ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casuistry

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casuistry-, *casuistry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casuistry[N] การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casuistry (n) kˈæzjuɪstriː (k a1 z y u i s t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casuistry \Cas"u*ist*ry\, a.
   1. The science or doctrine of dealing with cases of
    conscience, of resolving questions of right or wrong in
    conduct, or determining the lawfulness or unlawfulness of
    what a man may do by rules and principles drawn from the
    Scriptures, from the laws of society or the church, or
    from equity and natural reason; the application of general
    moral rules to particular cases.
    [1913 Webster]
 
       The consideration of these nice and puzzling
       question in the science of ethics has given rise, in
       modern times, to a particular department of it,
       distinguished by the title of casuistry. --Stewart.
    [1913 Webster]
 
       Casuistry in the science of cases (i.e., oblique
       deflections from the general rule).  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Sophistical, equivocal, or false reasoning or teaching in
    regard to duties, obligations, and morals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casuistry
   n 1: argumentation that is specious or excessively subtle and
      intended to be misleading
   2: moral philosophy based on the application of general ethical
     principles to resolve moral dilemmas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top