ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carious

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carious-, *carious*, cariou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carious[ADJ] ที่ผุกร่อน, Syn. decayed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carious(แคร์'เรียส) adj. ผุ,กร่อน, See also: cariosity n. ความผุ,ความกร่อน cariousness n. ความผุ,ความกร่อน, Syn. decayed
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
vicarious(ไวแค'เรียส) adj. เป็นตัวแทน,ทดแทนคนอื่น,แทนคนอื่น,รู้สึกแทนคนอื่น,เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของอีกอวัยวะหนึ่ง, See also: vicariousness n., Syn. sympathetic,surrogate,indirect ###A. direct,persona

English-Thai: Nontri Dictionary
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carious Processกระบวนการของการเกิดฟันผุ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรับผิดในการกระทำของผู้อื่น[n. exp.] (khwām rapphit nai kān kratham khøng phū eūn) EN: vicarious liability   
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carious    (j) kˈɛəʴrɪəʴs (k e@1 r i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction [Add to Longdo]
代務[だいむ, daimu] (n,vs) vicarious management [Add to Longdo]
追体験[ついたいけん, tsuitaiken] (n,vs) vicarious experience [Add to Longdo]
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
風前の灯;風前のともし火;風前のともしび;風前の灯火[ふうぜんのともしび, fuuzennotomoshibi] (n) precarious situation; precarious state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Carious \Ca"ri*ous\, a. [L. cariosus, fr. caries dacay.]
     Affected with caries; decaying; as, a carious tooth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  carious
      adj 1: (of teeth) affected with cavities or decay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top