal; corn; (P) [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
粒食[りゅうしょく, ryuushoku] (n) eating rice; (cereal) grains [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cereal \Ce"re*al\, a. [L. Cerealis pert. to Ceres, and hence, to
   agriculture. See {Ceres}.]
   Of or pertaining to the grasses which are cultivated for
   their edible seeds (as wheat, maize, rice, etc.), or to their
   seeds or grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cereal \Ce"re*al\ n.
   Any grass cultivated for its edible grain, or the grain
   itself; -- usually in the plural.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cereal
   adj 1: made of grain or relating to grain or the plants that
       produce it; "a cereal beverage"; "cereal grasses"
   n 1: grass whose starchy grains are used as food: wheat; rice;
      rye; oats; maize; buckwheat; millet [syn: {cereal}, {cereal
      grass}]
   2: foodstuff prepared from the starchy grains of cereal grasses
     [syn: {grain}, {food grain}, {cereal}]
   3: a breakfast food prepared from grain

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 cereal
  grain

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top