Search result for

cens

(131 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cens-, *cens*, cen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cense[VT] จุดธูป
censer[N] กระถางธูป, Syn. thurible
censor[N] คนจับผิด, Syn. faultfinder
censor[N] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
censor[VT] ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censor[N] ผู้ควบคุมความประพฤติ
census[N] การสำรวจจำนวนประชากร, Syn. nosecount, count, statistics
census[VT] สำรวจจำนวนประชากร
censure[N] การตำหนิ, See also: การติเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censer(เซน'เซอะ) n. กระถางรูป,ภาชนะเผาเครื่องกำยาน
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
ascensive(อะเซน'ซิฟว) adj. ซึ่งขึ้น,เกี่ยวกับทางขึ้น, Syn. ascending, rising ###A. falling

English-Thai: Nontri Dictionary
censer(n) กระถางธูป
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์, การตรวจพิจารณาข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorship, motion-pictureการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censure, vote ofการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
census areaพื้นที่สำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censorshipการเซ็นเซอร์ [TU Subject Heading]
Censusสำมะโน [เศรษฐศาสตร์]
Censusสำมะโนประชากร [TU Subject Heading]
Censusสำมะโน
เป็นการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งด้วยวิธีแจงนับ เช่น สำมะโนประชากร (population census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะของประชากรในเวลาใดเวลาหนึ่ง ประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ จะต้องถูกแจงนับเป็นเวลาเดียวกัน จึงจะเรียกว่า สำมะโนทั่วไป (general census) คำว่าสำมะโนนั้นจะหมายถึง การแจงนับประชากรที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในพื้นที่กำหนด เพื่อให้สามารถมีการ ครอบคลุมครบถ้วน (complete coverage) ส่วนการทำสำมะโนระดับจุลภาค (micro census) เป็นการแจงนับประชากรที่เลือกตัวอย่างมาอีกที่หนึ่ง แต่จะมีขนาดตัวอย่างใหญ่มาก และจัดอยู่ในประเภทการสำรวจตัวอย่าง (sample survey) ภายหลังการทำสำมะโนอาจมีการสำรวจหลังการสำมะโน (post-enmeration survey) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการแจงนับ  [สิ่งแวดล้อม]
Censusการสำมะโน,สำมะโนประชากร,การทำสำมะโนประชากร [การแพทย์]
censusการสำมะโน, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรในเรื่องที่สนใจศึกษา เช่น สำมะโนประชากรของประเทศไทย เป็นการนับจำนวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในประเทศ จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ และสนใจศึกษา  เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Census Family ครอบครัวสำมะโน
ในเชิงสถิติหมายถึง สมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือด้วยการสมรส ครอบครัวเชิงสถิติจะไม่ประกอบด้วยครัวเรือน มากกว่าหนึ่งครัวเรือน แต่ครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนอาจจะประกอบ ด้วยมากกว่าหนึ่งครัวเรือนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Census Operation การดำเนินการสำมะโน
ประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดพื้นที่สำมะโน (census area) กำหนดเขตแจงนับ (enumeration district) การกำหนดชุมรุมอาคาร (block) ภายในเขตแจงนับ แต่ละเขตแจงนับอาจมีมากกว่าหนึ่งชุมรุมอาคาร ชุมรุมอาคารหนึ่งๆ ประกอบด้วย กลุ่มของอาคารซึ่งมักจะอยู่ในระยะที่เดินไปมาได้โดยไม่ต้องข้ามถนน หรืออาจเป็นบริเวณที่มีขอบเขตล้อมรอบพอควร เขตสำมะโนภายในเมืองใหญ่อาจแบ่งเป็นเขตทางสถิติ เรียกว่า เขตสำมะโน (census trat) ภายในเขตสำมะโนหนึ่งอาจประกอบด้วยเขตแจงนับหลายเขต [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
censorable ในลักษณะที่น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, I'm cool with censorship. I know the American people love that.นี่จะเซ็นเซอร์ก็เชิญเลย ฉันรู้ว่าคนอเมริกันชอบแบบนี้ Vantage Point (2008)
No history of mental illness, no censures.ไม่มีประวัติการป่วยทางจิตใจ Demonology (2009)
Now you can fire me, you can censor me--คุณจะไล่ผมออกก็ได้ หรือไม่ก็เซ็นเซอร์ผม Shanghai (2010)
Well, even so, Madam President, you have to be aware, they'll accuse you of censoring the press.งั้น อย่างไรก็ตาม ท่าน ปธน. ท่านต้องตระหนักว่า พวกเขาอาจกล่าวโทษท่าน ว่าขัดขวางการนำเสนอของสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
If you lived here, you must be on the census.ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆ มันก็ต้องมีชื่อคุณในสำมะโนครัว Johari Window (2010)
About these census numbers.เรื่องสำมะโนครัวนี่ Johari Window (2010)
you still stuck on that census data?ยังดูข้อมูลสำมะโนครัวอยู่อีกเหรอ Johari Window (2010)
Censor me a while to come back, etc.ข้าถามหน่อยนะครับ ท่านมีเคล็ดลับอะไรถึงอยู่ได้นานขนาดนี้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
