ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cardiovascular

K AA2 R D IY0 OW0 V AE1 S K Y AH0 L ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardiovascular-, *cardiovascular*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cardiovascular-หัวใจร่วมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiovascular systemระบบหัวใจหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Cardiovascular Agentsหัวใจและหลอดเลือด,ยาออกฤทธิ์ต่อ [การแพทย์]
Cardiovascular diseasesโรคหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Cardiovascular Diseasesหัวใจและหลอดเลือด, [การแพทย์]
Cardiovascular Drugsยาสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiovascular Effectผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิตผลต่อหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiovascular Fitness Testการทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนของโลหิต [การแพทย์]
Cardiovascular Malformationsความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiovascular Risk Profile, Totalเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiovascular Surgeryการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The atmosphere around the Technodrome would be toxic to anyone with a standard cardiovascular system.บรรยากาศรอบเทคโนโดรมเป็นพิษ ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทั่วไป Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The cardiovascular system is the most complex structureระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด คือโครงสร้างที่ซับซ้อนที่สุด A Whiff of Sulfur (2013)
Three decades of teaching and critical research, chief of cardiac surgery, a leader in the field of heart transplants, a pioneer in off-pump bypass cardiovascular surgery.3 ทศวรรษแห่งการสอน และการวิจัยอย่างเจาะลึก หัวหน้าแห่งการศัลยศาสตร์หัวใจ In Extremis (2013)
"and cardiovascular dysfunction."และหลอดเลือดหัวใจจะทำงานผิดปกติ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
I'm also planning to begin an exercise regimen designed to strengthen my cardiovascular system.ฉันเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วด้วย เพื่อทำให้ระบบหมุนเวียนหัวใจแข็งแรงขึ้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Cross-training. Better cardiovascular workout.ครอสเทรนนิ่งไง ออกกำลังกายที่ดีกับหัวใจมากกว่า Under the Gun (2010)
Though you are thinner now, which is better for your cardiovascular system.ถึงแม้ว่าคุณจะผอมลง /N ซึ่งก็ดีกับคุณ ดีกับระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณ The Death of the Queen Bee (2010)
Call cardiovascular She stopped breathing- เช็คอัตราการเต้นของหัวใจ - เธอไม่หายใจแล้วค่ะ Windstruck (2004)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคหลอดเลือดหัวใจ[n. exp.] (rōk løtleūat hūajai) EN: cardiovascular disease   FR: maladie cardio-vasculaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARDIOVASCULAR    K AA2 R D IY0 OW0 V AE1 S K Y AH0 L ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular, #9,533 [Add to Longdo]
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] cardiovascular disease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心血管[しんけっかん, shinkekkan] (adj-f) cardiovascular [Add to Longdo]
心血管系[しんけっかんけい, shinkekkankei] (n) cardiovascular system [Add to Longdo]
心血管疾患[しんけっかんしっかん, shinkekkanshikkan] (n) cardiovascular disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cardiovascular \cardiovascular\ adj.
   Of or pertaining to or involving the heart and blood vessels;
   as, cardiovascular conditioning.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cardiovascular
   adj 1: of or pertaining to or involving the heart and blood
       vessels; "cardiovascular conditioning"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top