ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cardboard

K AA1 R D B AO2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardboard-, *cardboard*, cardboar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardboard(n) กระดาษแข็ง, Syn. pasteboard
cardboard city(n) พื้นที่สำหรับผู้ที่ที่ไม่มีบ้านอยู่และต้องใช้กล่องกระดาษเพื่อกันความหนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardboard(คาร์ด'บอร์ด) n. กระดาษแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cardboard(n) กระดาษแข็ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Martin, it's just a hoax. There are two kids with a cardboard fin.มาร์ติน เป็นการเล่นตลกน่ะ เด็กสองคนเล่นกระโโงปลอม Jaws (1975)
Well, if you... hadn't shown up in your stupid little cardboard spaceship and taken away everything...ดี ถ้านาย... ไม่โชว์ความบ้าของนายบนยานอวกาศเล็กๆนั่น และก็เอาทุกๆอย่างไปหมดนะ... Toy Story (1995)
- And put a piece of cardboard ...- แล้วยังเอากระดาษแข็ง... As Good as It Gets (1997)
–With the recruits? –Yes, he's living out of cardboard boxes.กับทหาร ใช่เข้าอยู่ที่นั่น Hot Fuzz (2007)
I met some girl at a coffee shop, And we made jokes about the little cardboard thingsแล้วเราก็ยิงมุขตลกใส่กัน The Ten (2007)
Only to leave a cardboard box behind.เหลือไว้แค่กระดาษลัง Departures (2008)
Big fish little fish cardboard boxปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Big fish little fish cardboard box Fill the trolley fillปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ เติมตะกร้าให้เต็ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I spent many childhood years capturing them with nets, putting them in glass jars, sticking pins through them, mounting them on corrugated cardboard with Dymo labels underneath, identifying the genus and species.สมัยเด็ก ๆ ฉันใช้ที่ดักแมลง จับมันแล้วใส่ไว้ในโหลแก้ว The Jiminy Conjecture (2009)
Very thin cardboard on asphalt?เป็นรอยแผ่นแอสฟัลต์ ที่บางมากๆ The Bones That Weren't (2010)
Well, I am wearing a $6, 000 suit, and you spent 3 days making cardboard robot armor.ฉันกำลังใส่สูทมูลค่า $6, 000 ขณะที่เธอใส่ชุดเกราะหุ่นกระดาษแข็ง ที่ใช้เวลาทำ 3 วัน Epidemiology (2010)
Wanna build a cardboard submarine?พูดเป็นเล่น Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cardboardFor some people, home is a cardboard carton in Tokyo.
cardboardInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
cardboardOutside the school, she saw people with no homes living in cardboard boxes.
cardboardPrepare five postcard sized pieces of cardboard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษแข็ง(n) cardboard, See also: paper board, pulp board, millboard, Example: ฉันตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสัตว์หลายชนิดให้น้องเป็นของเล่น, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษแข็ง[kradātkhaeng] (n) EN: cardboard ; hard board  FR: carton [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARDBOARD K AA1 R D B AO2 R D
CARDBOARDS K AA1 R D B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cardboard (n) kˈaːdbɔːd (k aa1 d b oo d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸板[zhǐ bǎn, ㄓˇ ㄅㄢˇ,   /  ] cardboard #30,300 [Add to Longdo]
硬纸[yìng zhǐ, ㄧㄥˋ ㄓˇ,   /  ] cardboard; stiff paper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktendeckelkarton { m }cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Karton { m }; Pappkarton { n }; Schachtel { f } | Kartons { pl }; Pappkartons { pl }; Schachteln { pl }cardboard box; carton | cartons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボール[bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P) #2,250 [Add to Longdo]
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n, ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P) #7,699 [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
ボール紙[ボールがみ, bo-ru gami] (n) cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
ボール箱[ボールばこ, bo-ru bako] (n) cardboard box; carton [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
厚紙[あつがみ, atsugami] (n) cardboard; thick paper; (P) [Add to Longdo]
色紙[しきし, shikishi] (n) square fancy cardboard, used for autographs, poetry, etc.; (P) [Add to Longdo]
折り箱;折箱[おりばこ, oribako] (n) box made of thin wood or cardboard [Add to Longdo]
台紙[だいし, daishi] (n) cardboard; mat; mount [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cardboard \Card"board`\ (k[aum]rd"b[=o]rd`), n.
   A stiff compact pasteboard of various qualities, for making
   cards, etc., often having a polished surface.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cardboard
   adj 1: without substance; "cardboard caricatures of historical
       figures" [syn: {cardboard}, {unlifelike}]
   n 1: a stiff moderately thick paper [syn: {cardboard},
      {composition board}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top