Search result for

cats

(54 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cats-, *cats*, cat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catsup[N] ซอสมะเขือเทศ, Syn. cetchup, ketchup, tomato ketchup
catsuit[N] ชุดเสื้อกางเกงติดกันรัดรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catsup(เคท'ซัพ) n. ดูkatchup

English-Thai: Nontri Dictionary
catspaw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catsแมว [TU Subject Heading]
Catsแมว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cats!นี่แหละแมว Bolt (2008)
Crazy is hearing voices, talking to cats, dating Paula Abdul.คนบ้าคือคนที่ได้ยินเสียงแว่ว พูดกับแมว เดทกับพอลล่า อับดุล Superhero Movie (2008)
Should do fine against cats.มันกันแมวได้ดีน่ะ The Dark Knight (2008)
It's raining cats, dogs, and Democrats out there, so this had better be worth it;ฝนตกหนักมาก แล้วพวกเรียกร้องสิทธิก็อยู่เต็มไปหมด หวังว่าเรื่องที่เขาจะพูดมันจะน่าสนใจพอนะ Changeling (2008)
- You like cats?- เธอชอบแมวหรอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- And he likes cats, like me. - Yep.เขาก็ชอบแมวเหมือนฉันด้วย ใช่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Robbie loves cats and so do I. So, when he finds out Angus is missing...ร็อบบี้ชอบแมวมาก ฉันก็ชอบ พอเขารู้ว่าแองกัสหายไป... Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
See all these cats in here?เห็นพวกคนที่อยู่ที่นี่มั้ย? Fast & Furious (2009)
I hate cats.แปลกนะ เฮคูบ้ามันน่ารักออก Drag Me to Hell (2009)
You know how cats are, they come and go.คูณก็รู้ว่าแมวเป็นยังไง มันไปๆ มาๆ Drag Me to Hell (2009)
Something about it, like catnip for cats. Only a lot more intense.บางอย่างเกี่ยวกับมัน เหมือนใบที่แมวมันชอบกิน เพียงแต่มันค่อนข้างจะเข้มข้นเลยทีเดียว District 9 (2009)
I also love cats, gardening, and romantic picnics. "ยังรักแมว ทำสวน และปิคนิคแสนหวานอีกด้วย" The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catsMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
catsCats have a dread of water.
catsHow many cats are there in this house?
catsI like both dogs and cats.
catsI have a dog and two cats.
catsCats were domesticated by the Egyptians.
catsBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
catsWe keep three cats, a black one and two white ones.
catsAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.
catsI like dogs better than cats, because the former are more faithful than the latter.
catsGreedy cats are out for a fast buck.
catsCats arch their back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
ซอสมะเขือเทศ[n.] (søt makheūathēt) EN: ketchup ; catsup (Am.)   FR: sauce tomate [f] ; ketchup [m]
อยู่แบบทะเลาะวิวาท[xp] (yū baēp thalǿ wiwāt) EN: lead a cat-and-dog life ; be fighting like cats and dogs   FR: se battre comme chien et chat

CMU English Pronouncing Dictionary
CATS    K AE1 T S
CATSUP    K EH1 CH AH0 P
CATSKILL    K AE1 T S K IH2 L
CATSKILLS    K AE1 T S K IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cats    (n) (k a1 t s)
catsup    (n) (k a1 t s @ p)
catsups    (n) (k a1 t s @ p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan) [Add to Longdo]
イモリザメ属[イモリザメぞく, imorizame zoku] (n) Parmaturus (genus containing 9 species of catshark in the family Scyliorhinidae) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CATS
     CodeWarrior Analysis Tools
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (s.) , -es
 
 1. (sonek) (çoğ.)ul eki: cat, cats
 2. glass, glasses.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top