But did you know that the U.S. census believe that by 2030 the majority of Americans will use Spanish as their first language?แต่รู้มั้ยว่า สัมมโนครัวอเมริกัน คาดการณ์ว่าปี 2030 อเมริกันส่วนใหญ่จะใช้ภาษาสเปน เป็นภาษาแรก The Spanish Teacher (2012)
1.7 million Williams's at the time of the 2000 census.1.7 ล้าน วิลเเกรม นั้นคือเวลา จากการสำรวจประชากร ปี 2000 Fast Times (2012)
Did you write a song subject to censoring again? No!ไม่ใช่ว่านายแต่งเพลงที่ต้องเซนเซอร์อีกแล้วนะ? Episode #1.2 (2012)
If you're from the census, you take me off your list!หากคุณกำลังจากการสำรวจสำมะโนประชากร คุณพาฉันออกจากรายการของคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cens"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."
censIn the United States there is a census every ten years.
censThe result of the census led the left wing to believe that their policy was wrong.
censHe censured me for what I had done.
censWill you screen me from public censure?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิพากษ์วิจารณ์[V] criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
สำมะโนประชากร[N] census, Example: ในประเทศไทยมีการทำสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของราษฎรทุกคนในทุกครัวเรือน ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ
สำมะโนครัว[N] census, Syn. สำมะโนประชากร, Example: จะต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการสำรวจสำมะโนครัวของพื้นที่, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
สำมะโน[N] census, Example: ปัจจุบันมีเครื่องแสดงผลลัพธ์ของการสำรวจสำมะโนตามแหล่งชุมชนต่างๆ, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับจากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ, Notes: (กฎหมาย)
ตะคัน[N] censer, See also: earthen receptacle for burning, ancient dish-shaped clay receptacle used as a lamp, or for, Example: เราใช้ตะคันมาใส่เทียนอบสำหรับอบขนมหรืออบน้ำหอม, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจาน สำหรับวางเทียนอบหรือเผากำยานเมื่อเวลาอบน้ำทำน้ำอบไทยเป็นต้น หรือใช้ใส่น้ำมันตามไฟต่างตะเกียง
ติติง[V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ทะเบียนสำมะโนครัว[N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนบ้าน, สำมะโนครัว, Example: ทะเบียนสำมะโนครัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ใช้แสดงเมื่อจะรับมรดก, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
ทะเบียนบ้าน[N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนสำมะโนครัว, ใบสำมะโนครัว, สำมะโนครัว, Example: บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน, Notes: (กฎหมาย)
การติ[N] condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ครหา[V] blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
ใบอนุมัติ[n. exp.] (bai anumat) EN: licence ; license (Am.)   
ใบอนุญาตขับขี่ [n. exp.] (bai anuyāt khapkhī) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt khaprot) EN: driving licence ; driving license (Am.)   FR: permis de conduire [m]
ใบสำมะโนครัว[n. exp.] (bai sammanōkhrūa) EN: census   
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
กำยาน[n.] (kamyān) EN: gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoides ; styrax benzoin   FR: benjoin [m] ; styrax [m] ; encens [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CENSER    S EH1 N S ER0
CENSOR    S EH1 N S ER0
CENSUS    S EH1 N S AH0 S
CENSORS    S EH1 N S ER0 Z
CENSURE    S EH1 N SH ER0
CENSURED    S EH1 N SH ER0 D
CENSUSES    S EH1 N S AH0 S AH0 Z
CENSORED    S EH1 N S ER0 D
CENSORING    S EH1 N S ER0 IH0 NG
CENSORSHIP    S EH1 N S ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censer    (n) (s e1 n s @ r)
censor    (v) (s e1 n s @ r)
census    (n) (s e1 n s @ s)
censers    (n) (s e1 n s @ z)
censors    (v) (s e1 n s @ z)
censure    (v) (s e1 n sh @ r)
censored    (v) (s e1 n s @ d)
censured    (v) (s e1 n sh @ d)
censures    (v) (s e1 n sh @ z)
censuses    (n) (s e1 n s @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license [Add to Longdo]
インセンス[, insensu] (n) incense [Add to Longdo]
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口普查[rén kǒu pǔ chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census [Add to Longdo]
人口调查[rén kǒu diào chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] census [Add to Longdo]
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register [Add to Longdo]
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey [Add to Longdo]
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ, / ] censure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top